VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-4524/201123. schôdza výboru
110
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 30. novembra 2011
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
prerokoval
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583) a
A.súhlasí
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583) schváliť;
2
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať o prijatom uznesení výboru predsedu gestorského Výboru NR SR pre financie a rozpočet.
Július Brocka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Zoltán Horváth
Ľubica Rošková