Dôvodová správa
I.Všeobecná časť
Predkladaný zákon (ďalej len „novela“) mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „volebný zákon“) a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o politických stranách“). Cieľom uvedenej novelizácie je optimalizácia financovania politických strán zo štátneho rozpočtu, vytvorenie efektívnejšieho modelu financovania politických strán a posilnenie prvkov verejnej kontroly a transparentnosti nad činnosťami politických strán, ktoré súvisia s hospodárením politických strán.
Súčasné zdroje financovania politických strán možno rozdeliť na súkromné a verejné. Súkromné zdroje tvoria predovšetkým členské príspevky, príjmy z vlastnej podnikateľskej činnosti a dary resp. iné plnenia od tretích osôb. Verejné zdroje možno rozdeliť na priame a nepriame verejné financovanie. Priame verejné financovanie politických strán zahŕňa: príspevok za hlasy upravený v § 52 volebného zákona a § 26 zákona o politických stranách, príspevok na činnosť upravený v § 27 zákona o politických stranách a príspevok na mandát upravený v § 28 zákona o politických stranách. Nepriame verejné zdroje financovania politických strán predstavujú plnenia, ktoré sa ex lege poskytujú reprezentantom politických strán (napríklad platy poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, poslanecké náhrady atď.).
Ako vyplýva z vyššie uvedeného náčrtu, financovanie politických strán, najmä politických strán zastúpených v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „NR SR“), je pomerne dobre zabezpečené. Na druhej strane ekonomické a finančné dopady globálnej ekonomickej krízy implikujú potrebu šetrenia verejných rozpočtov. Z tohto dôvodu je vhodné korigovať súčasný verejný model financovania politických strán. Cieľom úpravy verejného modelu financovania politických strán je vylúčenie duplicitných príspevkov z priamych verejných zdrojov financovania t.j. zrušenie tých príspevkov, ktoré majú rovnaké účelové určenie. Zároveň sa javí potrebné racionalizovať príspevky politických strán, ktoré určené na úhradu výdavkov spojených s voľbami do NR SR.
Predkladaná novela mení spôsob priameho verejného financovania politických strán.V záujme šetrenia verejných zdrojov racionalizuje a optimalizuje príspevok za hlasy. Súčasná výška príspevku za hlas 1% z priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konajú voľby do NR SR (ďalej len „priemerná nominálna mesačná mzda“), znižuje sa na 0,1% t.j. na jednu tisícinu priemernej nominálnej mesačnej mzdy. Príspevok za hlasy sa navyšuje o jeden milión eur, na ktorý nárok každá strana, ktorá právo podeliť si mandáty, t.j. dostane sa do NR SR, respektíve 500 tisíc eur pre strany, ktoré získali viac ako 3% ale nezískali nárok na mandáty. Výška príspevku za mandát sa znižuje a zjednocuje na výšku pätnásť násobku priemernej mzdy.
Cieľom predkladanej novely je zároveň zvýšenie kontroly nad hospodárením politických strán. Za týmto účelom ustanovuje sa obligatórne (povinné) zverejnenie písomných zmlúv, oznámení o ústnych dojednaniach, ktorých predmetom je poskytnutie peňažného alebo iného majetkového prospechu. Obligatórne je rovnako zverejňovanie faktúr, objednávok, príjmových a výdavkových účtovných dokladov resp. iných účtovných dokladov vyhotovených v rámci zmluvných vzťahov, ktorých účastníkom je politická strana. Uvedené skutočnosti sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu.
V prípade porušenia uvedených povinností sa ustanovujú dve druhy sankcií. Prvou sankciou je súkromnoprávna t.j. uplatnenie právneho režimu § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších prepisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) Druhá sankcia je verejnoprávna t.j. formulácia novej skutkovej podstaty správneho deliktu, ktorej účelom je sankcionovanie porušenia povinnosti obligatórneho zverejňovania uvedených dokumentov.
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu:
poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Igor Matovič, Erika Jurinová, Martin Fecko, Jozef Viskupič
2.Názov návrhu právneho predpisu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie.
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na to, že problematika návrhu zákona nie je upravená v práve Európskej únie, je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6.
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona bude mať pozitívny dopad na štátny rozpočet. Keďže navrhovaný (menený) mechanizmus výpočtu počíta s premennými, ktoré nie je možné v súčasnej dobe presne kvantifikovať, nie je možné určiť presnú úsporu štátneho rozpočtu, avšak podľa súčasných preferencií politických strán je predpoklad úspory vo výške cca 10 miliónov eur za štvorročné volebné obdobie.
A.4. Alternatívne riešenia
Žiadne.
A.5. Stanovisko gestorov
II.Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Znižuje sa výška príspevku za hlasy 1% na 0,1% t.j. na jednu tisícinu z priemernej mesačnej nominálnej mzdy.
K bodu 2
Zavádzajú sa dva nové príplatky k príspevku za hlasy, ktoré určené podľa toho či sa strana po voľbách dostane alebo nedostane do NR SR.
Čl. II
K bodu 1
Za účelom optimalizácie mechanizmu financovania politických strán, koriguje sa výška príspevku na činnosť.
K bodu 2
Zjednocuje sa príspevok na mandát na pätnásťnásobok priemernej mzdy.
K bodu 3
Zavádza sa povinnosť obligatórne zverejňovania písomných zmlúv, oznámení o ústnych dojednaniach, ktorých predmetom je poskytnutie peňažného alebo iného majetkového prospechu. Ďalej sa povinne zverejňujú faktúry, objednávky, výdavkové a príjmové účtovné doklady a iné účtovné dokumenty, ktoré vyhotovené v rámci zmluvných vzťahov, ktorých účastníkom je politická strana.
Uvedené dokumenty sa zverejňujú v registri konštituovanom na základe § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmenene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Súkromnoprávna sankcia za porušenie povinnosti zverejnenia ustanovených dokumentov sa spravuje právnym režimom § 47a Občianskeho zákonníka. Z tohto dôvodu novela upravuje odkazovú normu na toto ustanovenie.
K bodu 4
Zavádza sa nová skutková podstata správneho deliktu, ktorej účelom je sankcionovanie porušenia povinného zverejňovania uvedených dokumentov. Za porušenie ustanovenej povinnosti môže Ministerstvo uložiť pokutu vo výške od 3319 do 50 000 eur. Výška konkrétnej pokuty tak závisí na správnom uvážení správneho orgánu, tzn. v závislosti od závažnosti a okolnosti porušenia ustanovených povinností.
Čl. III
Navrhuje sa účinnosť k 1. marcu 2012