1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 746/2011
605a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania zákona z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605)
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 80 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy SR vrátil Národnej rade SR uvedený zákon a vo svojom rozhodnutí č. 2946-2011-BA uviedol dôvody, ktoré ho viedli k tomu, aby využil svoju právomoc, ktorá mu vyplýva z Ústavy SR.
Na základe toho predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 613 z 20. decembra 2011 pridelil podľa § 90 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov zákon z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Uvedené výbory prerokovali predmetný zákon v stanovenom termíne.
2
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o zákone z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605) žiadne stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
Prezident SR vo svojom rozhodnutí č. 2946-2011-BA zo 19. decembra 2011 uviedol dôvod na vrátenie zákona a navrhol, aby NR SR po opätovnom prerokovaní zákon schválila s touto zmenou :
V čl. I sa vypúšťa prvý bod.
Doterajší druhý bod a tretí bod sa označujú ako prvý bod a druhý bod.
Ak Národná rada Slovenskej republiky zákon opätovne neschváli tak, aby podľa čl. II nadobudol účinnosť 1. januára 2012, je potrebné upraviť v čl. II deň nadobudnutia účinnosti zákona a v nadväznosti na úpravu čl. II aj čl. I druhý bod (doterajší tretí bod) § 29h.
IV.
K predmetnému zákonu zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky zákon schváliť v pôvodnom znení
bez zmeny
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ( uzn. č. 315 zo dňa 21. decembra 2011)
2.Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky neprijal platné uznesenie, nakoľko návrh uznesenia nezískal súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov podľa čl. 84 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a § 52 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. (Z celkového počtu 13 poslancov bolo prítomných 8 poslancov. Za návrh predneseného uznesenia hlasovali 6 poslanci a proti nehlasovalo 0 poslancov a zdržali sa 2 poslanci.)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet odporúča Národnej rade Slovenskej republiky hlasovať o zmene, vyplývajúcich z rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky takto :
zmenu neschváliť.
3
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k zákonu z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605)vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom IV. tejto správy a stanovísk poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto zákonu v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
zákon z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605) schváliť v pôvodnom znení bez zmeny uvedenej v časti III. rozhodnutia prezidenta SR č. 2946-2011-BA z 19. decembra 2011.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o zákone z 1. decembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, vrátený prezidentom Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie Národnou radou Slovenskej republiky (tlač 605a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 316 z 21. decembra 2011. Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu výborov.
Súčasne ju poveril podľa § 80 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku NR SR v znení neskorších predpisov informovať NR SR o výsledku rokovania výborov a odôvodniť stanovisko gestorského výboru.
Bratislava 21. decembra 2011
Jozef K o l l á r, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet