1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 4724/2011
590a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 590)
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 721 z 30. novembra 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 590) (prostredníctvom skráteného legislatívneho konania) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 590) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ( uzn. č. 309
zo dňa 30. novembra 2011)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ( uzn. č. 353 zo dňa 30.
novembra 2011)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre verejnú správu a regionálny rozvoj
(uzn. č. 139 zo dňa 1. decembra 2011)
IV.
Z uznesenia výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1.K názvu zákona
Názov zákona znie: „Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony“.
Legislatívno-technická úprava nadväzne na doplnenie ďalšieho článku do návrhu zákona.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I
Doterajší bod 2 znie:
„2. V § 2 písm. s) druhom bode sa vypúšťajú slová „a nie menej ako tri roky“.“.
Navrhovanou úpravou sa pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu zachová podmienka doby trvania nájmu minimálne 60 % doby odpisovania na nájomnú zmluvu ako celok.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
3.K čl. I
V doterajšom bode 13 v § 26 ods. 8 sa na konci pripája táto veta:
„Hmotný majetok nadobudnutý postúpením zmluvy o finančnom prenájme odpisuje nový nájomca počas celej doby odpisovania podľa § 26 ods. 1 do výšky jeho vstupnej ceny, pričom vstupnou cenou u nového nájomcu sa rozumie výška nesplatenej istiny vrátane finančného vyrovnania uhradeného pôvodnému nájomcovi a odstupného uhradeného pôvodnému nájomcovi.“.
Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, že v prípade prevodu zmluvy o finančnom prenájme bude nový nájomca povinný financovaný hmotný majetok začať odpisovať ako novoobstaraný majetok počas doby odpisovania ustanovenej zákonom do výšky vstupnej ceny. Zároveň sa ustanovuje vstupná cena u nového nájomcu, ktorou je nesplatená istina spolu s finančným vyrovnaním uhradeným pôvodnému nájomcovi a odstupným spôsob odpisovania hmotného majetku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I – nové body
Za 25. bod sa vkladajú nové 26. až 29. bod, ktoré znejú:
„26. V § 52i ods. 1 sa slová „31. decembra 2011“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2012“.
27. V § 52i ods. 2 sa slová „31. decembra 2012 31. decembra 2014“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2013 až 31. decembra 2015“.
28. V § 52i ods. 3 sa slová „31. decembra 2015 31. decembra 2018“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2016 až 31. decembra 2019“.
29. V § 52i ods. 4 sa slová „31. decembra 2019“ nahrádzajú slovami „31. decembra 2020“.
Doterajší 26. bod sa označí ako 30. bod.
Navrhuje sa postupné znižovanie asignácie 2 % dane z príjmu právnických osôb posunúť o jeden rok. Zmenený spôsob poukazovania podielu dane na osobitné účely podľa § 50 mal za následok pokles poukázaných prostriedkov z dane z príjmu právnických osôb z 37,5 mil. eur v roku 2009 na 23,5 mil. eur v roku 2011. Počet právnických osôb využívajúcich mechanizmus poukázania podielu dane na osobitné účel poklesol z 30 tisíc v roku 2009 na 25,7 tisíc v roku 2011. A z nich iba 2,4 tisíc subjektov poskytlo aj dar z vlastného zisku, čo je podmienkou poukázania podielu v plnej výške. Ak by sa naplnilo v súčasnosti platné znenie zákona o postupnom znižovaní percenta asignovanej dane právnických osôb, možno očakávať, že na verejnoprospešné účely by na budúci rok bolo poukázaných o 6,5 mil. eur menej, čo by bolo z hľadiska aktuálnej situácie neziskového sektora likvidačné. Návrh vychádza zo záverov rokovania Rady vlády pre MVO, podľa ktorých je potrebné sledovať ekonomické dopady zmeny mechanizmu 2 % dane a korigovať výpadok asignovanej sumy zapríčinený poklesom
4
ekonomického rastu, znížením príjmov štátneho rozpočtu z dane z príjmov právnických osôb a predpokladaných nových daňových stimulov pre vybrané významné právnické subjekty zmenou legislatívnej úpravy v časti znižovania percenta pre daň z právnických osôb.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K Čl. II
Za Čl. II sa vkladá nový Čl. III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení zákona č. 733/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 517/2005 Z. z., zákona č. 120/2006 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 538/2007 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 535/2008 Z. z., zákona č. 467/2009 Z. z., zákona č. 527/2010 Z. z. a zákona č. 406/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. Za § 19 sa vkladá § 19a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠19a
Dodatočné daňové priznanie
(1) Ak daňovník zistí, že jeho daň byť vyššia ako je vypočítaná v podanom priznaní, je povinný podať dodatočné daňové priznanie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení, najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.
(2) Ak daňovník zistí, že jeho daň byť nižšia ako je vypočítaná v podanom priznaní, je oprávnený podať dodatočné daňové priznanie najneskôr do štyroch rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie.“.
Ustanovuje sa povinnosť podať dodatočné daňové priznanie, ak daňovník zistí, že daň mala byť vyššia ako uviedol v daňovom priznaní k dani z nehnuteľností alebo ako bola daň správcom dane vyrubená. Zároveň sa ustanovuje lehota na podanie dodatočného daňového priznania.
2. V § 20 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4) Správca dane na základe podaného dodatočného daňového priznania vyrubí rozdiel dane rozhodnutím na zdaňovacie obdobie, ktorého sa dodatočné daňové priznanie týka a tiež na nasledujúce zdaňovacie obdobia, v ktorých bola daň vyrubená aj bez podania priznania, ak sa na nasledujúce zdaňovacie obdobia dodatočné daňové priznanie vzťahuje.
(5) Ak daňovník podal dodatočné daňové priznanie na zdaňovacie obdobie, na ktoré podal priznanie a daň ešte nebola vyrubená na základe podaného priznania na zdaňovacie obdobie, správca dane vyrubí daň s prihliadnutím na dodatočné daňové priznanie.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 6.
Upravuje sa postup správcu dane pri vyrubovaní rozdielu dane po podaní dodatočného daňového priznania.
5
3. V § 91 sa na začiatku vkladá nový odsek 1, ktorý znie:
„(1) Preddavok na daň je platba na daň, ktorú je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.“.
Doterajšie odseky 1 až 11 sa označujú ako odseky 2 až 12.
V návrhu sa definuje preddavok na daň z motorových vozidiel, ktorý je daňovník povinný platiť v priebehu zdaňovacieho obdobia.
4. V § 91 odsek 6 znie:
„(6) Daňovník podľa odsekov 2 a 3 vyrovná celoročnú daň v lehote na podanie daňového priznania. Daňovník, ktorý nie je povinný platiť preddavky na daň, zaplatí daň v lehote na podanie daňového priznania.“.
Ustanovuje sa lehota na zaplatenie dane z motorových vozidiel pre daňovníkov, ktorí nie sú povinní platiť preddavky na daň.
5. V § 91 ods. 10 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „2 a 3“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu nadväzne na úpravu v bode 13.
6. Poznámka pod čiarou k odkazu 45b znie:
45b) § 79 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
Legislatívno-technická úprava.
7. Za § 98 sa vkladajú § 98a až 98d, ktoré znejú:
㤠98a
(1) Správca dane, ktorým je obec, písomne vyzve daňovníka, ktorý nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 27 ods. 1, § 34a ods. 1, § 49 ods. 1, § 57 ods. 1, § 64a ods. 1, § 72 a poplatníka, ktorý nesplní ohlasovaciu povinnosť podľa § 80, na jej splnenie v primeranej lehote, ktorá nemôže byť kratšia ako osem dní.
(2) Ak daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť alebo poplatník ohlasovaciu povinnosť ani na základe výzvy podľa odseku 1, správca dane, ktorým je obec, zistí základ miestnej dane a poplatku a určí miestnu daň a poplatok podľa pomôcok.
(3) Správca dane, ktorým je obec, oznámi daňovníkovi alebo poplatníkovi určovanie miestnej dane alebo poplatku podľa pomôcok, pričom dňom začatia určovania miestnej dane alebo poplatku podľa pomôcok je deň uvedený v oznámení.
(4) Na postup správcu dane, ktorým je obec, pri určovaní miestnej dane alebo poplatku podľa pomôcok sa vzťahuje osobitný predpis46aa).
§ 98b
6
(1) Daňovník je povinný označiť platbu miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 spôsobom, ktorý určí obec vo všeobecne záväznom nariadení11).
