Doložka
finančných, ekonomických, environmentálnych vplyvov, vplyvov na zamestnanosť a podnikateľské prostredie
1. Odhad vplyvov na verejné financie
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny dopad na štátny rozpočet, pretože sa navrhuje ponechať platy v rovnakej výške ako v roku 2011, čo predstavuje úsporu vo vzťahu k predpokladanej výške výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2012.
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na rozpočty obcí a VÚC a na rozpočty verejno-právnych subjektov.
2. Odhad dopadov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb.
3. Odhad dopadov na životné prostredie
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na životné prostredie.
4. Odhad vplyvov na zamestnanosť
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na zamestnanosť.
5. Vplyv na podnikateľské prostredie
Predložený návrh zákona nebude mať dopad na podnikateľské prostredie.