ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V ý p i s
zo zápisnice z 55. schôdze Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky konanej 21. decembra 2011
___________________________________________________________________________
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
prerokoval zákonu z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605) a na návrh poslanca M. Poliačika hlasoval o návrhu uznesenia uvedeného v prílohe.
Z celkového počtu 13 poslancov Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky bolo prítomných 8 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci a 2 poslanci sa hlasovania zdržali. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Edita Pfundtner
podpredsedníčka výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
Príloha
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
55. schôdza
Číslo: PREDS-746/2011
Návrh
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 21. decembra 2011
k zákonu z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. p r e r o k o v a l
pripomienky uvedené v časti III rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky z 1. decembra 2011 číslo 2946-2011-BA;
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605) schváliť v pôvodnom znení;
C. u k l a d á
predsedovi výboru
informovať
predsedu gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
2