Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
11. schôdza
2516/2010
100
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 26. novembra 2010
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95a) a
A.schvaľuje
spoločnú správu k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (tlač 95a)
B.určuje
poslankyňu Zuzanu Aštaryovú
za spoločnú spravodajkyňu výborov ;
C. poveruje spoločnú spravodajkyňu
1.predniesť spoločnú správu na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky,
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
D. ukladá
1.predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania uvedenej spoločnej správy vo výbore;
2.spoločnej spravodajkyni
predložiť Národnej rade Slovenskej republiky spoločnú správu výborov o prerokovaní uvedeného vládneho návrhu vo výboroch;
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru