1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1722/2011
360a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) v druhom čítaní
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady ako gestorský výbor k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov podáva Národnej rade Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky.
2
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 31. mája 2011 č. 473 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky (okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu).
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol návrh zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu zákona (§ 75 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady).
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) odporúčali schváliť:
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky, uznesením z 15. júna 2011 č. 228,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, uznesením zo 14. júna 2011 č. 206,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu, uznesením zo 16. júna 2011 č. 164,
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj, uznesením z 15. júna 2011 č. 94,
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky, uznesením zo 16. júna 2011 č. 75,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, uznesením zo 16. júna 2011 č. 74,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, uznesením z 15. júna 2011 č. 91,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci, uznesením zo 16. júna 2011 č. 75 a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, uznesením č. 62 z 13. júna 2011.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval o návrhu zákona 16. júna 2011, Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť 21. júna 2011. Oba tieto výbory o návrhu uznesenia nehlasovali, nakoľko neboli uznášaniaschopné.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie do rokovania gestorského výboru o návrhu zákona nehlasoval.
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky pod bodom III tejto správy vyplývajú tiet pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
1.V čl. I 1.bode v § 9 ods. 2 sa slová „má znaky priestupku1a) sa nahrádzajú slovami „je priestupkom podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu1a)“.
Z dikcie navrhovaného § 9 ods. 2 ako aj zo znenia poznámky pod čiarou k odkazu 1a) sa vyvodiť, že sa zaviesť možnosť prejednať priestupok podľa zákona o priestupkoch, ako aj podľa osobitných predpisov, preto sa navrhuje výslovné uvedenie oboch týchto možností. Z navrhovaného znenia by totiž mohlo vyplývať, že sa prejednať len priestupok podľa
4
osobitných zákonov, ale podľa samotného zákona o priestupkoch nie. Súčasne navrhujeme používať pojem „priestupok“, nie „má znaky priestupku“ Ústava SR v čl. 78 ods. 3 hovorí o možnosti prejednať priestupok, o ktorom to ustanoví zákon.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I v poznámke pod čiarou k odkazu 1a) sa vypúšťajú slová „zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,“.
Navrhuje sa vypustenie zákona, v ktorom nie výslovne uvedené priestupky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3. V čl. I 2. bode v § 9 ods. 3 sa slová „konania na mieste samom, konajúci orgán o tom vykoná záznam a vec odstúpi“ nahrádzajú slovami „priestupku v blokovom konaní, správny orgán o tom napíše záznam a vec postúpi“.
Navrhuje sa úprava, ktorá používa terminológiu zákona o priestupkoch.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
5
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča neschváliť.
4.V čl. I sa za 2. bod vkladajú nové 3. až 6. bod, ktoré znejú:
3. V § 60 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) vyžadovať vysvetlenie od fyzických osôb alebo právnických osôb; vysvetlenie od maloletého alebo mladistvého je možné vyžadovať len za prítomnosti jeho zákonného zástupcu alebo fyzickej osoby, ktorá sa osobne stará o maloletého alebo mladistvého na základe rozhodnutia podľa osobitných predpisov8b) alebo zástupcu zariadenia v ktorom je maloletý alebo mladistvý umiestnený na základe rozhodnutia súdu podľa osobitných predpisov8c) alebo zástupcu orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8b) a 8c) znejú:
8b) Napríklad § 44 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
8c) Napríklad § 75a Občianskeho súdneho poriadku
§ 44 ods. 3 písm. c) zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
4. § 60 ods. 3 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) oznámi zákonnému zástupcovi, fyzickej osobe, ktorá sa osobne stará o maloletého na základe rozhodnutia podľa osobitných predpisov8b) alebo zariadeniu v ktorom je maloletý umiestnený na základe rozhodnutia súdu podľa osobitných predpisov8c) a orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately spáchanie priestupku maloletým.“.
5. V § 74 odsek 2 znie:
„(2) Ak je obvineným z priestupku mladistvý, správny orgán na ústne pojednávanie predvolá aj zákonného zástupcu mladistvého a orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Ak je mladistvý na základe rozhodnutia podľa osobitných predpisov8b) zverený do osobnej starostlivosti fyzickej osobe alebo je na základe rozhodnutia súdu podľa osobitných predpisov8c) umiestený v zariadení, správny orgán upovedomí o nariadenom ústnom pojednávaní aj tieto osoby. Rozhodnutie o priestupku sa oznamuje všetkým osobám podľa prvej a druhej vety.
6. V § 81 ods. 1 a v § 92 ods. 1 sa slová „orgán starostlivosti o dieťa“ nahrádzajú slovami „orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately“.
