Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
35. schôdza
3644/2011
298
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 25. novembra 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509a) a
A.schvaľuje
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509a)
B.poveruje
spoločnú spravodajkyňu
poslankyňu Zuzanu Aštaryovú
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu,
2.predložiť Národnej rade SR návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru