Príloha č. 13.d
1
Vplyvy na životné prostredie
Životné prostredie
5.1. Ktoré zložky životného prostredia (najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda, organizmy) budú návrhom ovplyvnené a aký bude ich vplyv (pozitívny alebo negatívny)?
Žiadne
5.2. Bude mať navrhovaný materiál vplyv na chránené územia a ak áno aký?
Nie
5.3. Bude mať návrh vplyv na životné prostredie presahujúce štátne hranice?
Nie