1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 4500/2011
561a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 726 z 30. novembra 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
2
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 323 zo dňa 24. januára 2012)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj (uzn. č. 144 zo dňa 26. januára 2012)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 365 zo dňa 24. januára 2012)
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo (uzn. č. 108 zo dňa 26. januára 2012)
3.Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu nerokoval, nakoľko podľa § 52 ods. 2 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nebol uznášaniaschopný. Z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 6 poslancov.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1.K článku I bod 7
V § 8a ods. 6 sa na koniec odseku doplní veta:
„Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá je žiadateľom o dotáciu na účely financovania aktivít zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí podľa osobitného predpisu 14cb), preukazuje splnenie podmienok uvedených v odseku 4 čestným vyhlásením .“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14cb) znie:
,,14cb) §5 a §6 zákona č
.
474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov .“.
3
Zjednodušuje sa preukazovanie podmienok pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie, keďže žiadateľmi v prevažnej miere osoby, ktoré nemajú trvalý pobyt na Slovensku. Pritom výška dotácie je neraz nižšia, ako by boli náklady, ktoré by takéto osoby museli vynaložiť na preukázanie podmienok pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie, ak by museli pricestovať na Slovensko (Austrália, Amerika) a žiadať príslušné úrady o vystavenie potvrdenia.
S prihliadnutím na to, že súčasné znenie zákona predstavuje pre túto skupinu žiadateľov neúmernú administratívnu záťaž, čo často vedie k neuchádzaniu sa o dotáciu, čím sa oslabuje napĺňanie článku 7a Ústavy SR navrhujeme zjednodušiť dané ustanovenie vo vzťahu k uvedenej skupine žiadateľov o dotáciu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.Za doterajší čl. I vložiť nový čl. II tohto znenia:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z., zákona č. 158/1998 Z.z., zákona č. 173/1999 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 400/2002 Z.z., zákona č. 512/2003 Z.z., zákona č. 367/2004 Z.z., zákona č. 469/2005 Z.z., zákona č. 268/2007 Z.z., zákona č. 325/2007 Z.z., zákona č. 595/2009 Z.z. a zákona č. 70/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
„V § 18 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Ak vlastník uvedený v odseku 1 nadobudol do vlastníctva spoluvlastnícky podiel na dome alebo na bytoch v dome na základe predkupného práva, cena za 1m2 podlahovej plochy bytu alebo ateliéru sa vypočíta ako súčet obstarávacej ceny spoluvlastníckeho podielu vlastníka uvedeného v odseku 1 zníženej o zrážky podľa odsekov 1 4 a obstarávacej ceny za nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu bez odpočítania zrážok podľa odsekov 1 4, ktorý sa vydelí súčtom podlahovej plochy bytov a ateliérov v dome.
(7) Ak sa predávajú byty v bytovom dome, ktorý je v spoluvlastníctve vlastníka uvedeného v odseku 1 a iného vlastníka , cena za 1m2 podlahovej plochy bytu alebo ateliéru v takomto dome sa vypočíta ako súčet obstarávacej ceny spoluvlastníckeho podielu vlastníka uvedeného v odseku 1 zníženej o zrážky podľa odseku 1 4 a ceny spoluvlastníckeho podielu iného vlastníka, ktorý sa vydelí súčtom podlahovej plochy bytov a ateliérov v takomto dome.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8 a doterajší čl. II sa označuje ako čl. III.
Navrhovaná právna úprava umožní predaj bytov nájomcom aj v tom prípade, ak je bytový dom v podielovom spoluvlastníctve subjektu, ktorý je povinný podľa § 17 ods. 3 zákona prevádzať byty za regulovanú cenu (ďalej len „povinná osoba“) a iného podielového spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov. Navrhovaná právna úprava umožňuje prevod vlastníctva bytov v takomto dome dvomi spôsobmi, a to usporiadaním podielového
4
spoluvlastníctva alebo spoločným prevodom bytov spoluvlastníkmi domu do vlastníctva nájomcov.
K odseku 6
Pri usporiadaní podielového spoluvlastníctva povinná osoba odkúpi od spoluvlastníka jeho podiel. Návrh zákona umožní preniesť náklady na získanie spoluvlastníckeho podielu na bytovom dome od spoluvlastníkov do obstarávacej ceny domu, teda k obstarávacej cene časti domu vedenej povinnou osobou sa pripočíta v plnej výške cena, za ktorú povinná osoba nadobudla spoluvlastnícky podiel. Zrážky z ceny, ktoré povinná osoba poskytuje pri prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru, sa budú odpočítavať len z obstarávacej ceny časti domu, ktorú vlastnila povinná osoba. Na časť obstarávacej ceny bytového domu, ktorú tvorí cena podielu na bytovom dome nadobudnutá od spoluvlastníkov, sa nebudú vzťahovať žiadne odpočítateľné položky. Takýto výpočet ceny bytu alebo nebytového priestoru bude mať neutrálny dopad na hospodárenie povinnej osoby, pričom ostane zachovaná aj povinnosť povinnej osoby znížiť cenu bytu o odpočítateľné položky podľa § 18 ods. 1 4 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
K odseku 7
Navrhovaná právna úprava umožní spoluvlastníkom bytového domu previesť byt do vlastníctva nájomcu bez usporiadania podielového spoluvlastníctva tak, že spôsob výpočtu ceny za 1m2 bytu zohľadní reguláciu ceny bytu povinnou osobou a trhovú cenu iného vlastníka. Cena za 1m2 podlahovej plochy sa vypočíta ako súčet ceny regulovanej a ceny spoluvlastníckeho podielu iného vlastníka a vydelí sa súčtom podlahovej plochy bytov a ateliérov v dome. Regulovanú cenu vypočíta povinná osoba tak, že z obstarávacej ceny domu zodpovedajúcej jej spoluvlastníckemu podielu na dome odpočíta opotrebenie a zrážky.
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
3.Za článok I sa vkladá nový článok, ktorý znie:
„Čl. ...
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 264/2008 Z. z. a zákona č. 57/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 písm. c) sa vypúšťa piaty bod.
Úprava vyplýva zo znenia článku 1, v ktorom sa mení obsah materiálu, ktorým sa predkladá štátny záverečný účet na rokovanie vlády SR a NR SR tak, že jeho obsahom nebude Súhrnná správa o výsledkoch následnej finančnej kontroly, vnútorného auditu a vládneho auditu.
5
2. V § 3 písm. h) sa za slová „§ 36 ods. 1“ vkladajú slová „a 2“.
Ide o legislatívno - technickú úpravu z dôvodu doplnenia nových sankčných ustanovení v § 36 návrhu zákona, ktorými sa ustanovujú nové pokuty.
3. V § 9 odsek 1 znie:
„(1) Predbežnou finančnou kontrolou sa so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť a účelnosť použitia verejných prostriedkov overuje súlad pripravovanej finančnej operácie s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu 18ag) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,
c) osobitnými predpismi, 1)
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
e) uzatvorenými zmluvami, 13aa)
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) a
g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ag znie:
„18ag) Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Ide o zosúladenie ustanovenia s ustanoveniami zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorých je rozpočet orgánu verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia, strednodobým ekonomickým nástrojom finančnej politiky štátu. Zostavuje sa každoročne najmenej na tri rozpočtové roky.
4. V § 9 odseky 3 a 4 znejú:
„(3) Vykonanie predbežnej finančnej kontroly potvrdzujú zamestnanci podľa odseku 2 na doklade súvisiacom s pripravovanou finančnou operáciou podpisom, uvedením dátumu jej vykonania a vyjadrením, či pripravovaná finančná operácia je alebo nie je v súlade s
a) rozpočtom orgánu verejnej správy,
b) rozpočtom na dva nasledujúce rozpočtové roky, ak ide o realizáciu verejného obstarávania podľa osobitného predpisu 18ag) v orgáne verejnej správy, ktorým je štátna rozpočtová organizácia a ak sa výdavky na tento účel vynaložia aj počas nasledujúcich dvoch rozpočtových rokov,
c) osobitnými predpismi, 1)
d) medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú prostriedky zo zahraničia,
e) uzatvorenými zmluvami, 13aa)
f) rozhodnutiami vydanými na základe osobitných predpisov13ab) a
g) internými aktmi riadenia o hospodárení s verejnými prostriedkami.
(4) Finančnú operáciu nemožno vykonať alebo v nej pokračovať, ak zamestnanci podľa odseku 2 vo vyjadrení podľa odseku 3 uvedú, že pripravovaná finančná operácia nie je v súlade so skutočnosťami uvedenými v odseku 3.“.
6
Predmetné ustanovenie upravuje postup zamestnancov, ktorí vykonávajú predbežnú finančnú kontrolu vzhľadom na možnosť ukladať im pokutu za nedodržanie zákonom upraveného postupu. Ustanovenie upravuje, kedy sa finančná operácia nemôže vykonať alebo sa nesmie v jej realizácii pokračovať.
5. V §11 písmeno c) znie:
„c) dodržiavanie ustanovení § 6 ods. 1 a § 9,“.
Predmetné ustanovenie navrhujeme z dôvodu vymedzenia povinnosti kontrolovať aj povinnosti vyplývajúce z návrhu novely zákona, ktoré upravuje oblasť predbežnej finančnej kontroly.
6. V § 35b písm. a) sa za štvrtý bod vkladá nový piaty bod, ktorý znie:
„5. dodržiavanie ustanovení § 6 ods. 1 a § 9,“.
Doterajšie body 5 až 8 sa označujú ako body 6 až 9.
Pre vládnych audítorov sa dopĺňa povinnosť overovať povinnosti vyplývajúce z návrhu novely zákona, upravujúce oblasť predbežnej finančnej kontroly.
7. V § 36 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „100 000 eur“.
Predmetné doplnenie navrhujeme z dôvodu úpravy výšky pokuty za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona a z dôvodu prepočtu výšky pokuty na eurá.
8. V § 36 ods. 1 písm. b) sa slová „30 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 eur“.
Doplnenie navrhujeme z dôvodu úpravy výšky pokuty za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona a z dôvodu prepočtu výšky pokuty na eurá.
9. V § 36 sa za odsek 1 vkladajú nové odseky 2 a 3, ktoré znejú:
„(2) Ak kontrolovaný subjekt alebo auditovaná osoba nevykoná predbežnú finančnú kontrolu, kontrolný orgán alebo auditujúci orgán je oprávnený uložiť kontrolovanému subjektu alebo auditovanej osobe pokutu do 100 000 eur.
(3) Ak zamestnanci podľa § 9 ods. 2 vykonajú kontrolu v rozpore s postupom podľa § 9 ods. 3 alebo ich vyjadrenie podľa § 9 ods. 3 je nesprávne, kontrolný orgán alebo auditujúci orgán je oprávnený uložiť im pokutu do 3 000 eur.“.
Doterajšie odseky 2 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 8.
