D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Vzhľadom na súčasnú ekonomickú situáciu a stav verejných financií Slovenskej republiky sa navrhuje v roku 2012 neuplatniť zvýšenie platu podľa § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, ale ponechať platy na úrovni roku 2011. Návrh sa týka ústavných činiteľov, okrem sudcov, sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky a prokurátorov, a štátnych zamestnancov vo verejnej funkcii, ktorých plat sa odvodzuje z platu poslanca.
Návrh rešpektuje uznesenie Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 99/2011 z 22. júna 2011 uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky pod číslom 236/2011 Z. z.
Predkladaný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Osobitná časť
K čl. I –
Navrhuje sa poslancom, prezidentovi, členom vlády, predsedovi a podpredsedovi kontrolného úradu, generálnemu prokurátorovi, verejnému ochrancovi práv, vedúcim ostatných ústredných orgánov štátnej správy a štátnym zamestnancom vo verejnej funkcii na ministerstvách určiť na rok 2012 rovnaký plat, aký poberali v roku 2011. Rovnako sa u poslancov navrhuje ponechať paušálne náhrady na úrovni roku 2011.
K čl. II –
Účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2012.