1
N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
Návrh
Zákon
z ........... 2011,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 720/2004 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 673/2006 Z. z., zákona č. 18/2007 Z. z., zákona č. 272/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 464/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 206/2008 Z. z., zákona č. 284/2008 Z. z., zákona č. 447/2008 Z. z., zákona č. 461/2008 Z. z., zákona č. 560/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., zákona č. 8/2010 Z. z., zákona č. 133/2010 Z. z., zákona č. 34/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. 390/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.Za § 80 sa vkladajú § 80a a 80b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
Osobitné ustanovenia o minimálnej výške základnej zložky mzdy
niektorých zdravotníckych pracovníkov pracujúcich v zariadeniach ústavnej zdravotnej starostlivosti
§ 80a
(1)Základná zložka mzdy60a) lekára a zubného lekára 27 ods. 1 písm. a) a b)) pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania je najmenej 1,20
2
násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.
(2)Základná zložka mzdy60a) lekára a zubného lekára 27 ods. 1 písm. a) a b)) pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore, je najmenej 1,90 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.
§ 80b
(1)Ak lekár a zubný lekár dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas, ako je ustanovený týždenný pracovný čas,60b) základná zložka mzdy podľa § 80a zodpovedá dohodnutému kratšiemu pracovnému času.
(2)Základná zložka mzdy lekára a zubného lekára nezahŕňa príplatky, iné nárokovateľné zložky mzdy, nenárokovateľné zložky mzdy, mzdu za prácu nadčas a mzdu za neaktívnu časť pracovnej pohotovosti na pracovisku podľa osobitného predpisu60c).
(3)Základná zložka mzdy lekára a zubného lekára sa dojednáva ako mesačná mzda.
(4)Základná zložka mzdy lekára a zubného lekára sa upravuje podľa údajov zverejnených Štatistickým úradom Slovenskej republiky každoročne vždy k 1. januáru kalendárneho roka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 60a až 60c znejú:
60a) § 119 ods. 3 Zákonníka práce.
60b) § 85 Zákonníka práce
60c) Zákonník práce.“.
2.Za § 102i sa vkladá § 102j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠102j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1)Základná zložka mzdy60a) lekára a zubného lekára 27 ods. 1 písm. a) a b)) pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností 33 ods. 2) a vykonáva odborné pracovné činnosti v rozsahu získaného vzdelania je najmenej 1,05 násobok priemernej
3
mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy,
(2)Základná zložka mzdy60a) lekára a zubného lekára 27 ods. 1 písm. a) a b)) pracujúceho v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas v zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti 7 ods. 4), ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností 33 ods. 4) v špecializačnom odbore a vykonáva špecializované pracovné činnosti v príslušnom špecializačnom odbore je najmenej 1,60 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa priznáva základná zložka mzdy.
Čl. II
Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení zákona č. 165/2002 Z.z., zákona č. 408/2002 Z.z., zákona č. 210/2003 Z.z., zákona č. 461/2003 Z.z., zákona č. 5/2004 Z.z., zákona č. 365/2004 Z.z., zákona č. 82/2005 Z.z., zákona č. 131/2005 Z.z., zákona č. 244/2005 Z.z., zákona č. 570/2005 Z.z., zákona č. 124/2006 Z.z., zákona č. 231/2006 Z.z., zákona č. 348/2007 Z.z., zákona č. 200/2008 Z.z., zákona č. 460/2008 Z.z., zákona č. 49/2009 Z.z., zákona č. 184/2009 Z.z., zákona č. 574/2009 Z.z., zákona č. 543/2010 Z.z., zákona č. 48/2011 Z.z., zákona č. 257//2011 Z. z. a zákona č. 406/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 3 ods. 2 sa za slová v doprave,“ vkladajú slová „zamestnancov vykonávajúcich zdravotnícke povolanie,“.
2. § 140 sa dopĺňa odsekmi 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Za prácu nadčas, ktorá presahuje rozsah práce nadčas podľa § 97, patrí zamestnancovi ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu náhradné voľno. Náhradné voľno sa poskytuje najneskôr do dvoch kalendárnych mesiacov po vykonaní práce nadčas.
(7) Ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu náhradné voľno podľa odseku 6, a ak z tohto dôvodu rozsah práce nadčas tohto zamestnanca presahuje rozsah určený podľa § 97 alebo takýto zamestnanec vykonáva zdravotnícke povolanie v rozpore s požiadavkami na personálne zabezpečenie zdravotníckeho zariadenia podľa osobitného predpisu, zamestnávateľ poskytne takému zamestnancovi pracovné voľno na ďalšie vzdelávanie v rozsahu práce nadčas, ktorá presahuje rozsah určený podľa § 97 alebo náhradu mzdy v sume jeho priemerného zárobku; ustanovenia § 121 sa nepoužijú.
(8) Do pracovného voľna podľa odseku 6 sa nezapočítava pracovné voľno na sústavné vzdelávanie podľa odseku 4.“.
3.V § 150 ods. 2 sa za slová „pracovnoprávnych vzťahov“ vkladajú slová „ako aj zástupcovia zamestnancov, ktorí v pracovnom pomere v danom
4
zdravotníckom zariadení a ktorí u zamestnávateľa kontrolnou činnosťou podľa § 239 zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov“.
4. V § 155 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) zamestnávateľ porušil ustanovenia tohto zákona vo vzťahu k zamestnancovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie podľa osobitného predpisu a toto porušenie bolo zistené príslušným inšpektorátom práce a právoplatne o ňom rozhodol súd.“.
Čl. III
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 462/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 52/2010 Z .z., zákona č. 67/2010 Z. z., zákona č. 182/2011 Z. z., zákona č. 223/2011 Z. z., zákona č. 254/2011 Z. z. a zákona č. 257/2011 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 7 sa odsek 8 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) vykonať inšpekciu práce podľa § 2 ods. 1 písm. a) do 30 dní od doručenia podnetu18ca) a o výsledku inšpekcie práce bezodkladne informovať osobu, ktorá podala podnet.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18ca znie:
18ca) § 150 ods. 2 Zákonníka práce.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012 okrem čl. I § 80a, ktorý nadobúda účinnosť 1. júla 2012.