Doplnenie navrhujeme na základe poznatkov z doterajšej aplikačnej praxe, ktorá preukázala, že predbežná finančná kontrola bola vykonávaná formálne a z dôvodu ochrany verejných prostriedkov navrhujeme novú úpravu výšky pokút za neplnenie povinností vyplývajúcich z novely zákona.
7
10. V § 36 ods. 4 až 7 sa slová „odseku 1“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 a 2“.
Ide o technickú úpravu súvisiacu s číslovaním odsekov.
11. V § 37 ods. 1 a 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 000 eur“.“.
Predmetné doplnenie navrhujeme z dôvodu úpravy výšky pokuty za nesplnenie povinností vyplývajúcich zo zákona a z dôvodu prepočtu výšky pokuty na eurá.
Cieľom navrhovanej novely zákona je upraviť ustanovenia platného zákona č.502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v oblasti predbežnej finančnej kontroly. Doterajšia aplikačná prax preukázala, že predbežná finančná kontrola bola vykonávaná formálne. Napriek tomu, že osoby poverené vykonávaním predbežnej finančnej kontroly potvrdili jej vykonanie, prax vykazuje prípady uzatvárania zmlúv, ktoré nemajú finančné krytie v rozpočtoch orgánov verejnej správy. Zámerom novely zákona je upraviť spôsob výkonu predbežnej finančnej kontroly, za nevykonanie predbežnej finančnej kontroly alebo za vykonanie predbežnej finančnej kontroly v rozpore s ustanoveniami novely zákona sa navrhuje sankcionovanie. Súčasne návrh novely ma za cieľ ochranu verejných prostriedkov Slovenskej republiky.
V nadväznosti na doplnenie nového článku je potrebné primerane upraviť názov zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.Za článok I sa vkladá nový článok, ktorý znie:
Čl. ...
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 204/2008 Z. z., zákona č. 434/2008 Z. z., zákona č. 449/2008 Z. z., zákona č. 599/2008 Z. z., zákona č. 108/2009 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 200/2009 Z. z., zákona č. 285/2009 Z. z., zákona č. 571/2009 Z. z., zákona č. 572/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 125/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 334/2011 Z. z., zákona č. 348/2011 Z. z. a zákona č. 521/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
8
1.§ 142 sa dopĺňa odsekmi 7 až 9, ktoré znejú:
„(7) Fyzická osoba a právnická osoba, ktoré povinné odvádzať poistné, povinné pri platení poistného platbu poistného identifikovať a uviesť k nej variabilný symbol a špecifický symbol. Bez uvedenia variabilného symbolu a špecifického symbolu k platbe poistného, spôsob zaevidovania a priradenia platby poistného k obdobiu určí Sociálna poisťovňa.
(8) Variabilný symbol je číslo fyzickej osoby a právnickej osoby povinnej odvádzať poistné, ktoré prideľuje Sociálna poisťovňa.
(9) Špecifický symbol je číselné označenie príslušného kalendárneho mesiaca a kalendárneho roka. Pri platení poistného predpísaného rozhodnutím Sociálnej poisťovne je špecifický symbol uvedený vo výrokovej časti rozhodnutia.“.
Zavádza sa povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvádzať pri platbách poistného identifikátor platby určený Sociálnou poisťovňou podľa § 226, ktorého účelom je automatizácia procesu priradenia platby poistného (a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) ku konkrétnemu predpisu za obdobie, za ktoré odvádzateľ poistného mal úmysel sumu zaplatiť.
V nadväznosti na úpravu § 142 ods. 7 9 sa rozširujú povinnosti Sociálnej poisťovne o povinnosť oznámiť platiteľom poistného variabilný symbol. Upravuje sa možnosť ukladania sankcie za porušenie povinnosti odvádzateľa poistného uvádzať variabilný symbol pridelený Sociálnou poisťovňou.
Navrhuje sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého číslo pridelené Sociálnou poisťovňou pri prihlásení do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred 1. marcom 2012 je variabilným symbolom fyzických osôb a právnických osôb, ktoré budú tieto osoby používať pri platení poistného, pokút a penále po 29. februári 2012.
2.V § 170 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7) Sociálna poisťovňa môže poskytovať Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo spravodlivosti“) elektronicky údaje zo svojho informačného systému bez súhlasu fyzických osôb a právnických osôb potrebné na overovanie údajov na účely exekučného konania92b) podľa § 233 ods. 15.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
Poznámka pod čiarou k odkazu 92b znie:
92b) Exekučný poriadok.“.
Navrhujú sa pravidlá súčinnosti Sociálnej poisťovne a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré vytvárajú podmienky na elektronizáciu administratívy súvisiacej s poskytovaním súčinnosti súdnym exekútorom.
3.V § 215 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „odvolanie proti rozhodnutiu vo veciach uvedených v § 178 ods. 1 písm. a) ôsmom bode a deviatom bode možno podať v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia.“.
Navrhuje sa súčasnú lehotu 30 dní na podanie odvolania voči rozhodnutiu vo veciach poistného, príspevku na starobné dôchodkové sporenie, pokuty a penále, skrátiť na 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia, čím sa zabezpečí
9
zosúladenie lehoty s lehotami na odvolanie napr. voči rozhodnutiam v daňových veciach aj vo veciach poistného na zdravotné poistenie.
4.V § 226 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n) písomne oznámiť fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné jej variabilný symbol, a to do ôsmich dní odo dňa doručenia prihlášky do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia .“.
Zavádza sa povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvádzať pri platbách poistného identifikátor platby určený Sociálnou poisťovňou podľa § 226, ktorého účelom je automatizácia procesu priradenia platby poistného (a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) ku konkrétnemu predpisu za obdobie, za ktoré odvádzateľ poistného mal úmysel sumu zaplatiť.
V nadväznosti na úpravu § 142 ods. 7 9 sa rozširujú povinnosti Sociálnej poisťovne o povinnosť oznámiť platiteľom poistného variabilný symbol. Upravuje sa možnosť ukladania sankcie za porušenie povinnosti odvádzateľa poistného uvádzať variabilný symbol pridelený Sociálnou poisťovňou.
Navrhuje sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého číslo pridelené Sociálnou poisťovňou pri prihlásení do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred 1. marcom 2012 je variabilným symbolom fyzických osôb a právnických osôb, ktoré budú tieto osoby používať pri platení poistného, pokút a penále po 29. februári 2012.
5.V § 228 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Za účelom zníženia administratívnej náročnosti v súvislosti s výkonom sociálneho poistenia navrhuje sa vypustiť všeobecnú povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa oznamovať Sociálnej poisťovni štát výkonu zárobkovej činnosti a výkonu práce zamestnanca, nakoľko uvedenú skutočnosť je možné zistiť pri uplatňovaní inštitútu vyslania podľa koordinačných nariadení Európskej únie.
6.V § 228 ods. 4 sa slová „odsekov 1 a 4“ nahrádzajú slovami „ odseku 1“.
Za účelom zníženia administratívnej náročnosti v súvislosti s výkonom sociálneho poistenia navrhuje sa vypustiť všeobecnú povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa oznamovať Sociálnej poisťovni štát výkonu zárobkovej činnosti a výkonu práce zamestnanca, nakoľko uvedenú skutočnosť je možné zistiť pri uplatňovaní inštitútu vyslania podľa koordinačných nariadení Európskej únie.
7.V § 228 ods. 5 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „ až 3“ a slová „odseku 5“ sa nahrádzajú slovami „ odseku 4“.
Za účelom zníženia administratívnej náročnosti v súvislosti s výkonom sociálneho poistenia navrhuje sa vypustiť všeobecnú povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa oznamovať Sociálnej poisťovni štát výkonu zárobkovej činnosti a výkonu práce zamestnanca, nakoľko
10
uvedenú skutočnosť je možné zistiť pri uplatňovaní inštitútu vyslania podľa koordinačných nariadení Európskej únie.
8.V § 228 ods. 6 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „ odseku 5“.
Za účelom zníženia administratívnej náročnosti v súvislosti s výkonom sociálneho poistenia navrhuje sa vypustiť všeobecnú povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa oznamovať Sociálnej poisťovni štát výkonu zárobkovej činnosti a výkonu práce zamestnanca, nakoľko uvedenú skutočnosť je možné zistiť pri uplatňovaní inštitútu vyslania podľa koordinačných nariadení Európskej únie.
9. V § 231 ods. 1 sa vypúšťa písmeno o).
Za účelom zníženia administratívnej náročnosti v súvislosti s výkonom sociálneho poistenia navrhuje sa vypustiť všeobecnú povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa oznamovať Sociálnej poisťovni štát výkonu zárobkovej činnosti a výkonu práce zamestnanca, nakoľko uvedenú skutočnosť je možné zistiť pri uplatňovaní inštitútu vyslania podľa koordinačných nariadení Európskej únie.
10.V § 231 ods. 2 a 3 sa slová „až o)“ nahrádzajú slovami „a n)“.
Za účelom zníženia administratívnej náročnosti v súvislosti s výkonom sociálneho poistenia navrhuje sa vypustiť všeobecnú povinnosť samostatne zárobkovo činnej osoby a zamestnávateľa oznamovať Sociálnej poisťovni štát výkonu zárobkovej činnosti a výkonu práce zamestnanca, nakoľko uvedenú skutočnosť je možné zistiť pri uplatňovaní inštitútu vyslania podľa koordinačných nariadení Európskej únie.
11.V § 233 ods. 10 sa slová „Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvo spravodlivosti“.
Navrhujú sa pravidlá súčinnosti Sociálnej poisťovne a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré vytvárajú podmienky na elektronizáciu administratívy súvisiacej s poskytovaním súčinnosti súdnym exekútorom.
12.V § 233 ods. 14 sa slová „Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „ministerstvom spravodlivosti“.
Navrhujú sa pravidlá súčinnosti Sociálnej poisťovne a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré vytvárajú podmienky na elektronizáciu administratívy súvisiacej s poskytovaním súčinnosti súdnym exekútorom.
13. § 233 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15) Ministerstvo spravodlivosti je povinné elektronicky poskytovať Sociálnej poisťovni súčinnosť potrebnú na overovanie údajov na účely exekučného konania.92b)“.
11
Navrhujú sa pravidlá súčinnosti Sociálnej poisťovne a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré vytvárajú podmienky na elektronizáciu administratívy súvisiacej s poskytovaním súčinnosti súdnym exekútorom.
14.V § 239 sa za slová „ustanovených v“ vkladajú slová „§ 142 ods. 7,“.
Zavádza sa povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvádzať pri platbách poistného identifikátor platby určený Sociálnou poisťovňou podľa § 226, ktorého účelom je automatizácia procesu priradenia platby poistného (a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) ku konkrétnemu predpisu za obdobie, za ktoré odvádzateľ poistného mal úmysel sumu zaplatiť.
V nadväznosti na úpravu § 142 ods. 7 9 sa rozširujú povinnosti Sociálnej poisťovne o povinnosť oznámiť platiteľom poistného variabilný symbol. Upravuje sa možnosť ukladania sankcie za porušenie povinnosti odvádzateľa poistného uvádzať variabilný symbol pridelený Sociálnou poisťovňou.
Navrhuje sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého číslo pridelené Sociálnou poisťovňou pri prihlásení do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred 1. marcom 2012 je variabilným symbolom fyzických osôb a právnických osôb, ktoré budú tieto osoby používať pri platení poistného, pokút a penále po 29. februári 2012.
15.V § 241 ods. 1 sa za slová „§ 142 ods. 6“ vkladajú slová „a 7“.
Zavádza sa povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvádzať pri platbách poistného identifikátor platby určený Sociálnou poisťovňou podľa § 226, ktorého účelom je automatizácia procesu priradenia platby poistného (a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) ku konkrétnemu predpisu za obdobie, za ktoré odvádzateľ poistného mal úmysel sumu zaplatiť.
V nadväznosti na úpravu § 142 ods. 7 9 sa rozširujú povinnosti Sociálnej poisťovne o povinnosť oznámiť platiteľom poistného variabilný symbol. Upravuje sa možnosť ukladania sankcie za porušenie povinnosti odvádzateľa poistného uvádzať variabilný symbol pridelený Sociálnou poisťovňou.
Navrhuje sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého číslo pridelené Sociálnou poisťovňou pri prihlásení do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred 1. marcom 2012 je variabilným symbolom fyzických osôb a právnických osôb, ktoré budú tieto osoby používať pri platení poistného, pokút a penále po 29. februári 2012.
12
16. Za § 293cb sa vkladajú § 293cc a § 293cd, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
§ 293cc
Číslo pridelené Sociálnou poisťovňou fyzickej osobe a právnickej osobe povinnej odvádzať poistné pri prihlásení do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred 1. marcom 2012 je po 29. februári 2012 variabilný symbol na účely § 142 ods. 7.
Zavádza sa povinnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby uvádzať pri platbách poistného identifikátor platby určený Sociálnou poisťovňou podľa § 226, ktorého účelom je automatizácia procesu priradenia platby poistného (a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie) ku konkrétnemu predpisu za obdobie, za ktoré odvádzateľ poistného mal úmysel sumu zaplatiť.
V nadväznosti na úpravu § 142 ods. 7 9 sa rozširujú povinnosti Sociálnej poisťovne o povinnosť oznámiť platiteľom poistného variabilný symbol. Upravuje sa možnosť ukladania sankcie za porušenie povinnosti odvádzateľa poistného uvádzať variabilný symbol pridelený Sociálnou poisťovňou.
Navrhuje sa prechodné ustanovenie, podľa ktorého číslo pridelené Sociálnou poisťovňou pri prihlásení do registra zamestnávateľov alebo do registra poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia pred 1. marcom 2012 je variabilným symbolom fyzických osôb a právnických osôb, ktoré budú tieto osoby používať pri platení poistného, pokút a penále po 29. februári 2012.
§ 293cd
(1) Sociálna poisťovňa môže postúpiť na právnickú osobu uvedenú v § 149 ods. 12 aj pohľadávku vzniknutú podľa právnych predpisov účinných pred 1. januárom 2004 vrátane pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie, dôchodkové zabezpečenie, zdravotné poistenie a na príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky pred rokom 1994 a penále, ktoré súvisí s týmto poistným, na poistnom na zdravotnom poistení za rok 1994 a penále, ktoré súvisí s týmto poistným, vrátane pohľadávok uvedených v § 293bd a pohľadávky na preplatkoch na rodičovskom príspevku za obdobie pred 1. novembrom 2002, pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu a na podporách v nezamestnanosti za obdobie pred 1. januárom 2004. Na postúpenie pohľadávky podľa prvej vety platí § 149 ods. 2 písm. a), ods. 3, 4, 6 až 12 rovnako.
(2) Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku na poistnom na zdravotné poistenie a príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za obdobie pred 1. januárom 1994 vrátane penále, ak rozhodla o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky a dlžník neuspokojí pohľadávku štátu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania, ani v lehote jedného roka od vydania rozhodnutia.
(3) Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 a 151 aj pohľadávku na poistnom na zdravotné poistenie za rok 1994 vrátane penále, ktorú má v správe.“.“.
Uvedeným návrhom sa vytvára právny priestor na komplexné riešenie postúpenia pohľadávok, ktoré spravuje Sociálna poisťovňa z obdobia rokov 1993 a 1994. Ide o pohľadávky, ktoré boli predpísané jedným rozhodnutím a na ktoré sa po 31. decembri 1994 začali vzťahovať rôzne právne režimy; ide aj o pohľadávky, ktoré neprevzala Všeobecná zdravotná poisťovňa, pričom v zákone o sociálnom poistení nie je nakladanie s týmito
13
pohľadávkami upravené. Postúpením pohľadávok z tohto obdobia na právnickú osobu so 100 % majetkovou účasťou štátu by sa definitívne vyriešili všetky pohľadávky z obdobia pred 1. januárom 2004. Navrhovaný proces je nevyhnutný na realizáciu zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.
