1
DOLOŽKA
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Termín začatia a ukončenia PPK:
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
x
– sociálnu exklúziu,
x
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
2
Vplyvy na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1. Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
r
2012
2013
2014
Príjmy verejnej správy celkom
0
41 859 120
45 965 220
50 505 661
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
- vplyv na územnú samosprávu
O
41 859 120
45 965 220
50 505 661
z toho
-vplyv na rozpočty obcí
0
41 859 120
45 965 220
50 505 661
-vplyv na rozpočtyVUC
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
41 859 120
45 965 220
50 505 661
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
41 859 120
45 965 220
50 505 661
- vplyv na územnú samosprávu
0
41 859 120
45 965 220
50 505 661
z toho
-
-
-
-vplyv na rozpočty obcí
0
41 859 120
45 965 220
50 505 661
-vplyv na rozpočtyVUC
0
0
0
Celková zamestnanosť
0
0
0
0
- z toho vplyv na ŠR
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
0
v tom: za každý subjekt verejnej správy / program zvlášť
0
3
2.2. Financovanie návrhu
Tabuľka č. 2
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Financovanie
r
2012
2013
2014
Celkový vplyv na rozpočet verejnej správy ( - príjmy, + výdavky)
0
0
0
0
na obce (+príjmy, -výdavky)
0
41 859 120
45 965 220
50 505 661
na VUC (+výdavky)
0
0
0
0
z toho vplyv na ŠR
0
-41 859 120
-45 965 220
-50 505 661
financovanie zabezpečené v rozpočte
0
41 859 120
28 219 800
28 784 200
ostatné zdroje financovania
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
0
17 745 420
21 721 461
Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Výdavky štátneho rozpočtu na sociálne služby, v súlade s predkladaným návrhom, budú v roku 2012 finančne kryté z kapitoly Všeobecnej pokladničnej správy Ministerstva financií SR, a to z dotácie pre zariadenia sociálnych služieb vo výške 27 509 tis. eur a rezervy štátneho rozpočtu na rok 2012 vo výške 20 mil. eur určenej na sociálne služby, spolu v objeme 47 509 tis. eur. Tieto finančné prostriedky budú presunuté do rozpočtu kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a obciam budú poskytované formou účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade s príslušnými ustanoveniami návrhu novely zákona o sociálnych službách.
Rovnako ako v roku 2012 aj v roku 2013 a 2014 je potrebné v štátnom rozpočte vytvoriť rezervu vo výške cca 20 mil. eur určenej na sociálne služby, aby bolo možné implementovať návrh novely zákona o sociálnych službách.
2.3. Popis a charakteristika návrhu
2.3.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrhu rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby poskytovať?
Navrhovaná právna úprava ustanovuje financovanie všetkých obecných zariadení sociálnych služieb, a to bez ohľadu na to, či boli zriadené alebo založené pred alebo po 1. 7.
4
2002, t.j. decentralizácii sociálnych služieb na územnú samosprávu z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Ide o tieto druhy zariadení sociálnych služieb, ktoré zriadili alebo založili obce: nocľaháreň, útulok, domov na pol ceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie dočasnej starostlivosti o deti, zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie a denný stacionár. Pri týchto druhoch sociálnych služieb sa určuje výška dotácie na jedno miesto na mesiac a rozpočtový rok priamo zákonom o sociálnych službách.
Predkladaný návrh novely zákona upravuje aj financovanie neverejných poskytovateľov sociálnej služby v nocľahárni, zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári obcou z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Pri týchto druhoch sociálnych služieb sa rovnako určuje výška dotácie na jedno miesto na mesiac a rozpočtový rok priamo zákonom o sociálnych službách.
Ďalej predkladaný návrh novely obsahuje tieto zmeny a doplnky právnej úpravy:
-novo sa ustanovuje pôsobnosť MPSVR SR rozhodovať v správnom konaní o zastavení činnosti osobe podľa § 99 ods. 5 (nelegálny poskytovateľ sociálnej služby) a súvisiaca rozhodovacia pôsobnosť a ukladanie pokuty tejto osobe vo výške 35 000 eur,
- v rámci kvalifikačných predpokladov na výkon odbornej činnosti opatrovateľa sa pripúšťajú aj iné formy špecifikovaného dosiahnutého vzdelania a upúšťa sa z požiadavky tohto vzdelania u fyzických osôb, ktoré dovŕšili 55 rokov veku a vykonávajú opatrovanie najmenej tri roky,
- predlžuje sa lehota na splnenie povinnosti poskytovateľa sociálnej služby splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie z lehoty do 31.12.2013 na lehotu do 31.12.2015,
- predlžuje sa lehota na splnenie povinnosti poskytovateľa sociálnej služby splniť podmienku podľa prílohy č. 1 k zákonu- maximálny počet prijímateľov sociálnej služby na jedného zamestnanca a minimálny percentuálny podiel odborných zamestnancov na celkovom počte zamestnancov (personálny normatív) z lehoty do 31.12.2012 na lehotu do 31.12.2015,
-sprísnenie podmienok na poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov ustanovenie podmienky stupňa odkázanosti na pomoc inej osoby najmenej IV, na rozdiel od doterajšej právnej úpravy, ktorá ustanovovala nižší stupeň odkázanosti - od II. stupňa odkázanosti),
-upustenie od vykonávania posudkovej činnosti a od rozhodovania o odkázanosti na sociálnu službu v správnom konaní u tzv. samoplatcov, u ktorých sa na úhradu nákladov za poskytovanú sociálnu službu neposkytujú verejné finančné prostriedky - úhradu za poskytovanú sociálnu službu platí prijímateľ sociálnej služby najmenej vo výške ekonomicky oprávnených nákladov spojených s poskytovaním tejto sociálnej služby,
5
-ustanovuje sa minimálna výška úhrady za sociálnu službu uvedenú v § 34 41 (zariadenie podporovaného bývania, zariadenie pre seniorov, zariadenie opatrovateľskej služby, rehabilitačné stredisko, domov sociálnych služieb, špecializované zariadenie, denný stacionár, opatrovateľská služba), a to vo výške 50 % priemerných ekonomicky oprávnených nákladov na túto sociálnu službu u poskytovateľov sociálnej služby v územnom obvode za predchádzajúci rozpočtový rok, ktorou obce a vyššie územné celky viazané pri úprave úhrady vo všeobecne záväznom nariadení,
- na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu službu sa novo ustanovuje prihliadať okrem príjmu klienta a jeho rodiny aj na ich majetok, ako aj na predaj alebo darovanie nehnuteľného majetku prijímateľa sociálnej služby alebo na iný právny úkon prijímateľa sociálnej služby, ktorým sa zmenšil jeho majetok bez primeraného protiplnenia v období piatich po sebe nasledujúcich kalendárnych rokov, ktoré predchádzajú posudzovaniu majetku na účely platenia úhrady.
- v nadväznosti na prihliadanie na majetok pri určení výšky úhrady sa adekvátne neuplatňuje ochrana príjmu pred neprimeranou úhradou za zákonom stanovených podmienok.
................................................................................................................................................
2.3.2. Charakteristika návrhu podľa bodu 2.3.2. Metodiky :
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.3.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 3
Odhadované objemy
Objem aktivít
r
r + 1
r + 2
r + 3
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
6
2.3.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
Navrhovaná právna úprava ustanovuje financovanie všetkých obecných zariadení sociálnych služieb, a to bez ohľadu na to, či boli zriadené alebo založené pred alebo po 1. júli 2002, t.j. decentralizácii sociálnych služieb na územnú samosprávu, z účelovej dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ide celkom o 217 zariadení sociálnych služieb s celkovou kapacitou 8 932 miest (vrátane cca 85 zariadení, ktoré v súčasnosti financované zo Všeobecnej pokladničnej správy). Predpokladané náklady na financovanie uvedených zariadení na rok 2012 predstavujú 32 084 304 eur. Kvantifikácia vplyvov na ďalšie roky (2013 a 2014) vychádza z predpokladaného medziročného nárastu počtu prijímateľov sociálnej služby o cca 7 %.
Rovnako sa v návrhu zákona ustanovuje osobitný spôsob financovania neverejných poskytovateľov sociálnej služby v nocľahárni, zariadení pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári obcami z účelovej dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Ide o 101 zariadení sociálnych služieb s počtom miest 2644 (podľa údajov k 31. decembru 2010). Predpokladané náklady na financovanie uvedených zariadení na rok 2012 predstavujú 9 774 816 eur. Kvantifikácia vplyvov na ďalšie roky (2013 a 2014) vychádza z predpokladaného medziročného nárastu počtu prijímateľov sociálnej služby o cca 7 %.
Vplyv na rozpočty obcí vychádza zo skutočnosti, že obec bude naďalej verejným poskytovateľom týchto sociálnych služieb a bude poskytovať osobitný finančný príspevok pre neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, avšak financovaných zo štátneho rozpočtu vo výške určenej zákonom o sociálnych službách (príloha č. 4a a 6). Táto skutočnosť sa prejaví vo zvýšení príjmov obcí.
Dopad právnej úpravy sa na strane druhej prejaví vo zvýšení výdavkov štátneho rozpočtu na poskytovanie finančného príspevku obciam (obec ako poskytovateľ sociálnej služby resp. ako zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia sociálnych služieb ustanoveného druhu) vo výške zákonom určeného príspevku (príloha č. 4a). Ďalej ide o zvýšenie výdavkov štátneho rozpočtu na poskytovanie finančných príspevkov neverejným poskytovateľom do rozpočtov obcí.
Výsledný vplyv na štátny rozpočet sa oproti kvantifikácií uvádzanej v tabuľkách zníži o objem finančných prostriedkov vynakladaných od roku 2002 zo štátneho rozpočtu z kapitoly všeobecnej pokladničnej správy na zariadenia sociálnych služieb, ktoré boli predmetom delimitácie z príslušných orgánov štátu do samosprávnej pôsobnosti obcí pri decentralizácií (cca 85 nariadení s celkovou výškou účelovej dotácie na rok 2011 vo výške 27,5 mil. eur vrátane kapitálových výdavkov).
Rozpočtové dôsledky ďalších navrhovaných právnych úprav sa prejavia priaznivo v znížení výdavkov rozpočtov obcí a vyšších územných celkov a v zvýšení ich príjmov z platenia
7
úhrady za poskytovanú sociálnu službu, avšak nie je možné ich kvantifikovať vzhľadom na individuálne podmienky a východiská jednotlivých obcí a vyšších územných celkov.
Východiskové údaje, ktoré boli pokladom pre kvantifikáciu rozpočtových dôsledkov obsiahnuté v samostatnej prílohe.
8
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
r
2012
2013
2014
poznámka
Bežné výdavky (600)
41 859 120
45 965 220
50 505 661
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
41 859 120
45 965 220
50 505 661
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a NFV (650)2
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
z toho výdavky na ŠR
41 859 120
45 965 220
50 505 661
Bežné výdavky (600)
41 859 120
45 965 220
50 505 661
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Kapitálové výdavky (700)
0
0
0
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
9
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie
Tabuľka č. 6
* počet zamestnancov, mzdy a poistné rozpísať podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...)
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
r
r + 1
r + 2
r + 3
poznámka
Počet zamestnancov celkom*
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)*
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)*
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)*
z toho vplyv na ŠR
Poznámky:
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka
Poistné tvorí podiel mzdových výdavkov, pričom za organizácie v pôsobnosti kapitol štátneho rozpočtu, s výnimkou prenesených kompetencií výkonu štátnej správy, pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme predstavuje 34,95 %, pre policajtov, profesionálnych vojakov, colníkov, hasičov vrátane horskej záchrannej služby predstavuje 33,2 %. Pre ostatné subjekty verejnej správy vrátane prenesených kompetencií výkonu štátnej správy poistné tvorí podiel zodpovedajúci 35,2 %.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy automaticky prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“
10
Sociálne vplyvy - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a na zamestnanosť
Sociálne vplyvy predkladaného materiálu - vplyvy na hospodárenie obyvateľstva, sociálnu exklúziu, rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4.1. Identifikujte vplyv na hospodárenie domácností a špecifikujte ovplyvnené skupiny domácností, ktoré budú pozitívne/negatívne ovplyvnené.
Návrhom sa zvyšuje participácia klientov a ich rodiny na úhrade nákladov za sociálnu službu dlhodobej starostlivosti (ustanovuje sa minimálna úhrada vo výške 50% nákladov služby u verejných poskytovateľov a zohľadňovanie majetku, aj darovaného a predaného), čo negatívne ovplyvní ich príjmy.
Kvantifikujte:
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov na priemerného obyvateľa
- Rast alebo pokles príjmov/výdavkov za jednotlivé ovplyvnené skupiny domácností
- Celkový počet obyvateľstva/domácností ovplyvnených predkladaným materiálom
Dopad nie je možné kvantifikovať, nakoľko príjmová štruktúra prijímateľov sociálnych služieb a ich rodinných príslušníkov nie je známa.
Návrh na zvýšenie participácie klienta a jeho rodiny prostredníctvom minimálne 50 % účasti na nákladoch služby u verejných poskytovateľov sa dotkne prijímateľov sociálnych služieb dlhodobej starostlivosti u verejných poskytovateľov, t. j. celkom 28 656 osôb. Majetok sa bude posudzovať aj pri poskytovaní sociálnej služby u neverejného poskytovateľa, ak je podporovaný z verejných zdrojov, t. j. takáto úprava sa dotkne celkom 30 685 osôb.
4.2. Zhodnoťte kvalitatívne (prípadne kvantitatívne) vplyvy na prístup k zdrojom, právam, tovarom a službám u jednotlivých ovplyvnených skupín obyvateľstva.
Návrhom sa zvýši garancia poskytovania a financovania sociálnych služieb pre tie fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby v zariadeniach zriadených alebo založených obcou alebo u neverejných poskytovateľov vybraných druhov sociálnych služieb, nakoľko týmto zariadeniam sa navrhuje poskytovať finančné prostriedky z účelovej dotácie MPSVR SR. Pôjde cca o 11 576 osôb.
4.3. Zhodnoťte vplyv na rovnosť príležitostí:
Zhodnoťte vplyv na rodovú rovnosť.
bezpredmetné
11
4.4. Zhodnoťte vplyvy na zamestnanosť.
Aké sú vplyvy na zamestnanosť?
Ktoré skupiny zamestnancov budú ohrozené schválením predkladaného materiálu?
Hrozí v prípade schválenia predkladaného materiálu hromadné prepúšťanie?
bezpredmetné
12
Príloha k vplyvom na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
Tab. č. 1 Predpokladaný dopad na financovanie zariadení zriadených alebo založených obcou z účelovej dotácie MF SR
Druh zariadenia
Počet zariadení
Počet miest k 31.12.2010
Navrhovaná mesačná výška príspevku (v eurách)
Predpokladaný dopad na rozpočtový rok 2012
Predpokladaný dopad na rozpočtový rok 2013
Predpokladaný dopad na rozpočtový rok 2014
Obec
217
8 932
32 084 304,00
35 222 210,40
38 698 102,63
zariadenie pre seniorov
77
5 879
320
22 575 360,00
24 832 896
27 316 186
domovy sociálnych služieb
25
738
330
2 922 480,00
3 214 728
3 536 200,80
špecializované zariadenie
1
34
330
134 640,00
148 104
162 914
denný stacionár
7
93
184
205 344,00
225 878,40
248 466,24
zariadenia opatrovateľskej služby
65
1 245
320
4 780 800,00
5 258 880
5 784 768
rehabilitačné stredisko
0
0
184
0,00
zariadenia podporovaného bývania
2
23
200
55 200,00
60 720
66 792
zariadenie núdzového bývania
8
218
150
392 400,00
412 020
453 222
útulky
15
351
120
505 440,00
530 712
557 251,20
zariadenie dočasnej starostlivosti pre deti
1
5
180
10 800,00
11 340
11 901,60
nocľaháreň
15
336
120
483 840,00
508 032
533 433,60
domov na pol ceste
1
10
150
18 000,00
18 900
19 854
Zdroj: Soc V1-01 a výberové zisťovanie MPSVR SR
Pozn.: Navrhovaná suma príspevku na mesiac pri službách dlhodobej starostlivosti tvorí polovicu sumy ekonomicky oprávnených nákladov pre konkrétny druh služby a pri službách krízovej intervencie podľa kvalifikovaného odhadu
13
Tab. č. 1 Predpokladaný dopad na financovanie vybraných druhov sociálnych služieb poskytovaných neverejnými poskytovateľmi z účelovej dotácie MF SR
Druh zariadenia
Počet zariadení
Počet miest k 31.12.2010
Navrhovaná suma príspevku
Predpokladaný dopad na rozpočtový rok 2012 (v eurách)
Predpokladaný dopad na rozpočtový rok 2013 (v eurách)
Predpokladaný dopad na rozpočtový rok 2014 (v eurách)
Neverejní poskytovatelia
101
2 644
9 774 816
10 743 010
11 807 558
zariadenie pre seniorov
72
2 121
320
8 144 640
8 959 104
9 855 014
denný stacionár
3
42
184
92 736
102 010
112 211
zariadenia opatrovateľskej služby
19
352
320
1 351 680
1 486 848
1 635 533
nocľaháreň
7
129
120
185 760
195 048
204 800
Zdroj: Soc V1-01 a výberové zisťovanie MPSVR SR