V 3. bode sa zavádza povinnosť orgánov, oprávnených objasňovať priestupky, vyžadovať vysvetlenie od
6
mladistvých a maloletých len v prítomnosti ich zákonných zástupcov alebo fyzickej osoby, ktorej je dieťa zverené rozhodnutím súdu do starostlivosti (napr. pestún) alebo zástupcu zariadenia (napr. detského domova) v ktorom je dieťa umiestnené rozhodnutím súdu (napr. o ústavnej starostlivosti) alebo orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Táto úprava za cieľ uľahčiť priebeh objasňovania priestupkov v prípadoch, ak sa vyjadrenie žiada od maloletých alebo mladistvých, zvýšiť hodnovernosť priebehu vysvetľovania ako aj výsledkov vysvetlení v prípadoch ak vysvetlenie podáva maloletý alebo mladistvý, zabezpečiť výchovné pôsobenie konania o priestupkoch na deti vo fáze ich objasňovania a v neposlednom rade zabrániť možnému ohrozeniu detí prípadným nevhodným vedením priebehu vysvetľovania osobitne ak sa vysvetlenie žiada od dieťaťa, ktoré nie je páchateľom priestupku.
Navrhované znenie v bode 4 za cieľ zvýšiť informovanosť nielen zákonných zástupcov maloletých osôb, ktoré nie zodpovedné za spáchanie priestupku podľa § 5 ods.1, ale aj osoby, ktorým je takéto dieťa zverené do starostlivosti a orgány sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Takéto informovanie právnických a fyzických osôb zodpovedných za dieťa môže viesť k včasnému a kvalitnejšiemu vyhodnocovaniu patologického správania maloletých páchateľov a následne k voľbe a uplatňovaniu rôznych sociálnych opatrení a to v prípade potreby aj represívnejšieho charakteru.
V 5. bode sa navrhuje predvolanie týchto osôb v prípade prejednania priestupku, ktorého sa dopustili mladiství páchatelia.
Úprava v 6. bode je legislatívno-technického charakteru.
Výbor NR SR pre sociálne veci
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.Za čl. I sa vkladá nový čl. II, ktorý znie:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 293/1995 Z.z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 398/1998 Z.z., zákona č. 97/1999 Z.z., zákona č. 226/2000 Z.z., zákona č. 124/2002 Z.z., zákona č. 514/2003 Z.z., zákona č. 551/2003 Z.z., zákona č. 324/2004 Z.z., zákona č. 586/2004 Z.z., zákona č. 546/2005 Z.z., zákona č. 94/2006 Z.z., zákona č. 122/2006 Z.z., zákona č. 71/2008 Z.z., zákona č. 520/2008 Z.z., zákona č. 400/2009 Z.z., zákona č. 102/2010 Z. z. a zákona č. 33/2011 Z. z. sa mení takto:
7
„V § 14 sa vypúšťa odsek 5.“.
Doterajšie čl. II až IV sa označia ako čl. III až V.
Odstraňuje sa rozpor medzi dvomi právnymi predpismi rovnakej právnej sily, ktorý by vznikol schválením navrhovaného znenia zákona o priestupkoch.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.V čl. II v úvodnej vete sa zlomok „359/1996“ nahrádza zlomkom „350/1996“ a za slová „zákona č. 38/2010 Z. z.“ sa vkladajú slová „a zákona č. 153/2011 Z. z.“.
Legislatívno-technické úpravy doplnenie ostatnej novely rokovacieho poriadku.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
Výbor NR SR pre kultúru a médiá
Výbor NR SR pre sociálne veci
Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7. V čl. II v § 139a sa slová „má znaky priestupku“ nahrádzajú slovami „je priestupkom“.
Nadväzuje na zmenu navrhovanú v čl. I v 1. bode.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča hlasovať o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch nasledovne:
a) spoločne o bodoch 1, 2, 4, 5, 6 a 7 s návrhom schváliť,
b) osobitne o bode 3 s návrhom neschváliť.
8
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) uvedených pod bodom III tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave, podľa § 79 ods. 4 písm. f) rokovacieho poriadku Národnej rady Slovenskej republiky odporúča Národnej rade Slovenskej republiky návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov (tlač 360) schváliť v znení schválených pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov uvedených v tejto spoločnej správe.
Spoločná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jozefa Kollára, Jozefa Mikuša, Pavla Hrušovského a Lászlóa Solymosa na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov v druhom čítaní (tlač 360a) bola schválená uznesením Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky z 27. júna 2011 č. 248. Týmto uznesením výbor zároveň poveril spravodajkyňu predložiť návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Radoslav Procházka
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 27. júna 2011
9