Príloha č. 13.b
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu v €
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
R 2011
r 2012
r 2013
r 2014
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
0
31 206 561
0
v tom:
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
- vplyv na rozpočet MZ SR
- vplyv na rozpočet zdravotníckych zariadení v zriaďovateľskej a zakladateľskej pôsobnosti MZ SR, VÚC, miest a obcí financovaných zo zdrojov zdravotného poistenia
0
0
31 206 561
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
Prepočet medziročného rastu vychádza z priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za rok 2010.
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
R 2011
r 2012
r 2013
r 2014
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
+ 31 206 561
0
+
z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
0
0
0
ostatné zdroje financovania – verejné zdravotné poistenie
0
+ 31 206 561
0
+
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
+ 31 206 561/0
0
+ /0
Príloha č. 13.b
1
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Zdravotnícke zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti financované zo zdrojov zdravotného poistenia - finančné prostriedky súvisiace so zmenami premietnutými do návrhu zákona nie kryté v rámci schváleného rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na roky 2012 2014. Výdavky predstavujú dopad na výdavkovú časť rozpočtu verejnej správy.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Návrh zákona upravuje minimálnu výšku základnej zložky mzdy (podľa § 119 ods. 3 Zákonníka práce) lekárov v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti odmeňovaných mzdou v pracovnom pomere. Rieši problematiku zvýšenia mzdového ohodnotenia lekárov a ich stabilizácie.
Návrh budú implementovať zamestnávatelia a poskytovatelia ústavnej zdravotnej starostlivosti, u ktorých lekári vykonávajú svoje povolanie v pracovnom pomere.
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
x zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
Príloha č. 13.b
2
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Rezort zdravotníctva:
Pre výpočet vplyvov na verejné financie boli použité údaje zo štatistického výkazu M(MZ SR)1-01 výkaz o počte a štruktúre pracovníkov v zdravotníctve, ktorý spracováva Národné centrum zdravotníckych informácií.
Počet ústavných zdravotníckych zariadení podľa zriaďovateľskej pôsobnosti (vrátane kúpeľov):
Zdroj NCZI:
V pôsobnosti MZ SR
V pôsobnosti iných rezortov
V pôsobnosti VÚC, miest a obcí
V pôsobnosti iných zriaďovateľov
Spolu
58
5
34
76
173
Príloha č. 13.a
3
V 1. polroku 2011 v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti v SR pracovalo 7428 lekárov, z toho cca 31 % bez špecializácie a cca 69 % so špecializáciou.
Podkladom pre výpočet dopadov na očakávaný nárast mzdových výdavkov boli údaje o výške a zložení Ø mesačnej mzdy lekárov za 1. polrok 2011 zo štatistického výkazu M(MZ SR) 2-04 o zamestnancoch a o zložení mzdových prostriedkov v zdravotníctve, ktorý štvrťročne spracováva Národné centrum zdravotníckych informácií. V porovnaní so štatistickým zisťovaním M (MZ SR) 1-01 je okruh spravodajských jednotiek užší a neobsahuje údaje o odmeňovaní zamestnancov iných rezortov a neštátnych zdravotníckych zariadení. Z uvedeného dôvodu predstavuje výška vyčíslených dopadov na verejné financie len úroveň minimálneho odhadu.
Za 1. polrok 2011 v ústavných zdravotníckych zariadeniach financovaných zo zdrojov zdravotných poisťovní, pracovalo 7428 lekárov (evidenčný počet úväzkov lekárov prepočítaný k poslednému dňu sledovaného obdobia). Priemerná základná mzda uvedených lekárov, predstavovala cca 1001 eur.
Na základe predloženého návrhu zákona sa minimálny základný plat lekára bez atestácie zvyšuje od 1. januára 2012 na cca 807 eur, od 1. júla na cca 923 eur. Minimálny základný plat lekára so špecializáciou sa zvyšuje od 1. januára 2012 na cca 1230 eur, od 1. júla 2012 na cca 1461 eur mesačne.
Očakávaný nárast finančných prostriedkov z titulu zvýšenia základnej zložky mzdy lekárov v ústavných zdravotníckych zariadeniach financovaných zo zdrojov zdravotných poisťovní v roku 2012 vo výške 31 206 561 eur zahŕňa mzdové výdavky a povinné príspevky na zákonné poistenie platené zamestnávateľom.
Pokiaľ ide o návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, neočakáva sa, že navrhované zmeny budú mať vplyv na zvýšenie mzdových výdavkov, ale že zamestnávateľmi budú prijímané opatrenia, aby nedochádzalo k porušovaniu Zákonníka práce.
S ohľadom na skutočnosť, že v ústavných zdravotníckych zariadeniach spolu s lekármi poskytujú zdravotnú starostlivosť a zabezpečujú poskytovanie zdravotnej starostlivosti ďalší zdravotnícki pracovníci (zdravotnícke povolania podľa osobitného predpisu) a nezdravotnícki pracovníci s porovnateľným vzdelaním, resp. odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu, ktorí vykonávajú práce s porovnateľnou mierou zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti, a to v rovnakých alebo porovnateľných pracovných podmienkach a pri dosahovaní rovnakej alebo porovnateľnej výkonnosti a výsledkov práce, mzda lekárov sa pre zamestnávateľov stane východiskom pre odmeňovanie ostatných pracovníkov ústavných zdravotníckych zariadení (právo na rovnaké zaobchádzanie, odmeňovanie, nediskrimináciu, právo na rovnakú mzdu za rovnakú prácu alebo za prácu rovnakej hodnoty).
V nadväznosti na uvedené možno očakávať zvýšenie miezd týchto zamestnancov vo výške 1.718.000 eur. Exaktnejšia kvantifikácia tohto nárastu nie je možná.
Príloha č. 13.a
4
Príloha č. 13.a
5
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 5
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2011
2012
2013
2014
poznámka
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
z toho výdavky na ŠR
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Kapitálové výdavky (700)
Príloha č. 13.a
6
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2011
2012
2013
2014
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
Príloha č. 13.a
7