Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
34. schôdza
3610/2011
285
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
z 15. novembra 2011
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet prerokoval vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497) a
A.súhlasí
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497)
B.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497) schváliť s pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi tak, ako sú uvedené v prílohe tohto uznesenia
C.ukladá
predsedovi výboru
informovať predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o výsledku
prerokovania uvedeného vládneho návrhu vo výbore
Jozef K o l l á r
predseda výboru
Zuzana Aštaryová
overovateľka výboru
2
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre financie a rozpočet
Príloha k uzn. č. 285
34. schôdza
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497)
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
1.K čl. I - nový bod
Za doterajší bod 12 sa vkladá nový bod 13, ktorý znie:
„13. V § 105 ods. 7 piata veta znie:
„Centrálny depozitár je oprávnený poveriť člena alebo inú právnickú osobu, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisu z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu.“.“.
Doterajšie body sa prečíslujú.
Uvedenú zmenu zákona navrhujeme z dôvodu zákonnej povinnosti centrálneho depozitára poslať raz ročne majiteľom účtu, ktorí majú spoplatnené vedenie účtu majiteľa, výpis z účtu majiteľa. Centrálny depozitár nemá, vzhľadom na vysoký počet spoplatnených účtov, prevádzkové, technické ani personálne možnosti na zabezpečenie tlače a distribúcie faktúr, výpisov z účtov a iných dokumentov. Platná úprava znenia zákona umožňuje centrálnemu depozitáru poveriť vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním len výpisov z účtu majiteľa, a to výlučne člena centrálneho depozitára. Máloktorý člen však priamo v predmete svojej činnosti zabezpečovanie tlače, obálkovania, triedenia a distribúcie dokumentov. Taktiež je potrebné súčasne uviesť, že súčasnú právnu úpravu možno považovať za diskriminačnú voči spoločnostiam, ktoré majú kvalifikovaný personál a zabezpečenú technológiu na hromadnú tlač a distribúciu listových zásielok, nakoľko, vzhľadom na znenie zákona, nemôže centrálny depozitár tieto spoločnosti osloviť, pretože nie jeho členmi. Navrhovanou zmenou zákona sa táto nerovnomernosť trhových podmienok odstráni a umožní sa centrálnemu depozitáru do budúcnosti zabezpečiť prípadnú hromadnú tlač faktúr, výpisov z účtov majiteľov a iných dokumentov u spoločnosti, ktorá ponúkne najlepšie cenové a kvalitatívne podmienky.
3
2.K čl. I – nový bod
Za doterajší bod 16 sa vkladá nový bod 17, ktorý znie:
„17. V § 110 ods. 6 znie:
„(6) Porušením povinnosti podľa § 109 ods. 1 nie je poskytnutie údajov z evidencie centrálneho depozitára členovi alebo inej právnickej osobe, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, ktorú centrálny depozitár poveril vyhotovením, spracovaním alebo odovzdaním výpisov z účtu majiteľa alebo iných dokumentov, ktoré je centrálny depozitár povinný pri zabezpečovaní svojej činnosti vyhotoviť, spracovať alebo odovzdať majiteľovi účtu. Člen alebo poverená právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je poskytovanie služieb zabezpečujúcich tlač, obálkovanie, triedenie a distribúciu dokumentov alebo poskytovanie obdobných služieb, môže poskytnuté údaje použiť len na účely vykonávania činnosti, na ktorú ju poveril centrálny depozitár a je povinná ochraňovať poskytnuté údaje v rovnakom rozsahu ako centrálny depozitár.“.“.
Doterajšie body sa prečíslujú.
Uvedená zmena súvisí so zmenou navrhovanou v bode 1 tohto pozmeňujúceho návrhu.
3.K čl. I 46. bodu
V § 125c ods. 5 za slová „ak sa nová“ vložiť slovo „významná“.
Ide o precizovanie navrhovaného znenia § 125c ods. 5 vo väzbe na navrhované znenie § 125c ods. 1 upravujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na hodnotenie cenných papierov.
4.K čl. I 65. bodu
V poznámke pod čiarou k odkazu 108b vložiť za slová „(Ú. v. ES L 331, 15.12.2010)“ slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.
5.K čl. I 73. bodu
Znenie úvodnej vety upraviť takto: „Za § 173o sa vkladá § 173p, ktorý vrátane nadpisu znie“: a súčasne § 173o označiť ako § 173p.
Návrh reaguje na ostatnú novelizáciu zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) zákonom (čl. III) z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/ 2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4
6. Za článok II sa vkladá nový článok III, ktorý znie:
„Čl. III
Zákon č. 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 99/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 595/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 645/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 110/2007 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z. a zákona č. 144/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo motorové vozidlo, ktoré bolo odoslané do Slovenskej republiky z iného členského štátu, ak je Slovenská republika miestom určenia, a to po dobu 30 dní odo dňa, kedy kupujúci prevzal motorové vozidlo aj keď motorové vozidlo nebolo registrované v Slovenskej republike“.
Doplnením ustanovenia § 2 písm. b) sa upravuje režim motorových vozidiel, ktoré nakupované v iných členských štátoch a ktoré určené na vývoz do Slovenskej republiky. Táto zmena, ktorá je v súlade s čl. 4a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/14/ES je potrebná z dôvodu, že tieto motorové vozidlá by mal poisťovať poisťovateľ v tom členskom štáte, do ktorého sa vozidlo importuje. Tieto motorové vozidlá sa budú považovať za tuzemské a budú sa môcť poistiť u poisťovateľa na území Slovenskej republiky.
2. V § 11 odsek 14 znie:
„(14) Poisťovateľ je povinný poistníkovi písomne oznámiť najneskôr desať týždňov pred uplynutím poistného obdobia
a)výšku poistného podľa § 8 na nasledujúce poistné obdobie,
b)dátum skončenia poistného obdobia,
c)termín do ktorého je možné podať výpoveď príslušnej poistnej zmluvy podľa osobitného predpisu.15ca)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15ca znie:
„15ca) § 800 ods. 1 Občianskeho zákonníka.“.“.
Doterajšie čl. III až VIII sa označujú ako čl. IV až IX.
Navrhovanou zmenou sa zavádza informačná povinnosť poisťovateľa voči poistníkovi. Tým sa reaguje na skutočnosť, že väčšina poistníkov uzavretú poistnú zmluvu na technický rok. Klient bude informovaný, kedy mu končí poistné obdobie a zároveň bude informovaný o termíne, do ktorého môže podať výpoveď poistnej zmluvy. Klient bude taktiež informovaný o výške poistného a bude mať dostatočný časový priestor na porovnanie ponúk konkurenčných subjektov a bude mať možnosť vybrať si najvýhodnejšiu ponuku, pričom obdobná úprava je aj pri hypotekárnych úveroch a iných úveroch ručených nehnuteľnosťou (pri refixácii sa musí sadzba oznámiť 2 mesiace vopred). Zmena smeruje aj k posilneniu konkurencie pri produktoch povinného zmluvného poistenia.
5
7.K čl. III - úvodná veta
V čl. III v úvodnej vete spojku a za slovami „zákona č. 46/2011 Z. z. nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 130/2011 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 314/2011 Z. z.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu - doplnenie ďalšej novelizácie zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.K čl. III 27. bodu
V poznámke pod čiarou k odkazu 45ad nahradiť slová „Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“ slovami „Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje sa rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. L 331, 15. 12. 2010).“ a slová „Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“ nahradiť slovami „Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. L 331, 15. 12. 2010).“.
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.
9.K čl. III 30. bodu
V poznámke pod čiarou k odkazu 45d nahradiť slová „Čl. 15 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.“ slovami „Čl. 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.
10.K čl. VI - úvodná veta
V čl. VI v úvodnej vete spojku a za slovami „zákona č. 129/2010 Z. z.“ nahradiť čiarkou a za slová „zákona č.1 30/2011 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 332/2011 Z. z.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu- doplnenie ďalšej novelizácie zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6
11.K doterajšiemu čl. VII (novooznačený čl. VIII)
V doterajšom článku VII sa za doterajší druhý bod vkladá nový tretí bod, ktorý znie:
„3. V § 101b ods. 4 sa slová „dňa 1. decembra 2011“ nahrádzajú slovami „dňa 1. decembra 2012“.“.
Doterajší tretí bod sa označuje ako štvrtý bod.
Ide o legislatívno technickú opravu prechodného ustanovenia.
12.K čl. VIII
V čl. VIII číslovku „54“ nahradiť číslovkou „55“.
Ide o významové precizovanie navrhovaného znenia čl. VIII upravujúceho účinnosť predkladaného návrhu zákona. Z kontextu navrhovaného znenia je zrejmé, že neskoršia účinnosť, t. j. 1. júl 2012 sa vzťahovať na čl. IV 55. bod, t.j. na doplnený bod 10 prílohy k zákonu č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.
13.K Čl. VIII
Článok VIII znie:
„Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 8, 9, 15 17, 19 40, 44 48, 51, 53, 55 58, 66 a 76 (príloha bod 23) a čl. IV bodov 1 4, 6 38, 49 a 54 (príloha bod 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.“.“.
Navrhuje sa legislatívno technická úprava z dôvodu vloženia nových bodov do čl. I.
14.K doterajšiemu čl. VIII (novooznačený čl. IX)
Doterajší článok VIII sa označuje ako článok IX a znie:
„Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2011 okrem čl. I bodov 8, 9, 14 38, 42 46, 49, 51, 53 56, 64 a 74 (príloha bod 23), čl. III a čl. V bodov 1 4, 6 38, 49 a 54 (príloha bod 10), ktoré nadobúdajú účinnosť 1. júla 2012.“.“.
Navrhuje sa legislatívno technická úprava z dôvodu vloženia nového článku III. Účinnosť článku III sa navrhuje od 1. júla 2012 za účelom poskytnutia primeranej lehoty poisťovniam na jeho zavedenie do aplikačnej praxe.