1
z 8. februára 2012,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 24 v odseku 1 sa slová „[§ 29 ods. 1 písm. f) a g)]“ nahrádzajú slovami „[§ 29 ods. 1 písm. f)]“ .
2.V § 24 odsek 3 písm. d) znie:
„d) voľný pohyb psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov19a) a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva,“.
2
Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 19a znejú:
„19) § 2 písm. c) zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov,
19a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov, zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
3.V § 24 ods.3 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmena f) až l) sa označujú ako písmena e) až k).
4.V § 24 odsek 6 znie:
„(6) Ak dôjde k usmrteniu psa v poľovnom revíri, jeho vlastník môže požadovať náhradu len vtedy, ak k jeho usmrteniu nedošlo za podmienok uvedených v § 29 ods. 1 písm. f) .“.
5.V § 24 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Ak dôjde k usmrteniu zveri alebo spôsobeniu škody na zveri psom, jeho držiteľ je povinný túto skutočnosť bezodkladne nahlásiť užívateľovi poľovného revíru a nahradiť mu vzniknutú škodu.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
6.V § 29 ods.1 písmeno f) znie:
„f) usmrtiť v poľovnom revíri voľne sa pohybujúceho psa19) vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšej pozemnej stavby23a); to sa nevzťahuje na poľovníckeho psa a na psa, ktorý nasadený obojok alebo prsný postroj, pričom tieto musia byť vo výraznej farbe odlišnej od farby jeho srsti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a) § 43a ods.2 zákona č. 50/ 1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku ( stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.“.
7.V § 29 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
3
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2012.
prezident Slovenskej republiky
predseda Národnej rady Slovenskej republiky
predsedníčka vlády Slovenskej republiky