N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
________________________________________________________________
V. volebné obdobie
Číslo: CRD - 5094/2011
612
Návrh
na voľbu člena Rady Rozhlasu a televízie Slovenska
Predkladá:Materiál obsahuje:
Výbor NR SR kultúru a médiá 1. Návrh uznesenia NR SR
2.Správa k návrhu na voľbu člena Rady RTVS
3. Návrh kandidátov na člena Rady RTVS
(príloha)
Bratislava január 2012