N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
___________________________________________________________________
VI. volebné obdobie
Číslo: CRD-500/2012
9
Z r i a d e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti a návrhna určenie počtu jeho členov
___________________________________________________________________
Podľa § 45 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky
A. z r i a ď u j e
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti;
V § 58a ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z.sa ustanovuje, že členovia Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti sa volia na základe princípu pomerného zastúpenia politických strána politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky v príslušnom volebnom období.
V § 58a ods. 2 zákona o rokovacom poriadku sa ustanovuje, že za každého člena výboru pre európske záležitosti Národná rada Slovenskej republiky volí náhradného člena výboru.
Na základe uvedeného je potrebné, aby Národná rada Slovenskej republiky určila počet členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti vrátane jeho predsedu.
Navrhuje sa, aby Národná rada Slovenskej republiky
B. u r č i l a
počet členov Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti vrátane jeho predsedu
na 15.
Bratislava apríl 2012