(2) Správca dane, ktorým je obec, neoznačenú platbu použije na úhradu daňového nedoplatku, na splatnú splátku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 s najstarším dátumom splatnosti v čase prijatia platby, inak na úhradu exekučných nákladov a hotových výdavkov. Ak existuje viacero daňových nedoplatkov a splatných splátok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 s rovnakým dátumom splatnosti, prijatá platba sa použije na ich úhradu v poradí podľa ich výšky vzostupne.
(3) Pri použití daňového preplatku miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 a pri vrátení pomernej časti miestnej dane podľa § 27, 34a, 49, 57, 64a a § 104 ods. 8 a pomernej časti poplatku podľa § 82, sa ustanovenie odseku 2 použije rovnako.
(4) Ak nemožno použiť neoznačenú platbu podľa odseku 2 alebo postup podľa odseku 3, správca dane, ktorým je obec, vráti na základe žiadosti neoznačenú platbu, daňový preplatok miestnej dane a poplatku podľa § 2 ods. 1 a 2 alebo ich pomernú časť v lehote do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.
§ 98c
Zánik práva vyrubiť daň
Ak daňovník v ďalších zdaňovacích obdobiach nie je povinný podať na zdaňovacie obdobie priznanie a správca dane, ktorým je obec, na toto zdaňovacie obdobie daň z nehnuteľností nevyrubí, právo na vyrubenie dane z nehnuteľností na toto zdaňovacie obdobie zaniká po uplynutí piatich rokov od konca roka, v ktorom sa mala vyrubiť daň z nehnuteľností.
§ 98d
Elektronické služby
(1) Správca dane, ktorým je obec, môže poskytovať elektronické služby.
(2) Daňovník pri elektronickej komunikácii so správcom dane, ktorým je obec, po zadaní prístupových údajov na webovom sídle obce sprístupnenú osobnú internetovú zónu, obsahom ktorej sú najmä
a) spis daňovníka v elektronickej forme,
b) elektronický výpis z osobného účtu daňovníka,
c) prístup na elektronickú podateľňu,
d) elektronická osobná schránka,
e) katalóg služieb.
(3) Elektronickú adresu elektronickej podateľne zverejňuje obec na svojom webovom sídle, ako aj na webovom sídle ústredného portálu verejnej správy.
(4) Elektronická osobná schránka je elektronická schránka, ktorá je určená na komunikáciu s obcou.
(5) Podrobnosti o elektronickej komunikácii, poskytovaní elektronických služieb a vzor dohody o doručovaní písomnosti elektronickými prostriedkami, ktoré nebudú podpísané zaručeným elektronickým podpisom ustanoví správca dane, ktorým je obec, všeobecne záväzným nariadením11) a uverejní ho na svojom webovom sídle.“.
7
Poznámka pod čiarou k odkazu 46aa znie:
46aa) § 48 ods. 3 až 5 a § 49 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
Upravuje sa postup správcu dane v prípade, ak si daňovník nesplní oznamovaciu povinnosť, ako aj použitie neoznačenej platby a preplatku na miestnej dani. Ďalej sa navrhuje určiť lehotu, do ktorej môže obec vyrubiť daň z nehnuteľností, ak daňovník nebol povinný podať daňové priznanie. Úprava v ustanovení § 98d reaguje na rozvoj elektronickej komunikácie zavedením elektronických služieb, ktoré môže poskytovať obec.
8. Poznámka pod čiarou k odkazu 46b znie:
46b) § 7 ods. 1 a 4 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. 331/2011 Z. z.“.
Odkaz v poznámke pod čiarou sa nahrádza odkazom na daňový poriadok, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2012.
9. V § 100 ods. 1 a 2 sa slová „sankčného úroku“ nahrádzajú slovami „úroku z omeškania“.
Ide o zosúladenie pojmov používaných v daňovom poriadku.
10. Slová „platobný výmer“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovom „rozhodnutie“ v príslušnom tvare.“.“.
Ide o zosúladenie pojmov s pojmami používanými v daňovom poriadku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K Čl. III
Doterajší Čl. III o účinnosti sa označuje ako Čl. IV.
Z dôvodu vloženia čl. III sa zavádza čl. IV, ktorý pojednáva o účinnosti, ktorá zostáva nezmenená.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bode spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
8
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 590) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto vládnemu návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 590) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (tlač 590a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 310 z 1. decembra 2011. Výbor určil poslanca Tibora Tótha za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ho poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom vládnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu
Bratislava 1. decembra 2011
Jozef K o l l á r , v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet