N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
________________________________________________________________
Číslo: CRD - 5094/2011
S p r á v a
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá
k návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
(tlač 612)
__________________________________________________________________________
Podľa § 12 ods. 1 písm. b) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie p. Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania. Nakoľko na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky nebol zvolený člen rady, je potrebné vykonať novú voľbu, aby Rada Rozhlasu a televízie Slovenska bola úplná.
Na základe výzvy Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá zverejnenej dňa 21. decembra 2011 predložili právnické osoby pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia 9 ods. 3 zákona) návrhy kandidátov na členov rady. Do stanoveného termínu výbor dostal tieto návrhy kandidátov:
Meno a priezvisko:Návrh predkladá:
1.PhDr. Stanislava BenickáNadácia na podporu občianskych aktivít
2.Mgr. Ján Dianiška Matica Slovenská
3.RSDr. Vladimír Dobrovič Únia slovenských novinárov
4.Ing. Jozef Foltýn Konfederácia športových zväzov SR
2
5.Ing. Henrich KrejčaOZ Človek v ohrození
6.Mgr. Ľubomír Lintner AG Štúdio Gerič
7.Ing. Jozef Mračna TJ Strojár Malacky o. z.
8.PaedDr. Ľubomír ŠišákAZEN n. f.
9.Mgr. Ivana ZelizňákováAkadémia médií, vysoká škola mediálnej
a marketingovej komunikácie
Gestorský výbor prerokoval predložené návrhy kandidátov na člena rady a konštatoval, že v súlade s § 10 zákona o Rozhlase a televízii Slovenska obsahujú všetky náležitosti. Z uvedeného dôvodu spôsobilí, aby boli volení do Rady Rozhlasu a televízie Slovenska.
Podmienky podľa čl. 5 ods. 7 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov neboli preskúmané, nakoľko si ich zvolení kandidáti môžu usporiadať do 30 dní od zvolenia.
Gestorský výbor po zvážení týchto skutočností uznesením č. 119 z 31. januára 2012
o d p o r ú č a Národnej rade Slovenskej republiky, aby
1.konštatovala, že
a)dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie p. Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania
b)je potrebné zvoliť jedného člena rady podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska, odborníka v oblasti televízneho vysielania
2.z v o l i l a
podľa § 9 ods. 1 zákona jedného člena rady za oblasť televízneho vysielania na funkčné obdobie do 10. februára 2017
3.voľbu uskutočnila verejným hlasovaním
podľa § 39 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov použitím hlasovacích lístkov
3
4.uskutočnila opakovanú voľbu člena rady
v prípade, že nebude zvolený člen rady z navrhovaných kandidátov. Do opakovanej voľby postupujú kandidáti, ktorí neboli zvolení a získali najvyšší počet hlasov. Pri rovnosti počtu hlasov postupujú všetci kandidáti, ktorí majú rovnaký najvyšší počet hlasov. Počet kandidátov v opakovanej voľbe je minimálne dvojnásobok počtu členov, z ktorých treba zvoliť jedného člena rady.
Bratislava 31. januára 2012
Dušan Jarjabek, v. r.
predseda
Výboru NR SR pre kultúru a médiá
4
Príloha
N á v r h y
kandidátov na člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
______________________________________________________________
1.PhDr. Stanislava Benická
Rok narodenia:1952
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra žurnalistiky
Zamestnávateľ:Nadácia na podporu občianskych aktivít
Funkcia v zamestnaní:riaditeľka
Navrhol:Nadácia na podporu občianskych aktivít
2.Mgr. Ján Dianiška
Rok narodenia:1953
Bydlisko:Košice
Vzdelanie:Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor žurnalistika
Zamestnávateľ:SZČO
Funkcia v zamestnaní:---
Navrhol:Matica Slovenská
3.RSDr. Vladimír Dobrovič
Rok narodenia:1953
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Vojenská politická akadémia Klementa Gottwalda,
Fakulta žurnalistiky UK Praha – postgraduálne štúdium
Zamestnávateľ:Progress Letter
Funkcia v zamestnaní:vedúci vydania odborného časopisu
Navrhol:Únia slovenských novinárov
4.Ing. Jozef Foltýn
Rok narodenia:1959
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:VŠ ekonomická v Bratislave, Obchodná fakulta
Zamestnávateľ:ProFiCon, s. r. o. Project finance consulting
Funkcia v zamestnaní:majiteľ a konateľ
Navrhol:Konfederácia športových zväzov Slovenskej republiky
5
5.Ing. Henrich Krejča
Rok narodenia:1973
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Ekonomická univerzita v Bratislave
Zamestnávateľ:Naša cestovka s. r. o.
Funkcia:majiteľ a konateľ
Navrhol:OZ Človek v ohrození
6.Mgr. Ľubomír Lintner
Rok narodenia:1949
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Filozofická fakulta UK v Bratislave, odbor žurnalistika
Zamestnávateľ:dôchodca
Funkcia v zamestnaní:- - -
Navrhol:AG Štúdio Gerič
7.Ing. Jozef Mračna
Rok narodenia:1955
Bydlisko:Malacky
Vzdelanie:SVŠT, Katedra informatiky, Bratislava
Zamestnávateľ:živnostník
Funkcia v zamestnaní:- - -
Navrhol:TJ Strojár Malacky o. z.
8.PaedDr. Ľubomír Šišák
Rok narodenia:1950
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Pedagogická fakulta v Nitre
Fakulta žurnalistiky v Bratislave, postgraduálne štúdium
Zamestnávateľ:Úrad vlády SR
Funkcia v zamestnaní:štátny radca
Navrhol:AZEN n. f.
9.Mgr. Ivana Zelizňáková
Rok narodenia:1974
Bydlisko:Bratislava
Vzdelanie:Filozofická fakulta UK v Bratislave, Katedra žurnalistiky
Zamestnávateľ:SPP – distribúcia, a. s.
Funkcia v zamestnaní:manažérka pre komunikáciu
Navrhol:Akadémia médií, vysoká škola mediálnej a marketingovej komunikáci