N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
V. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
N Á V R H
Zákon
z .................... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších prepisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. z., zákona č.192/2007 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 126/2009 Z. z., zákona č. 58/2010 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z. a zákona č. 204/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 52 odsek 4 znie:
„(4) Po overení volieb poslancov Národnou radou Slovenskej republiky oznámi predseda Národnej rady Slovenskej republiky Ministerstvu financií Slovenskej republiky údaje o počtoch platných hlasov odovzdaných pre jednotlivé politické strany alebo koalície. Politickej strane alebo koalícií, ktorá vo voľbách získala viac ako tri percentá z celkového počtu odovzdaných platných hlasov v rámci Slovenskej republiky, uhradí sa za každý takýto hlas príspevok za hlasy vo výške jednej tisíciny priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konajú voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.“
2.§ 52 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5) Politickej strane alebo koalícii, ktorá vo voľbách splní podmienky na pridelenie mandátov, sa príspevok za hlasy navýši o sumu jeden milión euro.
(6) Politickej strane alebo koalícii, ktorá vo voľbách získala viac ako tri percentá a zároveň nesplnila podmienky na pridelenie mandátov sa príspevok za hlasy navýši o sumu 500 000 euro.“
Čl. II
Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 568/2008 Z. z., zákona č. 266/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 27 odsek 2 znie:
„(2) Príspevok na činnosť sa rovná dvojnásobku sumy príspevku za hlasy a paušálneho príspevku, ktorý sa rozdelí na 48 podielov. V roku konania volieb sa vyplatia najviac tri podiely, v každom celom roku volebného obdobia sa vyplatí 12 podielov a v roku konania nasledujúcich volieb sa vyplatia zvyšné podiely. Ak sa činnosť Národnej rady Slovenskej republiky skončí pred uplynutím volebného obdobia, zvyšné podiely sa znižujú o počet mesiacov, za ktoré sa volebné obdobie skrátilo.“.
2.V § 28 odsek 1 znie:
„(1) Strane patrí podľa počtu získaných mandátov v Národnej rade Slovenskej republiky príspevok na mandát v sume násobku priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej úradom za kalendárny rok predchádzajúci roku, v ktorom sa konali voľby (ďalej len "priemerná mzda"). Za každý získaný mandát patrí strane príspevok v sume pätnásť násobku priemernej mzdy.“
3.Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠30a
Povinné zverejňovanie zmlúv a iných dokumentov
(1) Strana je povinná zverejňovať všetky písomné zmluvy, ktoré uzavrela. Strana je rovnako povinná zverejňovať oznámenia o všetkých ústnych dojednaniach, ktorých strana je účastníkom, ak predmetom týchto dojednaní je poskytnutie peňažného alebo iného majetkového prospechu.
(2) Strana je povinná zverejňovať všetky objednávky, faktúry, príjmové pokladničné doklady, výdavkové pokladničné doklady a iné účtovné dokumenty vyhotovené v rámci zmluvných vzťahov, ktorých účastníkom je strana.
(3) Povinne zverejňované dokumenty podľa ods. 1 a ods. 2 sa zverejňujú v Centrálnom registri zmlúv podľa osobitného predpisu (ďalej len „register“).27a
(4) Na povinne zverejňované zmluvy a oznámenia o ústnych dojednaniach sa primerane použije ustanovenie osobitného predpisu o účinnosti povinne zverejňovaných zmlúv.27b
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a § 5a ods. 4 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 písm. b) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 570/2009 Z. z.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27b znie:
27b § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.“.
4.V § 31 ods. 2 sa dopĺňa písm. c), ktoré znie:
„c) v sume od 3 319 eur do 50 000 eur, ak strana do 14 dní od uzavretia zmluvy podľa § 30a ods. 1, prijatia faktúry, vyhotovenia príjmového pokladničného dokladu, výdavkového pokladničného dokladu, objednávky alebo iného dokumentu podľa § 30a ods. 2, nezabezpečí uverejnenie týchto dokumentov v registri podľa osobitného predpisu.27a“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012