1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________
Číslo: CRD-1742/2011
366a
I n f o r m á c i a
o prerokovaní návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) v druhom čítaní vo výboroch
___________________________________________________________________________
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 31. mája 2011 č. 477 pridelila návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) na prerokovanie všetkým výborom Národnej rady Slovenskej republiky (okrem Mandátového a imunitného výboru Národnej rady Slovenskej republiky, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií, Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Národného bezpečnostného úradu, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby, Osobitného kontrolného výboru Národnej rady Slovenskej republiky na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva a Výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu).
2
II.
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, ktorí nie členmi výborov, ktorým bol vládny návrh ústavného zákona pridelený, neoznámili v určenej lehote gestorskému výboru žiadne stanovisko k predmetnému návrhu ústavného zákona 75 ods. 2 rokovacieho poriadku Národnej rady).
III.
Návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Pavla Hrušovského, Milana Horta, Jozefa Kollára a Lászlóa Solymosa na vydanie ústavného zákona o zrušení niektorých rozhodnutí o amnestii (tlač 366) odporúčali schváliť:
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre kultúru a médiá, uznesením z 15. júna 2011 č. 92.
- Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj uznesením z 15. júna 2011 92.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre hospodárstvo, výstavbu a dopravu
Zahraničný výbor Národnej rady Slovenskej republiky
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport,
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci a
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny
neprijali platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas aspoň trojpätinovej väčšiny všetkých členov príslušného výboru podľa čl. 84 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky v spojení s § 52 ods. 4 rokovacieho poriadku Národnej rady.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo rokoval o návrhu ústavného zákona na schôdzi 16. júna 2011. Nehlasoval o návrhu uznesenia, nakoľko nebol uznášaniaschopný.
3
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť zaradil návrh ústavného zákona na program 18. schôdze 21. júna 2011. O návrhu nerokoval, nebol uznášaniaschopný.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre pôdohospodárstvo a životné prostredie do schôdze gestorského výboru 27. júna 2011 o návrhu ústavného zákona nerokoval. Dodatočne, 28. júna 2011, doložil výpis zo zápisnice, ktorým oznámil, že výbor neprijal platné uznesenie.
IV.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ako gestorský výbor rokoval o návrhu spoločnej správy 27. júna 2011. Záverečné stanovisko k návrhu zákona neschválil.
Podľa § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov ako spoločný spravodajca podávam informáciu o výsledkoch rokovania výborov.
Navrhujem, aby po rozprave Národná rada hlasovala o návrhu zákona ako o celku.
Radoslav Procházka v.r.
predseda Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava 27. júna 2011
4
1