Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
34. schôdza
3644/2011
286
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 15. novembra 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 286
34. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(tlač 509)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I bod 12
V § 17a sa v texte ods. 7 slová „tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku súvisiacu s úpravou vnútorného odkazu, ktorý by v nezmenenom znení odkazoval nie len na odseky 1 6, ale aj na odsek 7, teda odsek 7 by odkazoval aj sám na seba.
2.K čl. I bod 13
V § 21 sa v ods. 1 úvodnej vete vypúšťa slovo „písm.“ za slovom „alebo“ a dvojbodka.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
3.K čl. I bod 13
V § 21 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „alebo do lehoty ustanovenej osobitným predpisom28d) a na konci bodu 13 sa pripája táto veta: Poznámka pod čiarou k odkazu 28d sa vypúšťa.“.
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na úpravu v čl. II, v ktorom sa tieto lehoty vypúšťajú.
4.K čl. I bod 13
V § 21 sa v ods. 2 vypúšťajú slová „a to“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
5.K čl. I bod 13
V § 21 sa v ods. 5 za slovo „zverejní“ vkladajú slová „najmenej na jeden rok“ a slová „že uložila účtovnú závierku“ nahrádzajú slovom „o uložení účtovnej závierky“. Posledná veta sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
3
6.K čl. I bod 18
V § 22 sa v ods. 18 sa slová „tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 17“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
7.K čl. I bod 20
V § 22a sa v ods. 7 slovo „zahrnovaný“ nahrádza slovom „zahrnuté“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 29c sa slovo „Zákon“ nahrádza slovami „§ 2 zákona“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, zároveň upozorňujeme, že v odseku 7 formulácia „okrem informácie a individuálnej účtovnej závierky“ nedáva zmysel. Spresnenie citácie poznámky pod čiarou k odkazu 29c) súvisí s tým, že citovaný zákon 85 paragrafov.
8.K čl. I bod 21
V § 23 ods. 2 sa dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:
„k)konsolidované výročné správy obcí,
l)individuálne výročné správy vyšších územných celkov a
m)konsolidované správy vyšších územných celkov.“,
zároveň sa v § 23 ods. 2 písm. j vypúšťajú slová „konsolidované výročné správy obcí, individuálne výročné správy vyšších územných celkov a konsolidované správy vyšších územných celkov“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá sprehľadňuje znenie ustanovenia a odstraňuje nedostatok predkladateľom predloženého znenia § 23 ods. 2 písm. j).
9.K čl. I bod 21
V § 23 ods. 6 znie:
„(6) Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2 len
a)účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a a 22,
b)obchodnej spoločnosti,
c)družstva,
d)štátneho podniku,
e)subjektu verejnej správy,
f)inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis29e) ustanovuje, že účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá zohľadňuje § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka aj vo vzťahu k poslednému pododseku.
4
10.K čl. I bod 21
V § 23 sa vypúšťa ods. 7.
Doterajší ods. 8 sa označuje ako ods. 7.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá zohľadňuje pripomienku k § 23 ods. 6 a využíva argument a contrario.
11.K čl. I bod 21
V § 23b ods. 4 sa slovo „g)“ nahrádza slovom „d)“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, súvisiacu s pripomienkou k § 23 ods. 6.
12.K čl. I bod 21
V § 23b ods. 4 druhej vete sa vypúšťajú slová „a do obchodného vestníka“.
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na úpravu v § 21 a 23, v ktorom sa povinnosť zverejňovania účtovnej závierky obchodnom vestníku nahradila zverejňovaním v registri účtovných závierok.
13.K čl. I bod 25
V § 24 ods. 7 sa slová „tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
14.K čl. I bod 28
V § 25 ods. 1 písm. e) treťom bode sa za slovo „fondu“ vkladá čiarka a slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak35ab)“ a na konci bodu 28 sa pripája tento text:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 35ab znie:
„35ab) § 88b zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 334/2011 Z. z.“.“.
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na prijatie zákona č. 334/2011 Z. z., ktorý ustanovuje oceňovanie cenných papierov odlišne.
15.K čl. I bod 30
V § 28 ods. 2 znie:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44) Napríklad zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.“.
5
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, keďže predkladateľom navrhovaná zmena ustanovenia je nadbytočná.
16.K čl. I bod 33
V § 38 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a to“ a „však“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
17.K čl. I bod 33
V § 38 ods. 3 sa slová „Za porušenie“ nahrádzajú slovom „Porušením“ a slová „sa nepovažuje“ sa nahrádzajú slovami „nie je“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
18.K čl. I bod 33
V § 38 ods. 4 sa slová „osobitný predpis“ nahrádzajú slovami „daňový poriadok“ a vypúšťa sa odkaz 47ae a poznámka pod čiarkou k odkazu 47ae.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
19.K čl. I bod 33
V § 38 ods. 5 sa slovo „dobu“ nahrádza slovom „čas“ a slová „pri ktorých k správnemu deliktu došlo“ sa nahrádzajú slovami „spáchania správneho deliktu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
20.K čl. V
V citácii novelizovaného zákona nahradiť text „...“ slovom „316“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 101 Zbierky zákonov pod číslom 316.
21.K čl. VI
V úvodnej vete k zákonu sa slová „zákona č. 256/2011 Z. z. a zákona č. 258/2011 Z. z.“ nahrádzajú slovami „zákona č. 256/2011 Z. z., zákona č. 258/2011 Z. z. a zákona 381/2011 Z. z.“
Úprava sa navrhuje v nadväznosti na prijatie zákona č. 381/2011 Z. z.
22.K čl. XII
V citácii novelizovaného zákona sa text „...“ nahrádza slovom „314“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 101 Zbierky zákonov pod číslom 314.
6
23.K čl. XVII bod 1
V § 109 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „o tomto bez zbytočného odkladu informuje Národnú banku“ sa nahrádzajú slovami „toto bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
24.K čl. XXIII bod 6
V § 29 ods.1 písm. c) sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
25.K čl. XXV
V § 35 ods. 5 slová „prevádzkovateľov hazardných hier, pre ktoré“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľa hazardnej hry, pre ktorého“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
26.K čl. XXXIV nový bod
Článok XXXIV sa dopĺňa bodom 6, ktorý znie:
„6. V § 96 ods. 1 písm. h) sa vypúšťajú slová „ako aj spôsob a termíny predkladania účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky uvedenej v § 76 ods. 5 do Národnej banky Slovenska,“.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že novela zákona č. 492/2009 Z. z. bola prijatá na rokovaní NR SR dňa 19.10.2011 (tlač 437) a navrhovaným znením sa napĺňa zámer zriadenia registra účtovných závierok ako jediného miesta predkladania účtovných závierok.
27.K čl. XLI
Je potrebné v citácii novelizovaného zákona nahradiť text „...“ slovom „351“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 111 Zbierky zákonov pod číslom 351.
28.K čl. XLII
V citácii novelizovaného zákona sa text „...“ nahrádza slovom „324“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 103 Zbierky zákonov pod číslom 324.
7
29.K. čl. XLII bod 1
V § 36 ods. 2 sa za slová „prvej vete“ vkladajú slová „a § 54 ods. 6 prvej vete“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
30. K čl. XLII bod 1
V čl. XLII bode 1 sa označenie odkazu 20a nahrádza označením odkazu 21a a poznámka pod
čiarou k odkazu 20a sa nahrádza poznámkou pod čiarou 21a.
Úprava sa navrhuje vzhľadom na to, že znenie zákona č. 324/2011 Z. z. prijaté NR SR 14.9.2011 malo odlišne označené poznámky pod čiarou oproti zneniu predloženému na prekovanie do NR SR.
31.K čl. XLII bod 2
V § 36 ods. 2 sa za slová „druhej vete“ vkladajú slová „a § 54 ods. 6 druhej vete“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
32.K čl. XLII
V čl. XLII sa vypúšťajú 4 a 5 bod a doterajší 6 a 7 bod sa označujú ako 4 a 5 bod.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku súvisiacu s pripomienkami k čl. XLII prvému bodu (k § 36 ods. 2 prvej vete) a druhému bodu (k § 36 ods. 2 druhej vete).