NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
________________________________________________________________
Číslo: CRD – 5094/2011
N á v r h
U Z N E S E N I E
N Á R O D N E J R A D Y S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
z .............. februára 2012
k návrhu na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska (tlač 612)
Národná rada Slovenskej republiky
A. k o n š t a t u j e, ž e
1.dňom 14. septembra 2011 skončilo funkčné obdobie p. Andrejovi Miklánkovi, odborníkovi v oblasti televízneho vysielania. Nakoľko na 26. schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky nebol zvolený člen rady, je potrebné vykonať novú voľbu, aby Rada Rozhlasu a televízie Slovenska bola úplná
2.je potrebné zvoliť jedného člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov, odborníka v oblasti televízneho vysielania.
B. z v o l i l a
podľa § 9 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov
............................................................
za člena rady zastupujúceho oblasť televízneho vysielania na funkčné obdobie do 10. februára 2017.