Výbor
Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
34. schôdza výboru
Číslo: 4500/2011
144
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
z 26. januára 2012
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre verejnú správu a regionálny rozvoj
p r e r o k o v a l
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561);
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561) schváliť;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému vládnemu návrhu zákona predsedovi Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Igor C H O M A
predseda výboru
Milan H O R T
overovateľ výbor
Príloha k uzn. č. 144
34. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 561)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Za doterajší čl I vložiť nový čl. II tohto znenia:
„Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z.z., zákona č. 158/1998 Z.z., zákona č. 173/1999 Z.z., zákona č. 252/1999 Z.z., zákona č. 400/2002 Z.z., zákona č. 512/2003 Z.z., zákona č. 367/2004 Z.z., zákona č. 469/2005 Z.z., zákona č. 268/2007 Z.z., zákona č. 325/2007 Z.z., zákona č. 595/2009 Z.z. a zákona č. 70/2010 Z.z. sa mení a dopĺňa takto:
„V § 18 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6) Ak vlastník uvedený v odseku 1 nadobudol do vlastníctva spoluvlastnícky podiel na dome alebo na bytoch v dome na základe predkupného práva, cena za 1m2 podlahovej plochy bytu alebo ateliéru sa vypočíta ako súčet obstarávacej ceny spoluvlastníckeho podielu vlastníka uvedeného v odseku 1 zníženej o zrážky podľa odsekov 1 4 a obstarávacej ceny za nadobudnutie spoluvlastníckeho podielu bez odpočítania zrážok podľa odsekov 1 4, ktorý sa vydelí súčtom podlahovej plochy bytov a ateliérov v dome.
(7) Ak sa predávajú byty v bytovom dome, ktorý je v spoluvlastníctve vlastníka uvedeného v odseku 1 a iného vlastníka , cena za 1m2 podlahovej plochy bytu alebo ateliéru v takomto dome sa vypočíta ako súčet obstarávacej ceny spoluvlastníckeho podielu vlastníka uvedeného v odseku 1 zníženej o zrážky podľa odseku 1 4 a ceny spoluvlastníckeho podielu iného vlastníka, ktorý sa vydelí súčtom podlahovej plochy bytov a ateliérov v takomto dome.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 8 a doterajší čl. II sa označuje ako čl. III.
Navrhovaná právna úprava umožní predaj bytov nájomcom aj v tom prípade, ak je bytový dom v podielovom spoluvlastníctve subjektu, ktorý je povinný podľa § 17 ods. 3 zákona prevádzať byty za regulovanú cenu (ďalej len „povinná osoba“) a iného podielového spoluvlastníka alebo spoluvlastníkov. Navrhovaná právna úprava umožňuje prevod vlastníctva bytov v takomto dome dvomi spôsobmi, a to usporiadaním podielového spoluvlastníctva alebo spoločným prevodom bytov spoluvlastníkmi domu do vlastníctva nájomcov.
K odseku 6
Pri usporiadaní podielového spoluvlastníctva povinná osoba odkúpi od spoluvlastníka jeho podiel. Návrh zákona umožní preniesť náklady na získanie spoluvlastníckeho podielu na bytovom dome od spoluvlastníkov do obstarávacej ceny domu, teda k obstarávacej cene časti domu vedenej povinnou osobou sa pripočíta v plnej výške cena, za ktorú povinná osoba nadobudla spoluvlastnícky podiel. Zrážky z ceny, ktoré povinná osoba poskytuje pri prevode vlastníctva bytu alebo ateliéru, sa budú odpočítavať len z obstarávacej ceny časti domu, ktorú vlastnila povinná osoba. Na časť obstarávacej ceny bytového domu, ktorú tvorí cena podielu na bytovom dome nadobudnutá od spoluvlastníkov, sa nebudú vzťahovať žiadne odpočítateľné položky. Takýto výpočet ceny bytu alebo nebytového priestoru bude mať neutrálny dopad na hospodárenie povinnej osoby, pričom ostane zachovaná aj povinnosť povinnej osoby znížiť cenu bytu o odpočítateľné položky podľa § 18 ods. 1 4 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.
K odseku 7
Navrhovaná právna úprava umožní spoluvlastníkom bytového domu previesť byt do vlastníctva nájomcu bez usporiadania podielového spoluvlastníctva tak, že spôsob výpočtu ceny za 1m2 bytu zohľadní reguláciu ceny bytu povinnou osobou a trhovú cenu iného vlastníka. Cena za 1m2 podlahovej plochy sa vypočíta ako súčet ceny regulovanej a ceny spoluvlastníckeho podielu iného vlastníka a vydelí sa súčtom podlahovej plochy bytov a ateliérov v dome. Regulovanú cenu vypočíta povinná osoba tak, že z obstarávacej ceny domu zodpovedajúcej jej spoluvlastníckemu podielu na dome odpočíta opotrebenie a zrážky.