Dôvodová správa
Všeobecná časť
Návrh zákona za cieľ zjednodušiť administratívnu náročnosť pre výrobcov elektriny z obnoviteľných zdrojov, ktorí vyrábajú a dodávajú elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. V uvedenom prípade ide o výrobcov, ktorí vyrobenú elektrinu prednostne dodávajú do vlastnej elektrickej inštalácie za účelom vlastnej spotreby a prebytok elektriny dodávajú do distribučnej siete. Štát v súčasnosti platnou právnou úpravou nerozlišuje medzi malým výrobcom elektriny a veľkým výrobcom elektriny. Podľa zmeny zákona č. 609/2007 Z. z. je výrobca elektriny z obnoviteľných zdrojov energie platiteľom dane z elektriny bez ohľadu na to, či ide o dodávku do distribučnej siete alebo o pokrytie vlastnej spotreby s miernym prebytkom, ktorý je dodávaný do distribučnej siete. Z inštalovaných výkonov napr. fotovoltaických zariadení umiestňovaných na rodinných domoch, ktoré obvykle do 10 kWp nie je možné dosiahnuť taký objem vyrobenej energie, aby vznikla daňová povinnosť pre výrobcu elektriny. Ďalšie zjednodušenie znamená, že na malých výrobcov sa nevzťahujú ustanovenia týkajúce sa registrácie ako platiteľa dane, podávania daňových priznaní alebo vedenia evidencie.
Vypustenie registrácie neznamená, že štát nebude mať prehľad o množstve vyrobenej elektriny z obnoviteľných zdrojov, pretože evidenčnú povinnosť ako aj štatistiku výrobcov k dispozícii Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Ministerstvo hospodárstva SR a distribučné energetické spoločnosti.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Prijatie tohto návrhu zákona a jeho aplikácia v praxi si nevyžaduje výdavky zo štátneho rozpočtu, rozpočtov obcí a vyšších územných celkov.
Návrh zákona bude mať pozitívny dopad na environmentálnu oblasť.
D O L O Ž K A
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť
a podnikateľské prostredie
1.Vplyvy na verejné financie:
Návrh zákona nemá vplyv na verejné financie.
2. Vplyvy na obyvateľov, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na obyvateľov a na hospodárenie iných právnických osôb. Je možné predpokladať pozitívny dopad na podnikateľskú sféru.
3. Vplyvy na životné prostredie:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa predpokladá pozitívny vplyv na životné prostredie.
4. Vplyvy na zamestnanosť:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na nezamestnanosť a ani na zamestnanosť občanov Slovenskej republiky.
5. Vplyvy na podnikateľské prostredie:
Realizáciou predloženého návrhu zákona sa nepredpokladá negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1. Navrhovateľ zákona: poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
-čl. 110 až 113 a čl. 355 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):
-smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú.v. EÚ kap. 9/zv. 1),
-nariadenie Rady (ES) č. 2073/2004 zo 16. novembra 2004 o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní ( Ú. v. EÚ L 359 , 4.12. 2004),
-smernica Rady 2008/118/ES z 16. decembra 2008 o všeobecnom systéme spotrebných daní a o zrušení smernice 92/12/EHS v platnom znení (Ú. v. EÚ L 9, 14.1. 2009),
-nariadenie Komisie (ES) č. 684/2009 z 24. júla 2009, ktorým sa implementuje smernica Rady 2008/118/ES, pokiaľ ide o elektronické postupy pri preprave tovaru podliehajúceho spotrebnej dani v režime pozastavenia dane (Ú. v. L 197, 29.7.2009).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
-rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES vo veci C-240/01, Európska komisia v. Spolková republika Nemecko, Zb. roz. ESD rok 2004,
-rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES vo veci C-389/02, Deutsche See-Bestattungs-Genossenschaft eG v. Hauptzollamt Kiel, rok 2004,
-rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES vo veci C-185/00, Európska komisia v. Fínska republika, rok 2003,
-rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES vo veci C-437/01, Európska komisia v. Talianska republika, rok 2003,
-rozhodnutie Súdu prvého stupňa ES vo veci C-207/01, Altair Chimica SpA v. ENEL Distribuzione SpA, rok 2003.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smernice: bezpredmetné.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov: bezpredmetné.
c)Proti SR nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa čl. 258 až 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
Osobitná časť :
K Čl. I
K bodom 1, 2 a 3
Predmetným ustanovením sa ustanovuje malý výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja, ktorým je osoba, ktorá vyrába a dodáva elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW. Na takéhoto malého výrobcu elektriny sa nevzťahujú ustanovenia týkajúce sa registrácie ako platiteľa dane, podávania daňových priznaní alebo vedenia evidencie. Ak malý výrobca elektriny dodáva ním vyrobenú elektrinu do distribučnej siete dodáva ju priamo ako oslobodenú od dane.
K bodu 4
Upravujú sa prechodné ustanovenia tak, aby bolo zrejmé že malý výrobca elektriny, ktorý vyrába a dodáva elektrinu vyrobenú z obnoviteľného zdroja výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW od 1. júla 2012 postupuje podľa nového § 15a.
K Čl. II
Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. júla 2012.