Príloha č. 13.c
1
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Zákon nebude mať negatívny vplyv na žiadne domácnosti.
Zákon bude mať pozitívny dopad na domácnosti lekárov, nakoľko sa zvyšujú ich základné mzdy a tým aj mzdové nároky oproti minimálnym mzdovým nárokom zaručeným v § 120 Zákonníka práce.
Na základe predloženého návrhu zákona sa minimálny základný plat lekára bez atestácie zvyšuje od 1. januára 2012 na cca 807 eur, od 1. júla na cca 923 eur, od 1. januára 2013 na cca 961 eur. Minimálny základný plat lekára so špecializáciou sa zvyšuje od 1. januára 2012 na cca 1230 eur, od 1. júla 2012 na cca 1461 eur, od 1. januára 2013 na cca 1769 eur mesačne.
Navrhované zmeny budú mať pozitívny dopad na hospodárenie domácnosti týchto lekárov.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Zvýšenie príjmov sa netýka všetkých domácnosti, ale iba domácnosti lekárov. Vyčíslenie dopadu na príjmy lekárov je v predchádzajúcom bode.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Bez vplyvu.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
Predkladaný návrh môže mať vplyv na rodovú rovnosť z hľadiska vyrovnávania mzdových rozdielov medzi mužmi a ženami.
Príloha č. 13.c
2
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť ?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu ?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie ?
Očakáva sa, že zvýšenie miezd lekárov v nadväznosti na zvýšenie základnej zložky mzdy vyvolá zvýšenie záujmu o výkon tohto povolania a zabezpečí stabilizáciu výkonu povolania lekárov, čo bude mať pozitívny vplyv na zamestnanosť.
Zamestnávatelia budú musieť v záujme zabezpečenia poskytovania rovnakej mzdy za prácu rovnakej hodnoty zlepšiť odmeňovanie aj ďalším povolaniam, ktoré vykonávajú podobne náročné práce. To bude ďalším pozitívnym dopadom aplikácie tohto zákona na zamestnanosť.
Schválením tohto zákona nebudú nijako ohrozené žiadne skupiny obyvateľstva a nepredpokladá sa žiadne hromadné prepúšťanie zamestnancov.