Navrhovaná úprava umožní definitívne sa vysporiadať aj s pohľadávkami, ktoré spĺňajú charakter trvalo nevymožiteľných pohľadávok štátu, ale spôsob ich vysporiadania nie je v zákone o sociálnom poistení upravený; uvedené sa týka aj pohľadávok zdravotného poistenia, ktoré neboli odovzdané Všeobecnej zdravotnej poisťovni a u ktorých došlo k splneniu podmienok uvedených v § 150 a 151 zákona o sociálnom poistení.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.Dopĺňa sa nový článok
Čl. II
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. s) druhom bode sa za slová „ods. 1“ vkladajú slová „a nie menej ako tri roky“.
2. V § 22 odsek 6 sa dopĺňa písmeno f)
f) technické zhodnotenie hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu.
3. V § 22 odsek 11 a 12 sa slová „ods. 6 a 7“ nahrádzajú slovami „ods. 6 až 9“.
4. V § 26 odsek 2 sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 9“.
5. V § 26 odsek 8 znie:
Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu okrem pozemkov odpíše nájomca počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny podľa osobitného predpisu /1/ zvýšenej o náklady súvisiace s obstaraním predmetu finančného prenájmu vynaložené nájomcom do doby zaradenia tohto majetku do užívania. Pri postúpení nájomnej zmluvy sa odstupné zaplatené nad rámec celkovej sumy dohodnutých platieb odpisuje ako súčasť vstupnej ceny rovnomerne počas zostávajúcej doby trvania nájomnej zmluvy. V prípade predĺženia alebo skrátenia dohodnutej doby finančného prenájmu sa uplatnené odpisy spätne neupravujú a zvyšná časť odpisovanej hodnoty sa rozpočítava rovnomerne do novej dohodnutej doby ukončenia finančného prenájmu. Pri určení spôsobu odpisovania sa nepoužijú ustanovenia § 27 a 28, ale výška odpisu sa určí rovnomerne pomernou časťou pripadajúcou na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.
6.V § 26 odsek 9 prvej vete sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6, 7 a 8“
7. V § 26 odsek 10 sa slová „odsekov 6 a 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6, 7 a 8“.
Spôsob odpisovania hmotného majetku obstaraného formou zmlúv s právom kúpy najatej veci sa navrhuje ponechať tak, ako sa uplatňoval do konca roka 2011. Dlhodobo je preukázaný pozitívny vplyv tohto spôsobu odpisovania na podnikateľské prostredie, na rast investícií, HDP i zamestnanosti. Hospodárstvo SR potrebuje v období pretrvávajúcej
14
finančnej a hospodárskej krízy reálne rozvojové impulzy, najmä pre malých a stredných podnikateľov, zvlášť začínajúcich, bez selektívneho udeľovania zliav a dotácií vybraným odvetviam a podnikom.
Navrhované spôsoby majú neutrálny charakter na daňové príjmy a preto optimálnym spôsobom na motiváciu dlhodobého ekonomického rastu. Zároveň sa odstraňuje neúmerné zvyšovanie administratívy v podnikateľskom sektore v dôsledku prijatých komplikovaných výpočtov odpisov a zostatkových cien. Metódy odpisovania, účtovné i daňové postupy plynule naviažu na doterajšie formy, nakoľko pri odpisovaní a určení daní sa výpočty vykonávajú na ročnej báze.
Požiadavka nezvyšovania rastu deficitu verejných financií je ďalším dôvodom na schválenie navrhnutých zmien, pretože zmena platná od 1.1.2012 spôsobí negatívny dopad do štátneho rozpočtu v rozsahu cca 30 mil. eur v rokoch 2012 -2014.
Doterajší článok II sa označuje ako článok III.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.Za čl. I sa vkladá nový čl. ..., ktorý znie:
„Čl. ...
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z. a zákona č. 161/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
Deviata časť sa dopĺňa osemnástou hlavou, ktorá vrátane nadpisov znie:
„Osemnásta hlava
§ 879o
Prechodné ustanovenia účinné od 1. marca 2012
(1) Ak si oprávnená osoba neuplatnila nárok na výplatu náhrady podľa § 879i ods. 4, môže požiadať o výplatu peňažných prostriedkov v rozsahu tejto náhrady najneskôr 31. decembra 2013. Na účely vyplácania peňažných prostriedkov podľa prvej vety a preukazovania práva na ich výplatu sa rovnako použijú ustanovenia § 879d ods. 1 štvrtej vety a všeobecné predpisy o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu; vyplácanie
15
týchto peňažných prostriedkov oprávnenej osobe zabezpečí Ministerstvo financií Slovenskej republiky alebo ním poverená právnická osoba. Tri mesiace pred uplynutím lehoty podľa prvej vety je Ministerstvo financií Slovenskej republiky povinné zverejniť informáciu o jej uplynutí v denníku s celoštátnou pôsobnosťou.
(2) Kontrolu správnosti a opodstatnenosti vyplácania peňažných prostriedkov podľa odseku 1 je oprávnené vykonávať Ministerstvo financií Slovenskej republiky. Pri výkone tejto kontroly sa postupuje podľa všeobecných predpisov o kontrole v štátnej správe a použijú sa ustanovenia osobitného predpisu o bankovom tajomstve. Na účely kontroly vykonávanej Ministerstvom financií Slovenskej republiky je banka alebo pobočka zahraničnej banky, v ktorej boli uložené zostatky zrušených vkladov na doručiteľa podľa § 879d ods. 1 a § 879e ods. 5, povinná predložiť Ministerstvu financií Slovenskej republiky podľa jeho požiadaviek a v ním určenej lehote doklady, podklady, vysvetlenia a ďalšie informácie o predložených požiadavkách na výplatu peňažných prostriedkov a o vyplatených peňažných prostriedkoch podľa odseku 1.“.“.
