Doložka vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK: -
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
A.3. Poznámky
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Návrh nemá vplyv na rozpočet verejnej správy.
2.2. Financovanie návrhu
Návrh nezakladá požiadavky na rozpočet verejnej správy
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh predpokladá zvýšenie niektorých výdavkov v rámci verejnej správy (Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou), ktoré by však mali byť kryté vlastnými zdrojmi dotknutých subjektov v rámci verejnej správy.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh precizuje mechanizmus vyrovnávania rizikovej štruktúry a znamená, že po prerozdelení v rámci mesačného aj ročného prerozdelenia poistného na zdravotné poistenie každá z poisťovní dostane rovnakú platbu na poistenca v rovnakej rizikovej skupine.
Finančný dopad zavedenia nového parametra do prerozdeľovacieho mechanizmu bol počítaný na vzorke 30% poistencov z každej zdravotnej poisťovne z nákladov na zdravotnú starostlivosť za rok 2010.
Dopady ročného prerozdelenia boli hodnotené porovnaním predpisu ročného poistného (povinné poistné) po prerozdelení pri pôvodnom a pri novom modeli prerozdelenia. Predpokladaný dopad zavedenia farmaceuticko-nákladových skupín do prerozdelenia je uvedený v nasledujúcej tabuľke.
Dopad zavedenia nového prediktora do prerozdelenia:
Poistné po prerozdelení
24 (Dôvera)
25 (VšZP)
27 (Union)
SPOLU
pri pôvodnom modeli
858 758 642
2 481 323 462
192 854 314
3 532 936 418
pri novom modeli
837 659 476
2 511 146 392
184 130 550
3 532 936 418
Dopad zavedenia nového modelu
-21 099 166
29 822 930
-8 723 765
0
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Zdravotné poisťovne (3)
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Spravodlivejšie prerozdelenie zdrojov vo verejnom zdravotnom poistení.
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Akékoľvek administratívne náklady zdravotné poisťovne vykryjú z vlastných zdrojov.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Zdravotné poisťovne budú v rámci spravodlivejšieho prerozdelenia môcť disponovať s finančnými zdrojmi aj v závislosti od chorobnosti poistného kmeňa, čo zabezpečí tok finančných prostriedkov smerom k nákladovejším (chorejším) poistencom.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Prostriedky získané prerozdelením zdravotná poisťovňa použije na úhradu poskytnutej zdravotnej starostlivosti.
Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
Budovanie základných pilierov informatizácie
Obsah
6.1. Rozširujú alebo inovujú sa existujúce alebo vytvárajú sa či zavádzajú sa nové elektronické služby?
(Popíšte ich funkciu a úroveň poskytovania.)
Nie
6.2. Vytvárajú sa podmienky pre sémantickú interoperabilitu?
(Popíšte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
Ľudia
6.3. Zabezpečuje sa vzdelávanie v oblasti počítačovej gramotnosti a rozširovanie vedomostí o IKT?
(Uveďte spôsob, napr. projekty, školenia.)
Nie
6.4. Zabezpečuje sa rozvoj elektronického vzdelávania?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia vzdelávacích aktivít.)
Nie
6.5. Zabezpečuje sa podporná a propagačná aktivita zameraná na zvyšovanie povedomia o informatizácii a IKT?
(Uveďte typ a spôsob zabezpečenia propagačných aktivít.)
Nie
6.6. Zabezpečuje/zohľadňuje/zlepšuje sa prístup znevýhodnených osôb k službám informačnej spoločnosti?
(Uveďte spôsob sprístupnenia digitálneho prostredia.)
Nie
Infraštruktúra
6.7. Rozširuje, inovuje, vytvára alebo zavádza sa nový informačný systém?
(Uveďte jeho funkciu.)
Nie
6.8. Rozširuje sa prístupnosť k internetu?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.9. Rozširuje sa prístupnosť k elektronickým službám?
(Uveďte spôsob rozširovania prístupnosti.)
Nie
6.10. Zabezpečuje sa technická interoperabilita?
(Uveďte spôsob jej zabezpečenia.)
Nie
6.11. Zvyšuje sa bezpečnosť IT?
(Uveďte spôsob zvýšenia bezpečnosti a ochrany IT.)
Nie
6.12. Rozširuje sa technická infraštruktúra?
(Uveďte stručný popis zavádzanej infraštruktúry.)
Nie
Riadenie procesu informatizácie
6.13. Predpokladajú sa zmeny v riadení procesu informatizácie?
(Uveďte popis zmien.)
Nie
Financovanie procesu informatizácie
6.14. Vyžaduje si proces informatizácie finančné investície?
(Popíšte príslušnú úroveň financovania.)
Nie
Legislatívne prostredie procesu informatizácie
6.15. Predpokladá nelegislatívny materiál potrebu úpravy legislatívneho prostredia procesu informatizácie?
(Stručne popíšte navrhované legislatívne zmeny.)
Nie