NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
Číslo: CRD-1690/2011
802
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. februára 2012
k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z.o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 347)
Národná rada Slovenskej republiky
po prerokovaní uvedeného návrhu zákona v druhom a treťom čítaní
s c h v a ľ u j e
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jaroslava Suju, Petra Kalista a Kamila Krnáča na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z.o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení schváleného pozmeňujúceho návrhu.
Pavol H r u š o v s k ý v. r.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia:
Peter M u r á n s k y v. r.
Andrej K o l e s í k v. r.