Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
19. schôdza
1742/2011
Výpis zo zápisnice
Výboru NR SR pre financie a rozpočet
zo 14. júna 2011
_____________________________________________________________________
Výbor NR SR pre financie a rozpočet prerokoval dňa 14. júna 2011 prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366)
Na návrh poslanca Ondreja Mateja výbor hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe. Z celkového počtu 13 poslancov Výboru NR SR pre financie a rozpočet bolo prítomných 7, za návrh predneseného uznesenia hlasovalo 6 poslancov, 0 poslancov hlasovalo proti návrhu a 1 sa zdržal hlasovania. Výbor NR SR pre financie a rozpočet neschválil predložený návrh uznesenia v súlade s § 52 ods. 4 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, nakoľko za predložený návrh nehlasovala trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
19. schôdza
1742/2011
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
zo 14. júna 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) a
A.súhlasí
s návrhom poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla HRUŠOVSKÉHO, Milana HORTA, Jozefa KOLLÁRA a Lászlóa SOLYMOSA na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného návrhu vo výbore
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru