VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Číslo: CRD-3612/201122. schôdza výboru
100
Uznesenie
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre sociálne veci
z 23. novembra 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci
prerokoval
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500);
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500) s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, ktoré tvoria prílohu tohto uznesenia schváliť;
2
C.ukladá
predsedovi výboru,
aby výsledky rokovania Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci v druhom čítaní spolu s výsledkami rokovania ostatných výborov Národnej rady Slovenskej republiky spracoval spoločne so spravodajcom výboru do písomnej spoločnej správy výborov Národnej rady Slovenskej republiky a zaujal stanovisko výboru v súlade s § 79 ods. 1 a ods. 4 písm. c) a d) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších a predložil ju na schválenie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre sociálne veci ako gestorskému výboru.
Július Brocka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Zoltán Horváth
Ľubica Rošková
3
VÝBOR NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PRE SOCIÁLNE VECI
Príloha k uzneseniu č. 100
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 235/1998 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa, o príspevku rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá a ktorým sa menia ďalšie zákony v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 500)
___________________________________________________________________
1.Za Čl. II sa vkladá nový Čl. III , ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z., zákona č. 139/2008 Z. z., zákona č. 562/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 572/2009Z. z., zákona č. 373/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 120/2011 Z. z. a zákona č. 180/2011 Z. z sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 10 ods. 12 sa slová „ak príslušný orgán rozhodol o zastavení výplaty prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu.20d) nahrádzajú slovami „ak príslušný orgán vydal rozhodnutie o určení osobitného príjemcu prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu20d) z dôvodu, že dieťa riadne neplní povinnú školskú dochádzku.“.
2.V § 25 ods. 3 sa za slová „písomnej žiadosti občana“ vkladá čiarka a slová „žiadosti občana podanej elektronickými prostriedkami podpísanej zaručeným elektronickým podpisom“.
3.V § 29 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo podať úradu o týchto zmenách do ôsmich dní oznámenie elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom“.
V tejto súvislosti sa vykoná prečíslovanie pôvodných článkov.
Odôvodnenie k bodu 1
Právna úprava sa navrhuje v nadväznosti na zmeny prijaté v čl. V zákona č. 180/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení
4
niektorých zákonov a v znení zákona č. 551/2010 Z. z. a ktorým m sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, ktorý nadobudol účinnosť od 1. júla 2011. Zmenu je potrebné prijať z dôvodov, že nadobudnutím účinnosti novely zákona sa nevydávajú rozhodnutia o zastavení výplaty prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa v prípade, ak z písomnej informácie o školskej dochádzke poskytovanej školou vyplynie, že dieťa zanedbáva plnenie školskej dochádzky.
Ustanovenie § 10 ods. 12 zákona č. 599/2009 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi určuje, že dávka podľa § 10 ods. 9 nepatrí, ak príslušný orgán rozhodol o zastavení výplaty prídavku na dieťa a príplatku k prídavku na dieťa. Teda účelom ustanovenia bolo, aby dávka pre dieťa plniace povinnú školskú dochádzku nepatrila deťom, ktoré si povinnú školskú dochádzku riadne neplnia. Zákonom č. 180/2011 Z. z. sa stalo ustanovenie nevykonateľným. Navrhuje sa, aby rozhodnutie o zastavení prídavku na dieťa a príplatku k prídavku nahradilo rozhodnutie o určení osobitného príjemcu na prídavok na dieťa a príplatok k prídavku, ktoré vydáva príslušný orgán práve z dôvodov, že dieťa povinnú školskú dochádzku zanedbáva.
V danom prípade ide o legislatívno-technický návrh na zosúladenie dvoch právnych predpisov a nebude mať finančný dopad.
Odôvodnenie k bodom 2 a 3
V bodoch dva a tri sa navrhuje úprava, ktorá vytvorí podmienky na elektronizáciu štátnej správy na úseku poskytovania pomoci v hmotnej núdzi formou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, konkrétne umožnením komunikácie občanov s úradmi práce, sociálny vecí a rodiny prostredníctvom elektronických prostriedkov, ako podávanie žiadosti o pomoc v hmotnej núdzi, ktorá súvisí s nárokom, výškou a výplatou dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke, ohlasovacia povinnosť občana a pod. bez potreby osobnej návštevy príslušného úradu.
2.Článok IX znie:
„Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2012 okrem prvého bodu v čl. III, ktorý nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.“.
Navrhuje sa posunutie účinnosti z dôvodu zmien v harmonograme projektu elektronizácie služieb Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, podľa ktorého je plánovaný začiatok ostrej prevádzky nového Informačného systému IS RSD 31. júla 2012.
Je vo všeobecnom záujme, aby prvý bod čl. III zákona výnimočne nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov a to z dôvodov, že za daného právneho stavu
5
ustanovenie § 10 ods. 12 zákona č. 599/2003 Z. z. je nevykonateľné. Cieľom návrhu je, aby sa dávka podľa ustanovenia § 10 ods. 9 zákona č. 599/2003 Z. z. poskytovala len deťom, ktoré si plnia riadne povinnú školskú dochádzku.