Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
35. schôdza
3610/2011
297
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 25. novembra 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497a) a
A.schvaľuje
spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497a)
B.poveruje
spoločného spravodajcu
poslanca Ivana Štefanca
1.vystúpiť na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky k uvedenému návrhu zákona v druhom a treťom čítaní a predniesť spoločnú správu,
2.predložiť Národnej rade SR návrhy podľa § 81 ods. 2, § 83 ods. 4, § 84 ods. 2 a § 86 zákona o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky.
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru