NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
Návrh
ÚSTAVNÝ ZÁKON
z ... 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. I
Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. v znení ústavného zákona č. 244/1998 Z. z., ústavného zákona č. 9/1999 Z. z., ústavného zákona č. 90/2001 Z. z., ústavného zákona č. 140/2004 Z. z., ústavného zákona č. 323/2004 Z. z., ústavného zákona č. 463/2005 Z. z., ústavného zákona č. 92/2006 Z. z., ústavného zákona č. 210/2006 Z. z., ústavného zákona č. 100/2010 Z. z. a ústavného zákona č. 356/2011 Z. z. sa mení takto:
1.V Čl. 73 ods. 1 sa číslo „150“ nahrádza číslom „100“.
2.Za Čl. 154c sa vkladá nový Čl. 154d, ktorý znie:
„ Čl. 154d
Počet poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podľa Čl. 73 ods.1 sa zníži dňom konania prvých volieb do Národnej rady Slovenskej republiky nasledujúcich po účinnosti tohto ústavného zákona.“.
Čl. II
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.