Vláda Slovenskej republiky
Materiál na rokovanie Číslo: UV- 13633/2012
Národnej rady Slovenskej republiky
34
Návrh
na voľbu predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Životopis
4.Súhlas s kandidatúrou
Predkladá:
Robert FICO
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 19. apríla 2012