K 1. 9. 2001 bola zrušená anonymita pri vkladoch na doručiteľa a zároveň bolo uzákonené, že banky a pobočky zahraničných bánk nesmú od tohto dátumu prijímať vklady na doručiteľa. K zrušeniu vkladov na doručiteľa došlo z dôvodu požiadavky a medzinárodnej inštitúcie FATF na boj proti praniu špinavých peňazí vrátane boja proti financovaniu terorizmu (Financial Action Task Force on Money Laundering). Ak by neboli na Slovensku zrušené vklady na doručiteľa, tak Slovenskej republike hrozilo zo strany FATF zaradenie na zoznam nespolupracujúcich krajín (tzv. čierny zoznam štátov tolerujúcich pranie špinavých peňazí) a zároveň by bolo reálne ohrozené úspešné ukončenie prístupového procesu Slovenskej republiky do Európskej únie. Od 31.12.2003 boli zákonom zrušené všetky vkladové vzťahy pri vkladoch na doručiteľa s tým, že právo na výplatu zostatkov týchto zrušených vkladov si bolo možné uplatniť počas trojročnej premlčacej lehoty. K 31.12.2006, tzn. k poslednému dňu trojročnej premlčacej lehoty prešlo na štát právo na výplatu zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa, ktoré si vkladatelia alebo iné oprávnené osoby neuplatnili a nepreukázali najneskôr do 31.12.2006. Celková suma zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa predstavovala sumu 41,2 mil. €. Z tejto sumy sa na základe požiadaviek oprávnených osôb do dnešného dňa vyplatila čiastka 27,7 mil. €. Podľa doterajších predpisov bolo možné uplatniť nárok na výplatu náhrady zostatku zrušeného vkladu najneskôr do 31.12.2011. Navrhovanou právnou úpravou sa umožňuje požiadať o výplatu peňažných prostriedkov v novoustanovenej lehote do konca roka 2013.
V súvislosti s doplnením nového článku je potrebné primerane upraviť názov zákona a prečíslovať doterajší čl. II.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16
7.Za článok I sa vkladajú nové dva články, ktoré znejú:
„Čl. ...
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona č. 374/1994 Z. z., zákona č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z. , zákona č. 598/2006 Z. z., zákona č. 460/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z. a zákona č. 500/2010 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 27 sa vkladá § 27a, ktorý znie:
㤠27a
Ustanovenia tohto zákona o úprave platov členov vlády sa použijú, ak osobitný predpis neustanoví inak.10a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a) Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.
Čl. ...
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., zákona č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 191/2011 Z. z. a zákona č. 237/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 96 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „na návrh zákona o štátnom rozpočte a na návrhy rozpočtov subjektov verejnej správy, ktorých rozpočty schvaľuje národná rada, a ktoré sa opätovne predkladajú za podmienok podľa osobitného zákona.57a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57a znie:
„57a) Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.
2. V § 108 ods. 1 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vláda tak urobí vždy, ak sa realizuje postup podľa osobitného zákona.57a)“.“.
Do návrhu sa dopĺňajú nové články, ktorými sa novelizuje zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ako väzbová úprava v súvislosti s prijatím ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Novelizáciou zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov sa reaguje na opatrenie, ktorým sa znižujú platy členov vlády a ktoré je nutné realizovať v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti pri
17
prekročení určitej hranice výšky dlhu verejnej správy. V nadväznosti na prijatie ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti sa v prípade realizácie tohto opatrenia ustanovenia zákona o platových pomeroch ústavných činiteľov na úpravu platov členov vlády nepoužijú.
Navrhovaným vstupom do rokovacieho poriadku Národnej rady SR sa vytvára legislatívny priestor, aby v prípade, že vláda predložila do Národnej rady SR návrh rozpočtu verejnej správy v rozpore s podmienkami uvedenými v ústavnom zákone o rozpočtovej zodpovednosti mohla vláda tento rozpočet v súlade s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti stiahnuť z rokovania Národnej rady SR a opätovne ho predložiť do 30 dní tak, aby sa na opätovné predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy nevzťahovala 6 mesačná lehota podľa § 96 ods. 3 rokovacieho poriadku Národnej rady SR. Navrhovaný vstup zároveň rieši situáciu, kedy na základe prekročenia určenej hranice dlhu verejnej správy vláda požiadať Národnú radu SR o vyslovenie dôvery. Súčasné znenie § 108 ods. 1 rokovacieho poriadku Národnej rady SR, podľa ktorého vláda môže požiadať o vyslovenie dôvery kedykoľvek sa rozširuje o tento prípad, t.j. znenie sa dopĺňa tak, že vláda požiada o vyslovenie dôvery vždy, ak realizuje postup podľa ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
V nadväznosti na doplnenie nových článkov je potrebné primerane upraviť názov zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.Za článok I sa vkladá nový článok, ktorý znie:
„Čl. ...
Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z., zákona č. 528/2003 Z .z., zákona č. 363/2007 Z. z. a zákona č. 462/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 10 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Štátnej pokladnici“.“.
V súvislosti s požiadavkou Študentského pôžičkového fondu mať voľné finančné prostriedky vedené v Štátnej pokladnici je v súčasne platnom znení zákona č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde obmedzenie, ktoré to neumožňuje. Je vo verejnom záujme aby tieto prostriedky boli vedené v Štátnej pokladnici a boli využívané na krytie nesúladu medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu, financovať štátny dlh a zabezpečovať likviditu Štátnej pokladnice.
