N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Návrh
skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh na uznesenie:
Národná rada Slovenskej republiky
s c h v a ľ u j e
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Bratislava, apríl 2012
Predkladajú:
Maroš KondrótAndrej Kolesík
2
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VI. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ..... 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení zákona č. 264/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 106/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 373/1996 Z. z., zákona č. 11/1998 Z. z., zákona č. 127/1999 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 500/2001 Z. z., zákona č. 426/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 530/2003 Z. z. zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 315/2005 Z. z., zákona č. 19/2007 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 657/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 429/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 454/2008 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 193/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 125 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k) rozhodovanie o schválení návrhu ceny a iných návrhoch v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa osobitného zákona; iným návrhom v cenovom konaní je návrh na zmenu cenového rozhodnutia, doplnenie návrhu v cenovom konaní, ak doplnenie vplyv na zmenu ceny a odvolanie v cenovom konaní (ďalej len „iný návrh v konaní o cenovej regulácii“),“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
3
2.V § 187 ods. 1 sa za písmeno j) vkladá nové písmeno k), ktoré znie:
„k) rozhodovanie o schválení návrhu ceny a iných návrhoch v konaní o cenovej regulácii pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa osobitného zákona,“.
Doterajšie písmeno k) sa označuje ako písmeno l).
Čl. II
Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 397/2002 Z. z., zákona č. 442/2002 Z. z., zákona č. 658/2004 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z., zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 73/2009 Z. z., zákona č. 309/2009 Z. z., zákona č. 142/2010 Z. z., zákona č.558/2010 Z. z., zákona č. 117/2011 Z. z., zákona č. 136/2011 Z. z. a zákona č. 547/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 14 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c) doklad o schválení návrhu ceny valným zhromaždením regulovaného subjektu podľa osobitného predpisu, 6g)“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
Poznámka pod čiarou k odkazu 6g znie:
„6g) § 125 ods. 1 písm. k) a § 187 ods. 1 písm. k) Obchodného zákonníka.“.
2.V § 14 ods. 4 prvej vete sa slová „§ 14 ods. 3 písm. c)“ nahrádzajú slovami „§ 14 ods. 3 písm. d)“.
3.V § 14 ods. 4 v druhej vete sa za slovo „zamietne“ vkladajú slová „a konanie zastaví“.
4.V § 14 ods. 4 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Úrad návrh ceny zamietne a konanie zastaví, aj ak nedošlo k schváleniu návrhu ceny valným zhromaždením podľa osobitného predpisu 6g) pred jeho podaním.“.
5.V § 14 ods. 12 znie:
„(12) Návrh na zmenu cenového rozhodnutia musí obsahovať náležitosti uvedené v odseku 3. Úrad postupuje pri rozhodovaní o návrhu na zmenu cenového rozhodnutia a pri doplnení návrhu z podnetu regulovaného subjektu primerane podľa odsekov 1 až 5 a 13. Regulovaný subjekt môže podať ďalší návrh na zmenu cenového rozhodnutia až po nadobudnutí právoplatnosti cenového rozhodnutia v predchádzajúcom cenovom konaní.“.
4
6.§ 14 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) Ak regulovaný subjekt doplní návrh v cenovom konaní, ktorý má vplyv na zmenu ceny bez predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia podľa osobitné predpisu x) úrad na toto doplnenie neprihliada.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012.
5
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Účelom predloženého návrhu zákona je rozšíriť pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti o vyjadrenie súhlasu s podaním cenového návrhu, s návrhom na zmenu cenového rozhodnutia, s doplnením návrhu z podnetu regulovaného subjektu, ak toto doplnenie vplyv na zmenu ceny a s odvolaním v cenovom konaní Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.
Predložený návrh zákona tak rešpektuje princíp vyjadrený v ustanovení § 176b ods. 1 Obchodného zákonníka, podľa ktorého akcionár nesmie vykonávať práva akcionára na ujmu práv a oprávnených záujmov ostatných akcionárov.
Navrhuje sa, aby pôsobnosť schvaľovať cenové návrhy, návrhy na zmenu cenového rozhodnutia, doplnenie návrhov z podnetu regulovaného subjektu, ak toto doplnenie vplyv na zmenu ceny a odvolania v cenovom konaní malo valné zhromaždenie obchodných spoločností.
Návrh na zmenu a doplnenie zákona o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na navrhovanú úpravu v Obchodnom zákonníku upravuje postup úradu v cenovom konaní.
Predkladaný návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nebude mať vplyv na hospodárenie obyvateľstva, nevyvolá sociálne vplyvy, zachováva rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť, nebude mať vplyv na zamestnanosť, životné prostredie a na informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, so zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
6
Osobitná časť
Čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhuje sa, aby do pôsobnosti valného zhromaždenia obchodných spoločností, ktorými spoločnosti s ručením obmedzením a akciové spoločnosti patrilo aj právo valného zhromaždenia rozhodovať o schválení návrhu ceny a iných návrhov v cenovom konaní pred Úradom pre reguláciu sieťových odvetví. Navrhované znenie upravuje pôsobnosť pre valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti, t.j. pre najvyšší orgán týchto obchodných spoločností. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom obchodnej spoločnosti, ktorý tvorí jej vôľu pri rozhodovaní o najdôležitejších otázkach života obchodnej spoločnosti, ktoré patria do jeho pôsobnosti na základe zákona alebo stanov. To, aké ceny bude obchodná spoločnosť predkladať na schválenie úradu bez akýchkoľvek pochýb patrí medzi najdôležitejšie otázky existencie spoločnosti, čo je jedným z dôvodov, aby o tejto otázke rozhodovalo valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti.
Čl. II
K bodu 1 a 2
Vo väzbe na navrhované doplnenie zákona o regulácii sa upravuje obsah návrhu ceny. Dokladom preukazujúcim schválenie návrhu ceny, je podľa Obchodného zákonníka zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie jediného akcionára. V súvislosti s navrhovanou zmenou sa legislatívne upravuje aj § 14 ods. 4 prvá veta.
K bodom 2 a 3
Ustanovuje sa, že ak regulovaný subjekt predloží návrh ceny bez dokladu preukazujúceho schválenie návrhu valným zhromaždením, teda, neúplný návrh, úrad regulovaný subjekt vyzve, aby v stanovenej lehote tento doklad predložil. Ak regulovaný subjekt tento doklad v lehote nepredloží, alebo predloží s dátumom schválenia návrhu valným zhromaždením konaným po podaní návrhu, úrad návrh zamietne a konanie zastaví.
K bodu 4
Ustanovuje sa, že k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia podaného regulovaným subjektom počas roka ako aj doplnenia k návrhu ceny alebo k návrhu na zmenu cenového rozhodnutia z podnetu regulovaného subjektu za podmienky, že toto doplnenie vplyv na zmenu ceny sa predkladá rovnaký doklad o predchádzajúcom schválení valným zhromaždením ako pri predložení návrhu ceny, to znamená, zápisnica, výpis zo zápisnice, výpis z uznesenia z konania valného zhromaždenia, rozhodnutie jediného spoločníka alebo rozhodnutie jediného akcionára. Aj v týchto prípadoch platí, že schválenie valným zhromaždením predchádza podaniu návrhu na zmenu cenového rozhodnutia alebo podaniu doplnenia návrhov.
7
Súčasné znenie zákona o regulácii ani iný všeobecne záväzný právny predpis neupravuje, koľko návrhov na zmenu vydaného rozhodnutia môže regulovaný subjekt podať úradu na schválenie v priebehu roka a ich vplyv na prechádzajúci návrh ceny. V praxi sa stávalo, že regulovaný subjekt podal návrh na zmenu cenového rozhodnutia a v priebehu cenového konania podal v tej istej veci ďalší návrh na zmenu vydaného cenového rozhodnutia.
K bodu 5
Ustanovuje sa, že na doplnenia návrhu z podnetu regulovaného subjektu, ktoré majú vplyv na zmenu ceny uvedenej v návrhu a neboli schválené valným zhromaždením regulovaného subjektu sa v cenovom konaní nebude prihliadať a úrad rozhodne podľa predloženého návrhu, ktorý bol valným zhromaždením schválený.
Čl. III
Navrhuje sa účinnosť zákona.
8
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu
s právom Európskych spoločenstiev a právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a) je upravená v práve Európskych spoločenstiev:
- primárnom: Zmluva o založení ES
- sekundárnom: Smernica 2003/55/ES v platnom znení,
Smernica 2003/54/ES v platnom znení.
b) nie je upravená v práve Európskej únie: - primárnom
- sekundárnom
c) nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskym spoločenstvám
a Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo rámcového rozhodnutia podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia z nich vyplývajúca - do 1. mája 2004,
b) informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev podľa čl. 226 228 Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev v platnom znení nie je začaté žiadne konanie v pôsobnosti návrhu zákona
c) informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice alebo rámcové rozhodnutia prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia smernica 2003/54/ES a smernica 2003/54/ES úplne prebraté v právnom poriadku Slovenskej republiky.
5. Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu alebo návrhu legislatívneho zámeru s právom Európskych spoločenstiev alebo právom Európskej únie: úplný
6. Gestor: bezpredmetné
9
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
1. Názov materiálu:
Návrh skupiny poslancov na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
3. Poznámky
bezpredmetné
4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
5. Stanovisko gestorov
bezpredmetné