DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu právneho predpisu: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 420/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
Novela Ústavy Slovenskej republiky nebude mať v tomto VI. volebnom období žiadny vplyv na rozpočet verejnej správy, keďže účinnosť tohto ústavného zákona je stanovená na 1. januára 2014. V prípade, ak sa nezmenia zákonné nastavenia platových pomerov poslancov Národnej rady Slovenskej republiky sa očakávať úspora na verejných zdrojoch 3,6 milióna eur ročne. Konkrétna suma môže byť o niečo vyššia, keďže sa predpokladať zvýšenie priemernej mzdy v národnom hospodárstve, od ktorej sa odvíja príjem poslanca, úhrada nákladov spojených s užívaním poslaneckých kancelárií ako aj náklady na asistentov poslancov. Ako nepriame úspory by sa mohli sem zahrnúť aj príspevky na chod poslaneckých klubov odvíjajúcich od počtu poslancov, príspevky na mandát poslanca a sumy uhrádzané Kanceláriou Národnej rady Slovenskej republiky pre poslancov na kancelárske účely.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
Bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Bezpredmetné