ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
49. schôdza
Číslo: CRD-4524/2011
350
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 29. novembra 2011
k návrhu skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s návrhom skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
návrh skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z.z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (tlač 583) schváliť s touto zmenou:
Doterajší text čl. I sa označuje ako druhý bod a vkladá sa nový prvý bod, ktorý znie:
„1. V § 2 ods. 1 sa slová „v ktorom zložil Ústavou Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) predpísaný sľub“ nahrádzajú slovami „zvolenia za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky“.
Ide o úpravu normatívneho textu v tom zmysle, aby poslancom patril plat odo dňa zvolenia do Národnej rady Slovenskej republiky.
2
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej