Príloha č. 13.b
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Vplyvy na podnikateľské prostredie
3.1. Ktoré podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené a aký je ich počet?
Poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorých lekári vykonávajú svoje povolanie v pracovnom pomere.
Počet – tabuľka
Zdravotné poisťovne zabezpečujúce nákup a úhradu zdravotnej starostlivosti.
3.2. Aký je predpokladaný charakter a rozsah nákladov a prínosov?
Zvýšenie miezd a ceny práce v povolaní lekár. Zvýšenie záujmu o výkon zdravotníckeho povolania, zvýšenie zamestnanosti, zlepšenie personálneho obsadenia zdravotníckych zariadení a tým aj zlepšenie kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Stabilizácia lekárov a tým aj efektívne využívanie prostriedkov investovaných zamestnávateľmi na ich ďalšie a sústavné vzdelávanie.
S ohľadom na skutočnosť, že v ústavných zdravotníckych zariadeniach spolu s lekármi poskytujú zdravotnú starostlivosť a zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti ďalší zdravotnícki pracovníci (zdravotnícke povolania podľa osobitného predpisu) a nezdravotnícki pracovníci s porovnateľným vzdelaním (odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu), ktorí vykonávajú práce s porovnateľnou mierou zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, a to v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce, mzda lekárov bude východiskom pre odmeňovanie ostatných pracovníkov zdravotníckych zariadení (právo na rovnaké zaobchádzanie, odmeňovanie, nediskrimináciu, právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty).
Zlepšenie odmeňovania ostatných zdravotníckych a nezdravotníckych pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach, čo sa prejaví na zvýšení a stabilizácii zamestnanosti, znížení nadčasovej práce, kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a spokojnosti pacientov, ako aj v efektívnejšom využívaní prostriedkov
Príloha č. 13.b
1
investovaných zamestnávateľmi do vzdelávania svojich zamestnancov.
Zvýšenie požiadviek na objem zdrojov zdravotného poistenia. (Zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie ceny práce a tým aj ceny výkonov.)
3.3. Aká je predpokladaná výška administratívnych nákladov, ktoré podniky vynaložia v súvislosti s implementáciou návrhu?
Vytvorenie dostatočného objemu zdrojov na zabezpečenie odmeňovania zamestnancov zdravotníckych zariadení.
Zosúladenie odmeňovania zamestnancov s platnou právnou úpravou.
Zabezpečenie zmien súvisiacich so zmenou programov (informačných systémov) používaných na zabezpečovanie personálnej a mzdovej agendy.
3.4. Aké dôsledky pripravovaného návrhu pre fungovanie podnikateľských subjektov na slovenskom trhu (ako sa zmenia operácie na trhu?)
Stabilizácia zdravotníckych pracovníkov a zníženie ich migrácie.
3.5. Aké predpokladané spoločensko ekonomické dôsledky pripravovaných regulácií?
Zlepšenie dostupnosti a kvality zdravotnej starostlivosti. Zvýšenie spokojnosti zdravotníckych pracovníkov a pacientov. Efektívnejšie zhodnotenie prostriedkov, ktoré štát a zamestnávatelia investovali do výchovy a vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.
Počet ústavných zdravotníckych zariadení podľa zriaďovateľskej pôsobnosti (vrátane kúpeľov):
Zdroj NCZI:
V pôsobnosti MZ SR
V pôsobnosti iných rezortov
V pôsobnosti VÚC, miest a obcí
V pôsobnosti iných zriaďovateľov
Spolu
58
5
34
76
173
Príloha č. 13.b
2