NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
590
VLÁDNY NÁVRH
ZÁKON
z...........2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z. a zákona č. ...../2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 písm. s) uvádzacej vete a prvom bode a v § 25 ods. 6 sa slovo „nájomcu“ nahrádza slovami „daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu“.
2.V § 2 písm. s) druhom bode sa vypúšťajú slová „a nie menej ako tri roky“ a slová „pričom pri postúpení nájomnej zmluvy bez zmeny podmienok na nového nájomcu táto podmienka platí na nájomnú zmluvu ako celok,“.
3.V § 4 odseky 1 a 2 znejú:
„(1) Základ dane sa zistí ako súčet
a)čiastkových základov dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2, ktoré sa znižujú o nezdaniteľné časti základu dane (§ 11) a
b)čiastkových základov dane z príjmov podľa § 6 ods. 3, § 7 a 8.
(2) O daňovú stratu sa znižuje základ dane (čiastkový základ dane) zistený z príjmov uvedených v § 6 ods. 1 a 2, pričom sa použije postup podľa § 30.“.
2
4.V § 6 odsek 6 znie:
„(6) Na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa odsekov 1 a 2 a základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa odseku 3 sa použijú ustanovenia § 17 29. Daňovník s príjmami podľa odsekov 1 a 2, ktorý vykáže daňovú stratu, upraví základ dane (čiastkový základ dane) podľa § 4 ods. 2 a § 30. Ak preukázateľné daňové výdavky spojené s príjmami podľa odseku 3 vyššie ako tieto príjmy, na rozdiel sa neprihliada. Príjmy uvedené v odseku 1 písm. d) sa na účely zistenia základu dane môžu znížiť len za podmienok uvedených v odseku 9. Výška odpusteného dlhu alebo jeho časti podľa odseku 5 písm. d) sa zahrnie do základu dane dlžníka v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dlh odpustený.“.
5.V § 13 ods. 1 písm. b) sa za slovami „a okrem príjmov“ vypúšťajú slová „z prenájmu a“.
6.V § 13 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e) obcí a vyšších územných celkov z prenájmu ich majetku.“.
7.V § 15 písmeno a) znie:
„a) fyzických osôb zisteného podľa § 4,“.
8.V § 17 odsek 24 znie:
„(24) Pri vyčíslení základu dane v zdaňovacom období, v ktorom došlo
a)k porušeniu podmienok finančného prenájmu podľa § 2 písm. s)
1.u daňovníka, ktorý obstaráva hmotný majetok formou finančného prenájmu a ktorý vykazuje základ dane podľa odseku 1 písm. b) a c), sa postupuje pri vyradení hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu podľa § 19 ods. 3 písm. b), d) alebo písm. e),
2. u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva,1) ktorý vykazuje základ dane podľa odseku 1 písm. a), sa pri vyradení hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu postupuje podľa § 19 ods. 3 písm. b), d) alebo písm. e), pričom pri predčasnom ukončení finančného prenájmu a vrátení hmotného majetku prenajímateľovi sa základ dane upraví o rozdiel zaplatenej istiny1) a odpisov zahrnutých do základu dane; rovnaký postup ako daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva1) uplatní aj daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo ods. 14,
b)ku kúpe veci obstarávanej formou finančného prenájmu pred uplynutím minimálnej doby nájmu podľa § 2 písm. s) za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej zostatková cena podľa § 25 ods. 3, sa základ dane zvýši o sumu úrokov zahrnutých do základu dane a o túto sumu sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku,
c)po skončení nájmu bez vopred dohodnutého práva kúpy prenajatej veci ku kúpe prenajatej veci za kúpnu cenu nižšiu, ako je jej zostatková cena podľa § 25 ods. 3, sa základ dane zvýši o kladný rozdiel uplatneného nájomného v daňových výdavkoch a odpisov, ktoré by mohol vlastník uplatniť z tohto majetku počas trvania nájomnej zmluvy podľa § 27 alebo § 28 a o tento rozdiel sa zvýši vstupná cena obstarávaného majetku.“.
9.V § 22 ods. 6 sa vypúšťa písmeno f).
10.V § 22 ods. 11 a 12 sa slová „ods. 6 až 9“ nahrádzajú slovami „ods. 6 a 7“.
3
11.V § 25 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „okrem zostatkovej ceny podľa § 28 ods. 2 písm. b)“.
12.V § 26 ods. 2 sa slová „odsekov 6 až 9“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.
13.V § 26 odsek 8 znie:
„(8) Hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu, okrem pozemkov, odpíše daňovník počas doby odpisovania tohto majetku podľa § 26 ods. 1 do výšky vstupnej ceny podľa § 25 spôsobom podľa § 27 alebo § 28.“.
14.V § 26 ods. 9 prvej vete sa slová „odsekov 6, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“ a vypúšťa sa tretia veta.
15.V § 26 ods. 10 sa slová „odsekov 6, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 a 7“.
16.V § 27 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) V prvom roku odpisovania hmotného majetku sa uplatní len pomerná časť z ročného odpisu vypočítaného podľa odseku 1 v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia. Ak počas doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1
a)nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1,
b) bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť tohto ročného odpisu sa uplatní podľa § 26 ods. 5.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
17.V § 27 odsek 3 znie:
„(3) Ročný odpis vypočítaný podľa odseku 1 a pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 sa zaokrúhľujú na celé eurá nahor.“.
18.V § 28 odsek 2 znie:
„(2) Pri zrýchlenom odpisovaní hmotného majetku sa určia odpisy z hmotného majetku takto:
a) v prvom roku odpisovania hmotného majetku len pomerná časť z ročného odpisu určeného ako podiel vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie hmotného majetku platného v prvom roku odpisovania v závislosti od počtu mesiacov, počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca tohto zdaňovacieho obdobia,
b)v ďalších rokoch odpisovania hmotného majetku ako podiel dvojnásobku jeho zostatkovej ceny a rozdielu medzi priradeným koeficientom pre zrýchlené odpisovanie platným v ďalších rokoch odpisovania a počtom rokov, počas ktorých sa už odpisoval; len na účely výpočtu ročných odpisov
1. v druhom roku odpisovania sa zostatková cena hmotného majetku určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania,
4
2. v ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená podľa bodu 1 zníži o daňové odpisy z tohto majetku zahrnuté do daňových výdavkov počnúc druhým rokom odpisovania.“.
19.V § 28 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4) Ak počas doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1
a)nebolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 písm. a) sa uplatní v roku nasledujúcom po roku uplynutia doby odpisovania hmotného majetku podľa § 26 ods. 1,
b)bolo vykonané technické zhodnotenie hmotného majetku, neuplatnená pomerná časť z ročného odpisu podľa odseku 2 písm. a) zvyšuje zostatkovú cenu tohto majetku v roku vykonania technického zhodnotenia.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
20.V § 30 ods. 1 sa za slová „Od základu dane“ vkladajú slová „daňovníka, ktorý je právnickou osobou, alebo od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka, ktorý je fyzickou osobou,“.
21.V § 49 ods. 2 druhá veta znie: V lehote na podanie daňového priznania alebo hlásenia je povinný platiteľ dane, daňovník, dedič alebo osoba podľa osobitného predpisu122aa) daň aj zaplatiť.“.
22.V § 49 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Prílohou daňového priznania aj doklady uvedené v príslušnom tlačive daňového priznania.“.
23.Poznámka pod čiarou 136c znie:
136c) Napríklad § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, § 10 zákona č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
24.§ 49a sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:
„(10) Ak fyzická osoba získava oprávnenie na podnikanie podľa osobitného predpisu25) na jednotnom kontaktnom mieste,136e) svoje registračné povinnosti podľa odseku 1 a oznamovacie povinnosti si plní na tomto mieste. Fyzická osoba neuvedená v prvej vete a právnická osoba môže registračné a oznamovacie povinnosti plniť prostredníctvom jednotného kontaktného miesta, ak sa tak rozhodne.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 136e znie:
136e) § 45a ods. 2 a § 66ba ods. 3 písm. c) zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
25.§ 51b sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13) V odôvodnených prípadoch môže správca dane na žiadosť daňovníka určiť platenie preddavkov na daň z emisných kvót inak.“.
5
26.Za § 52m sa vkladá § 52n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52n
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012
(1) Na nájomné zmluvy s dojednaným právom kúpy prenajatej veci uzatvorené do 31. decembra 2011 vrátane postúpenia týchto nájomných zmlúv bez zmeny podmienok na nového nájomcu aj po 31. decembri 2011 sa použijú ustanovenia predpisu účinného do 31. decembra 2011.
(2) Ustanovenie § 6 ods. 6 prvej vety v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použije po prvýkrát pri podaní daňového priznania za zdaňovacie obdobie roka 2011.
(3) Ustanovenia § 4 ods. 2, § 6 ods. 6 druhej a tretej vety a § 30 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použijú na daňovú stratu vykázanú po 31. decembri 2011.
(4) Ustanovenia § 13 ods. 1 písm. b) a e) v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použijú po prvýkrát pri podaní daňového priznania po 31. decembri 2011.
(5) Ustanovenia § 27 ods. 2 a 3 a § 28 ods. 2 v znení účinnom od 1. januára 2012 sa použijú na hmotný majetok uvedený do užívania po 31. decembri 2011.“.
Čl. II
Zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 479/2009 Z. z. a zákona č. 38/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 2 sa číslo „70,3“ nahrádza číslom „65,4“.
2.V § 3 sa číslo „23,5“ nahrádza číslom „21,9“.
3. Za § 7a sa vkladá § 7b, ktorý znie:
㤠7b
Daňové úrady rozdelia a poukážu výnos dane obciam a vyšším územným celkom podľa § 2 a 3 v znení účinnom od 1. januára 2012 prvýkrát v januári 2012.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2012.