1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 4524/2011
583a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583)
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet, ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 708 z 29. novembra 2011 pridelila návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583) (prostredníctvom skráteného legislatívneho konania) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky:
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
2
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ( uzn. č. 306
zo dňa 30. novembra 2011)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky ( uzn. č. 350 zo dňa 29.
novembra 2011)
2.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ( uzn. č. 110 zo dňa
30. novembra 2011)
IV.
Z uznesenia výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1.Doterajší text čl. I sa označuje ako druhý bod a vkladá sa nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 2 ods. 1 sa slová „v ktorom zložil Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) predpísaný sľub“ nahrádzajú slovami „zvolenia za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky“.
Ide o úpravu normatívneho textu v tom zmysle, aby poslancom patril plat odo dňa zvolenia do Národnej rady Slovenskej republiky.
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.V čl. I v
§
29h sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
,,(2) Odmena asistenta poslanca a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie zriadenej podľa
§
4a ods. 1 druhej vety sú v roku 2012 rovnaké ako v roku 2011.".
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
V nadväznosti na zmrazenie platov ústavných činiteľov a ďalších osôb, ktorých plat sa odvodzuje z platu poslanca navrhujeme v roku 2012 neuplatniť postup podľa
§
4a ods. 3 zákona. To znamená výška odmeny asistenta a výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie, by mali v roku 2012 zostať na úrovni roku 2011.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bode spoločnej správy č. 1, 2 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 308 z 30. novembra 2011. Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryová za spoločného spravodajcu výborov.
Súčasne ju poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy a hlasovať o predmetnom návrhu zákona ihneď po ukončení rozpravy k nemu
Bratislava 30. novembra 2011
Ondrej Matej, v.r.
podpredseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet