NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Číslo: 13633/2012
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............................
k návrhu na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
A.zvolila
JUDr. Eleonóru Kročianovú
za predsedníčku Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky