1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
___________________________________________________________________________
K číslu : 3644/2011
509a
S p o l o č n á s p r á v a
výborov Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku prerokovania vládneho návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509) vo výboroch Národnej rady Slovenskej republiky v druhom čítaní
_______________________________________________________________________________
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet ako gestorský výbor, podáva Národnej rade Slovenskej republiky v súlade s § 79 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov túto spoločnú správu výborov Národnej rady Slovenskej republiky o prerokovaní vyššie uvedeného vládneho návrhu zákona.
I.
Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 652 z 18. októbra 2011 pridelila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509) týmto výborom Národnej rady Slovenskej republiky :
-Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet
-Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
Uvedené výbory prerokovali predmetný návrh zákona v stanovenom termíne.
2
II.
Gestorský výbor nedostal do začatia rokovania o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509) stanoviská poslancov Národnej rady Slovenskej republiky podané v súlade s § 75 ods. 2 zákona NR SR č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
III.
K predmetnému návrhu zákona zaujali výbory Národnej rady Slovenskej republiky tieto stanoviská:
1.Odporúčanie pre Národnú radu Slovenskej republiky návrh schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi
-Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet (uzn. č. 286 zo dňa 15. novembra 2011)
-Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky (uzn. č. 341 zo dňa 22. novembra 2011)
IV.
Z uznesení výborov Národnej rady Slovenskej republiky uvedených pod bodom III. tejto správy vyplynuli tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy.
1.K čl. I bod 12
V § 17a sa v texte ods. 7 slová „tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku súvisiacu s úpravou vnútorného odkazu, ktorý by v nezmenenom znení odkazoval nie len na odseky 1 6, ale aj na odsek 7, teda odsek 7 by odkazoval aj sám na seba.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
2.K čl. I bod 13
V § 21 sa v ods. 1 úvodnej vete vypúšťa slovo „písm.“ za slovom „alebo“ a dvojbodka.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
3
3.K čl. I bod 13
V § 21 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo do lehoty ustanovenej osobitným predpisom28d) a na konci bodu 13 sa pripája táto veta: Poznámka pod čiarou k odkazu 28d sa vypúšťa.“.
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na úpravu v čl. II, v ktorom sa tieto lehoty vypúšťajú.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
4.K čl. I bod 13
V § 21 sa v ods. 2 vypúšťajú slová „a to“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5.K čl. I bod 13
V § 21 sa v ods. 5 za slovo „zverejní“ vkladajú slová „najmenej na jeden rok“ a slová „že uložila účtovnú závierku“ nahrádzajú slovom „o uložení účtovnej závierky“. Posledná veta sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6.K čl. I bod 18
V § 22 sa v ods. 18 sa slová „tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 17“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7.K čl. I bod 20
V § 22a sa v ods. 7 slovo „zahrnovaný“ nahrádza slovom „zahrnuté“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 29c sa slovo „Zákon“ nahrádza slovami „§ 2 zákona“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, zároveň upozorňujeme, že v odseku 7 formulácia „okrem informácie a individuálnej účtovnej
4
závierky“ nedáva zmysel. Spresnenie citácie poznámky pod čiarou k odkazu 29c) súvisí s tým, že citovaný zákon má 85 paragrafov.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8.K čl. I bod 21
V § 23 ods. 2 sa dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:
„k)konsolidované výročné správy obcí,
l)individuálne výročné správy vyšších územných celkov a
m)konsolidované správy vyšších územných celkov.“,
zároveň sa v § 23 ods. 2 písm. j vypúšťajú slová „konsolidované výročné správy obcí, individuálne výročné správy vyšších územných celkov a konsolidované správy vyšších územných celkov“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá sprehľadňuje znenie ustanovenia a odstraňuje nedostatok predkladateľom predloženého znenia § 23 ods. 2 písm. j).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9.K čl. I bod 21
V § 23 ods. 6 znie:
„(6) Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2 len
a)účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a a 22,
b)obchodnej spoločnosti,
c)družstva,
d)štátneho podniku,
e)subjektu verejnej správy,
f)inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis29e) ustanovuje, že účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá zohľadňuje § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka aj vo vzťahu k poslednému pododseku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
5
10.K čl. I bod 21
V § 23 sa vypúšťa ods. 7.
Doterajší ods. 8 sa označuje ako ods. 7.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá zohľadňuje pripomienku k § 23 ods. 6 a využíva argument a contrario.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
11.K čl. I bod 21
V § 23b ods. 4 sa slovo „g)“ nahrádza slovom „d)“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, súvisiacu s pripomienkou k § 23 ods. 6.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
12.K čl. I bod 21
V § 23b ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a do obchodného vestníka“.
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na úpravu v § 21 a 23, v ktorom sa povinnosť zverejňovania účtovnej závierky obchodnom vestníku nahradila zverejňovaním v registri účtovných závierok.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
13.K čl. I bod 25
V § 24 ods. 7 sa slová „tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
6
14.K čl. I bod 28
V § 25 ods. 1 písm. e) treťom bode sa za slovo „fondu“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak35ab)“ a na konci bodu 28 sa pripája tento text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:
„35ab) § 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“.“.
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na prijatie zákona č. 334/2011 Z. z., ktorý ustanovuje oceňovanie cenných papierov odlišne.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
15.K čl. I bod 30
V § 28 ods. 2 znie:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44) Napríklad zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, keďže predkladateľom navrhovaná zmena ustanovenia je nadbytočná.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
16.K čl. I bod 33
V § 38 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a to“ a „však“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
7
17.K čl. I bod 33
V § 38 ods. 3 sa slová „Za porušenie“ nahrádzajú slovom „Porušením“ a slová „sa nepovažuje“ sa nahrádzajú slovami „nie je“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
18.K čl. I bod 33
V § 38 ods. 4 sa slová „osobitný predpis“ nahrádzajú slovami „daňový poriadok“ a vypúšťa sa odkaz 47ae a poznámka pod čiarkou k odkazu 47ae.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
19.K čl. I bod 33
V § 38 ods. 5 sa slovo „dobu“ nahrádza slovom „čas“ a slová „pri ktorých k správnemu deliktu došlo“ sa nahrádzajú slovami „spáchania správneho deliktu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
20.K čl. V
V citácii novelizovaného zákona nahradiť text „...“ slovom „316“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 101 Zbierky zákonov pod číslom 316.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
8
21.K čl. VI
V úvodnej vete k zákonu sa slová „zákona č. 256/2011 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z.“ nahrádzajú slovami „zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona 381/2011 Z. z.“
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na prijatie zákona č. 381/2011 Z. z.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
22.K čl. XII
V citácii novelizovaného zákona sa text „...“ nahrádza slovom „314“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 101 Zbierky zákonov pod číslom 314.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
23.K čl. XVII bod 1
V § 109 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „o tomto bez zbytočného odkladu informuje Národnú banku“ sa nahrádzajú slovami „toto bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
24.K čl. XXIII bod 6
V § 29 ods.1 písm. c) sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
25.K čl. XXV
V § 35 ods. 5 slová „prevádzkovateľov hazardných hier, pre ktoré“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľa hazardnej hry, pre ktorého“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
9
26.K čl. XXXIV nový bod
Článok XXXIV sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6. V § 96 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v § 76 ods. 5 do Národnej banky Slovenska,“.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že novela zákona č. 492/2009 Z. z. bola prijatá na rokovaní NR SR dňa 19.10.2011 (tlač 437) a navrhovaným znením sa napĺňa zámer zriadenia registra účtovných závierok ako jediného miesta predkladania účtovných závierok.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
27.K čl. XLI
Je potrebné v citácii novelizovaného zákona nahradiť text „...“ slovom „351“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 111 Zbierky zákonov pod číslom 351.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
28.K čl. XLII
V citácii novelizovaného zákona sa text „...“ nahrádza slovom „324“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 103 Zbierky zákonov pod číslom 324.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
29.K. čl. XLII bod 1
V § 36 ods. 2 sa za slová „prvej vete“ vkladajú slová „a § 54 ods. 6 prvej vete“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
10
30. K čl. XLII bod 1
V čl. XLII bode 1 sa označenie odkazu 20a nahrádza označením odkazu 21a a poznámka pod
čiarou k odkazu 20a sa nahrádza poznámkou pod čiarou 21a.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že znenie zákona č. 324/2011 Z. z. prijaté NR SR 14.9.2011 malo odlišne označené poznámky pod čiarou oproti zneniu predloženému na prekovanie do NR SR.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Gestorský výbor odporúča schváliť.
31.K čl. XLII bod 2
V § 36 ods. 2 sa za slová „druhej vete“ vkladajú slová „a § 54 ods. 6 druhej vete“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
32.K čl. XLII
V čl. XLII sa vypúšťajú 4 a 5 bod a doterajší 6 a 7 bod sa označujú ako 4 a 5 bod.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku súvisiacu s pripomienkami k čl. XLII prvému bodu (k § 36 ods. 2 prvej vete) a druhému bodu (k § 36 ods. 2 druhej vete).
Výbor NR SR pre financie a rozpočet
Ústavnoprávny výbor NR SR
Gestorský výbor odporúča schváliť.
Gestorský výbor odporúča o návrhoch výborov Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú uvedené v spoločnej správe hlasovať takto :
O bodoch spoločnej správy č. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 hlasovať s návrhom gestorského výboru schváliť.
11
V.
Gestorský výbor na základe stanovísk výborov k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509) vyjadrených v uzneseniach uvedených pod bodom III. tejto správy a v stanoviskách poslancov gestorského výboru vyjadrených v rozprave k tomuto návrhu zákona v súlade s § 79 ods. 4 a § 83 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
odporúča Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi.
Predmetná správa výborov Národnej rady Slovenskej republiky o vládnom návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509a) bola schválená uznesením gestorského výboru č. 298 z 25. novembra 2011. Výbor určil poslankyňu Zuzanu Aštaryovú za spoločnú spravodajkyňu výborov.
Súčasne ju poveril
1. predniesť spoločnú správu výborov na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky
2.navrhnúť Národnej rade Slovenskej republiky postup pri hlasovaní o pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch, ktoré vyplynuli z rozpravy 83 ods. 2, § 84 ods. 2 a § 86 zákona č. 350/1996 Z. z.).
Bratislava 25. novembra 2011
Jozef K o l l á r, v.r.
predseda
Výboru NR SR pre financie a rozpočet