ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
48. schôdza
Číslo: CRD-3644/2011
341
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 22. novembra 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 341
z 22. novembra 2011
_____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlač 509)
___________________________________________________________________________
1.V čl. I 12. bode sa v texte odseku 7 slová „tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku súvisiacu s úpravou vnútorného odkazu, ktorý by v nezmenenom znení odkazoval nie len na odseky 1 6, ale aj na odsek 7, teda odsek 7 by odkazoval aj sám na seba.
2.V čl. I 13. bode sa v odseku 1 úvodnej vete vypúšťa slovo „písm.“ za slovom „alebo“ a dvojbodka.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
3.V čl. I 13. bode sa v odseku 2 vypúšťajú slová „a to“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
4.V čl. I 13. bode sa v odseku 5 za slovo „zverejní“ vkladajú slová „najmenej na jeden rok“ a slová „že uložila účtovnú závierku“ nahrádzajú slovom „o uložení účtovnej závierky“. Posledná veta sa vypúšťa.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
5.V čl. I 18. bode sa v odseku 18 slová „tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 17“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
2
6.V čl. I 20. bode sa v odseku 7 slovo „zahrnovaný“ nahrádza slovom „zahrnuté“ a v poznámke pod čiarou k odkazu 29c sa slovo „Zákon“ nahrádza slovami „§ 2 zákona“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, zároveň upozorňujeme, že v odseku 7 formulácia „okrem informácie a individuálnej účtovnej závierky“ nedáva zmysel. Spresnenie citácie poznámky pod čiarou k odkazu 29c) súvisí s tým, že citovaný zákon má 85 paragrafov.
7.V čl. I 21. bode v § 23 ods. 2 sa dopĺňa písmenami k) až m), ktoré znejú:
„k)konsolidované výročné správy obcí,
l)individuálne výročné správy vyšších územných celkov a
m)konsolidované správy vyšších územných celkov.“,
zároveň sa v § 23 ods. 2 písm. j vypúšťajú slová „konsolidované výročné správy obcí, individuálne výročné správy vyšších územných celkov a konsolidované správy vyšších územných celkov“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá sprehľadňuje znenie ustanovenia a odstraňuje nedostatok predkladateľom predloženého znenia § 23 ods. 2 písm. j).
8.V čl. I 21. bode v § 23 odsek 6 znie:
„(6) Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria dokumenty podľa odseku 2 len
a)účtovnej jednotky, ktorá zostavuje účtovnú závierku podľa § 17a a 22,
b)obchodnej spoločnosti,
c)družstva,
d)štátneho podniku,
e)subjektu verejnej správy,
f)inej účtovnej jednotky, ak osobitný predpis29e) ustanovuje, že účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá zohľadňuje § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka aj vo vzťahu k poslednému pododseku.
9.V čl. I 21. bode v § 23 sa vypúšťa odsek 7. Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, ktorá zohľadňuje pripomienku k § 23 ods. 6 a využíva argument a contrario.
3
10.V čl. I 21. bode v § 23b ods. 4 sa slovo „g)“ nahrádza slovom „d)“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, súvisiacu s pripomienkou k § 23 ods. 6.
11.V čl. I 25. bode v § 24 ods. 7 sa slová „tohto paragrafu“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
12.V čl. I 30. bod znie:
„Poznámka pod čiarou k odkazu 44 znie:
„44) Napríklad zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení neskorších predpisov, zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov, zákon č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku, keďže predkladateľom navrhovaná zmena ustanovenia je nadbytočná.
13.V čl. I 33. bode v § 38 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a to“ a „však“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
14.V čl. I 33. bode v § 38 ods. 3 sa slová „Za porušenie“ nahrádzajú slovom „Porušením“ a slová „sa nepovažuje“ sa nahrádzajú slovami „nie je“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu.
15.V čl. I 33. bode v § 38 ods. 4 sa slová „osobitný predpis“ nahrádzajú slovami „daňový poriadok“ a vypúšťa sa odkaz 47ae a poznámka pod čiarkou k odkazu 47ae.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
4
16.V čl. I 33. bode v § 38 ods. 5 sa slovo „dobu“ nahrádza slovom „čas“ a slová „pri ktorých k správnemu deliktu došlo“ sa nahrádzajú slovami „spáchania správneho deliktu“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
17.V čl. V v citácii novelizovaného zákona nahradiť text „...“ slovom „316“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 101 Zbierky zákonov pod číslom 316.
18.V čl. XII v citácii novelizovaného zákona sa text „...“ nahrádza slovom „314“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 101 Zbierky zákonov pod číslom 314.
19.V čl. XVII prvom bode sa vypúšťajú slová „o tomto bez zbytočného odkladu informuje Národnú banku“ sa nahrádzajú slovami „toto bez zbytočného odkladu oznámi Národnej banke“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
20.V čl. XXIII šiestom bode sa vypúšťa slovo „kalendárnych“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
21.V čl. XXV sa v § 35 ods. 5 slová „prevádzkovateľov hazardných hier, pre ktoré“ nahrádzajú slovami „prevádzkovateľa hazardnej hry, pre ktorého“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
22.V čl. XLI je treba v citácii novelizovaného zákona nahradiť text „...“ slovom „351“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 111 Zbierky zákonov pod číslom 351.
23.V čl. XLII v prvom bode sa za slová „prvej vete“ vkladajú slová „a § 54 ods. 6 prvej vete“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
24.V čl. XLII v citácii novelizovaného zákona sa text „...“ nahrádza slovom „324“.
Posledná novela zákona bola medzičasom publikovaná v čiastke 103 Zbierky zákonov pod číslom 324.
5
25.V čl. XLII v druhom bode sa za slová „druhej vete“ vkladajú slová „a § 54 ods. 6 druhej vete“.
Ide o legislatívno-technickú pripomienku.
26.V čl. XLII sa vypúšťajú štvrtý a piaty bod a doterajší šiesty a siedmy bod sa označujú ako štvrtý a piaty bod.