V nadväznosti na doplnenie nových článkov je potrebné primerane upraviť názov zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18
9.Za čl. I sa vkladá nový článok, ktorý znie :
Čl. III
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z. a zákona č. 548/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 17b ods. 1 písm. e) a § 17c ods. 1 písm. d) sa slová k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku1)“ nahrádzajú slovami „k hmotnému majetku a nehmotnému majetku vylúčenému z odpisovania podľa § 23“.
K úprave dochádza v záujme zachovania daňovej neutrality pri zahrňovaní rozdielov z precenenia majetku na reálnu hodnotu. Navrhovanou úpravou sa budú do základu dane zahrnovať aj opravné položky k dlhodobému hmotnému a nehmotnému majetku okrem opravných položiek vytvorených k hmotnému alebo nehmotnému majetku, ktorý je v súlade so zákonom o dani z príjmov považovaný za majetok vylúčený z odpisovania.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
10.Za čl. I sa vkladajú nové články II, IV až IX, ktoré znejú:
„Čl. II
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 583/2008 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z. a zákona č. 389/2011 Z. z. sa mení takto:
V § 4 ods. 2 sa slová „finančného riaditeľstva“ nahrádzajú slovami „finančnej správy“.
Ide o terminologické zosúladenie s § 3 ods. 1 písm. g) zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva, v ktorom je zavedený pojem „prezident finančnej správy“.
19
Čl. IV
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 385/2008 Z. z., zákona č. 553/2008 Z. z. a zákona č. 570/2009 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 odsek 2 znie:
„(2) Informačnú činnosť vykonáva povinná osoba, ktorá je správcom alebo prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy. Prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy je správcom alebo osobitným predpisom upravujúcim správu informačného systému verejnej správy určená povinná osoba, orgán štátnej správy, fyzická osoba alebo právnická osoba, ktoré vykonávajú správcom alebo osobitným predpisom upravujúcim správu informačného systému verejnej správy určené činnosti, okrem zodpovednosti za povinnosti podľa odseku 1. Prevádzkovateľom informačného systému verejnej správy môže byť aj správca.“.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na doterajšie prílišné definičné obmedzenie možnosti delegácie činností na prevádzkovateľa, ktoré nezodpovedalo v plnom rozsahu praktickému výkladu a použitiu. Návrhom sa dopĺňajú aj orgány štátnej správy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, avšak v zmysle príslušných kompetencií môžu vykonávať prevádzku určených informačných systémov verejnej správy.
2.V § 3 ods. 5 sa slová „fyzickú alebo právnickú osobu“ nahrádzajú slovami povinnú osobu, orgán štátnej správy, fyzickú osobu alebo právnickú osobu“.
Návrhom sa dopĺňajú aj orgány štátnej správy, ktoré nemajú právnu subjektivitu, avšak v zmysle príslušných kompetencií môžu vykonávať prevádzku určených informačných systémov verejnej správy.
Čl. V
Zákon č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 283/2008 Z. z., v znení zákona č. 465/2008 Z. z., v znení zákona č. 493/2009 Z. z., v znení zákona č. 485/2010 Z. z., v znení zákona č. 546/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
11. V § 7 ods. 1 písmeno j) znie:
„j) používaná koncovým odberateľom elektriny v domácnosti7) s výnimkou elektriny určenej na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodanej do spoločného tepelného zdroja bytového domu.15c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15c znie:
15c) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.“.
Vzhľadom k tomu, že doterajšia právna úprava spôsobovala rôzne výkladové problémy, je potrebné jednoznačne ustanoviť, že oslobodenie od spotrebnej dane z elektriny sa vzťahuje na všetky domácnosti s výnimkou tých, ktoré používajú elektrinu na výrobu
20
tepla a ohrev teplej úžitkovej vody zo spoločného tepelného zdroja bytového domu.
12.V § 19 písmeno h) znie:
„h) koncovým odberateľom uhlia v domácnosti7) s výnimkou uhlia určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu,15c)“.
Vzhľadom k tomu, že doterajšia právna úprava spôsobovala rôzne výkladové problémy, je potrebné jednoznačne ustanoviť, že oslobodenie od spotrebnej dane z uhlia sa vzťahuje na všetky domácnosti s výnimkou tých, ktoré používajú uhlie na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody zo spoločného tepelného zdroja bytového domu.
13. V § 31 ods. 1 písmeno f) znie:
„f) koncovým odberateľom zemného plynu v domácnosti7) s výnimkou zemného plynu určeného na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody dodaného do spoločného tepelného zdroja bytového domu,15c)“.
Vzhľadom k tomu, že doterajšia právna úprava spôsobovala rôzne výkladové problémy, je potrebné jednoznačne ustanoviť, že oslobodenie od spotrebnej dane zo zemného plynu sa vzťahuje na všetky domácnosti s výnimkou tých, ktoré používajú zemný plyn na výrobu tepla a ohrev teplej úžitkovej vody zo spoločného tepelného zdroja bytového domu.
14. § 32 sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:
„(17) Ak koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti,7) ktorý odoberá zemný plyn na výrobu tepla a teplej úžitkovej vody do spoločného tepelného zdroja bytového domu podliehajúci dani a súčasne používa zemný plyn na účely oslobodené od dane podľa § 31 ods. 1 písm. f), je povinný predložiť dodávateľovi zemného plynu informáciu o množstve zemného plynu na účely oslobodené od dane za každé odberné miesto samostatne. Ak je koncový odberateľ zemného plynu v domácnosti7) podľa prvej vety zastúpený spoločenstvom vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len „spoločenstvo“) podľa osobitného