ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
48. schôdza
Číslo: CRD-3610/2011
340
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 22. novembra 2011
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497)
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A. s ú h l a s í
s vládnym návrhom zákona, , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497);
B. o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497) schváliť so zmenami a doplnkami uvedenými v prílohe tohto uznesenia;
C.p o v e r u j e
predsedu výboru
predložiť stanovisko výboru k uvedenému návrhu zákona predsedovi gestorského Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre financie a rozpočet.
Radoslav Procházka
predseda výboru
overovatelia výboru:
Jana Dubovcová
Róbert Madej
P r í l o h a
k uzneseniu Ústavnoprávneho
výboru Národnej rady SR č. 340
z 22. novembra 2011
____________________________
Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy
k vládnemu návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 497)
___________________________________________________________________________
1. V čl. I 46. bode v § 125c ods. 5 za slová „ak sa nová“ vložiť slovo „významná“.
Ide o precizovanie navrhovaného znenia § 125c ods. 5 vo väzbe na navrhované znenie § 125c ods. 1 upravujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na hodnotenie cenných papierov.
2. V čl. I 65. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 108b vložiť za slová „(Ú. v. ES L 331, 15.12.2010)“ slová „v platnom znení“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.
3. V čl. I 73. bode znenie úvodnej vety upraviť takto: „Za § 173o sa vkladá § 173p, ktorý vrátane nadpisu znie“: a súčasne § 173o označiť ako § 173p.
Návrh reaguje na ostatnú novelizáciu zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) zákonom (čl. III) z 19. októbra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 492/ 2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 130/2011 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. V čl. III v úvodnej vete spojku a za slovami „zákona č. 46/2011 Z. z. nahradiť čiarkou a za slová „zákona č. 130/2011 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 314/2011 Z. z.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu - doplnenie ďalšej novelizácie zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
5. V čl. III 27. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 45ad nahradiť slová „Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1094/2010.“ slovami „Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje sa rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. L 331, 15. 12. 2010).“ a slová „Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1095/2010.“ nahradiť slovami „Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1095/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/77/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15. 12. 2010).“.
Ide o legislatívno-technické úpravy súvisiace so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.
6. V čl. III 30. bode v poznámke pod čiarou k odkazu 45d nahradiť slová „Čl. 54 nariadenia (EÚ) č. 1092/2010.“ slovami „Čl. 54 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1092/2010 z 24. novembra 2010 o makroprudenciálnom dohľade Európskej únie nad finančným systémom a o zriadení Európskeho výboru pre systémové riziká (Ú. v. L 331, 15. 12. 2010).“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu súvisiacu so zaužívaným spôsobom uvádzania právne záväzných aktov Európskej únie v poznámkach pod čiarou.
7. V čl. VI v úvodnej vete spojku a za slovami „zákona č. 129/2010 Z. z.“ nahradiť čiarkou a za slová „zákona č.1 30/2011 Z. z.“ vložiť slová „a zákona č. 332/2011 Z. z.“.
Ide o legislatívno-technickú úpravu- doplnenie ďalšej novelizácie zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8. V čl. VIII slovo „54“ nahradiť slovom „55“.
Ide o významové precizovanie navrhovaného znenia čl. VIII upravujúceho účinnosť predkladaného návrhu zákona. Z kontextu navrhovaného znenia je zrejmé, že neskoršia účinnosť, t. j. 1. júl 2012 sa vzťahovať na čl. IV 55. bod, t.j. na doplnený bod 10 prílohy k zákonu č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov.