DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Návrh ústavného zákona, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Richard Sulík, Juraj Miškov, Ľubomír Galko a Daniel Krajcer.
Predmetný návrh predkladáme s ohľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a tiež s ohľadom na dlhodobé výhody, ktoré môže priniesť. Sme presvedčení, že poslanci Národnej rady Slovenskej republiky by sa mali výraznejšie podieľať na konsolidácii verejných financií nie len prijímaním takých opatrení, ktoré sa týkajú iných segmentov verejnej správy alebo obyvateľov Slovenskej republiky, ale mali by sami prispieť šetrením nákladov na činnosť Národnej rady Slovenskej republiky. Jedným zo spôsobov je práve zníženie počtu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na 100. Takéto zníženie počtu poslancov v prípade jeho schválenia môže po nasledujúcich parlamentných voľbách znamenať úsporu 13 mil. eur v priebehu jedného štvorročného volebného obdobia. Uvedená suma zodpovedá však iba priamym nákladom na plat poslanca a jeho asistenta. Náklady štátneho rozpočtu Slovenskej republiky by sa v tomto ohľade však znížili podľa nášho názoru výraznejšie, pretože okrem uvedených nákladov priamo poslancom ešte poskytované rôzne technické prostriedky, výpočtová technika, ubytovanie a zľavy, ktoré im poskytované na cestovanie vlakom. Zároveň politickým stranám za poslancov poskytované ďalšie príspevky za mandát a tiež príspevky na činnosť poslaneckého klubu, ktoré sa odvíjajú od počtu poslancov.
Rovnako sme toho názoru, že by išlo o pozitívny signál verejnosti v čase hospodárskej krízy, kedy sa ich konsolidačné opatrenia prijímané Národnou radou Slovenskej republiky bezprostredne dotýkajú a znamenajú pre obyvateľov vyššie výdavky alebo nižšie príjmy.
Nepredpokladáme, že by zníženie počtu poslancov mohlo znefunkčniť prácu Národnej rady Slovenskej republiky či v pléne alebo vo výboroch. Sme si vedomí, že funkcia poslanca so sebou prináša viaceré povinnosti, ako členstvo vo výboroch, príprava legislatívnych návrhov, odborné posudzovanie návrhov zákonov predložených vládou, ale aj reprezentáciu NR SR v zahraničí, a napriek tomu viacerí poslanci v súčasnosti stíhajú vykonávať viaceré volené funkcie. Nemyslíme si, že v prípade zníženia počtu poslancov by sa znížila kvalita práce NR SR, skôr predpokladáme, že by si viacerí poslanci museli zvoliť len jednu funkciu, ktorú by vykonávali, pretože by mali viacej povinnosti vyplývajúcich z funkcie poslanca. Uvedené by prispelo k tomu, že poslanec by sa práci v Národnej rade Slovenskej republiky vedel plnohodnotne venovať.
Nižší počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky môže prispieť k efektívnejšiemu rozhodovaniu tohto kolektívneho orgánu, pretože môže byť jednoduchšie dosiahnuť konsenzus a rýchlejšie reagovať na zmeny v hospodárskej a spoločenskej situácii v Slovenskej republike. Je samozrejme, že tým nechceme povedať, že budeme limitovať politickú diskusiu o vhodných riešeniach alebo znižovať kvórum na vstup politickej strany do Národnej rady Slovenskej republiky vo voľbách.
Podobný návrh nedávno prijali v Maďarsku, jeho obsahom bolo zníženie počtu poslancov v ich jednokomorovom parlamente z 386 na maximálne 200 pri počte obyvateľov
vyše 10 mil. Uvedený pomer zodpovedá návrhu, ktorý predkladáme. Uvedená iniciatíva teda nie je ojedinelá v podmienkach Európy.
Predložený návrh ústavného zákona bude mať v dlhodobom horizonte pozitívny dopad na štátny rozpočet, rozpočty obcí a vyšších územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Bod 1
Ide o zmenu počtu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zo 150 na 100. Dôvodom pre takúto zmenu je zníženie nákladov na činnosť Národnej rady Slovenskej republiky, zníženie iných výdavkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a zmena fungovania Národnej rady Slovenskej republiky.
Bod 2
Vzhľadom na skutočnosť, že riadne zvolený poslanec Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zbavený svojho mandátu len z dôvodov uvedených v Ústave Slovenskej republiky a zmena Ústavy Slovenskej republiky nie je legitímnym dôvodom na stratu mandátu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, navrhujeme, aby k zníženiu počtu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky došlo po voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, kedy sa kreuje zloženie Národnej rady Slovenskej republiky.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby ústavný zákon nadobudol účinnosť v 1.1.2014 z dôvodu, že zníženie počtu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky si vyžaduje zmenu podstatného množstva právnych predpisov, ktoré súvisia s voľbou poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a s jej fungovaním. Zároveň aj v prípade, že by vznikla situácia, kedy by sa predčasné voľby do Národnej rady Slovenskej republiky konali pred nadobudnutím účinnosti tohto ústavného zákona, sme toho názoru, že nie je vhodné, aby sa zmena počtu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky realizovala skôr pretože, by to mohlo spôsobiť, že zmeny v príslušných zákonoch by sa nestihli včas a riadne pripraviť a z tohto dôvodu by mohla byť ohrozená realizácia ústavného volebného práva občanov prípadne kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky alebo činnosti Národnej rady Slovenskej republiky.