NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VI. volebné obdobie
__________________________________________________________
NÁVRH
Z á k o n
z ........................2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 493/2009 Z. z., zákona č. 485/2010 Z. z., zákona č. 546/2011 Z. z. a zákona č. 69/2012 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.Za § 15 sa vkladá § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Malý výrobca elektriny vyrobenej z obnoviteľného zdroja
(1)Na osobu, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu,10a) a vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW sa nevzťahuje § 9, 10,11, 12, 13, 14 a 41.
(2)Osoba podľa odseku 1, ktorá vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW a dodáva nespotrebovaný prebytok elektriny elektroenergetickému podniku, je oslobodená od dane podľa § 7 ods. 1 písm. e).“.
2. V § 44 sa za číslo „12“ vkladá čiarka a slová „15a“.
3.Za § 48d sa vkladá § 48e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠48e
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2012
Osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa osobitného predpisu,10a) a vyrába elektrinu z obnoviteľného zdroja14) v zariadení s celkovým inštalovaným výkonom do 10 kW a ktorá postupuje podľa § 10, 11, 12, 13 a 14 predpisu účinného od 1. januára 2012 sa na účely tohto zákona od 1. júla 2012 považuje za osobu podľa § 15a predpisu účinného od 1. júla 2012, na ktorú sa nevzťahuje § 9, 10,11, 12, 13, 14 a 41.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2012.