Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. je predložený v súvislosti s aktuálnymi informáciami o dianí v Študentskom pôžičkovom fonde (ďalej len „ŠPF“).
Začiatkom júna 2011 odmietli poslanci Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport (ďalej len „výbor“) vziať na vedomie výročnú správu o hospodárení a činnosti fondu. Dôvodom boli viaceré kroky, ktoré vedenie tohto neštátneho účelového fondu zriadeného zákonom vykonalo.
Vedenie ŠPF vložilo 5,5 milióna eur určených na pôžičky pre študentov do krátkodobej rizikovej finančnej zmeny v nebankovom subjekte. Fond mal ku koncu roka 2010 k dispozícii 6,9 milióna eur finančných rezerv. Väčšinu z týchto peňazí sa vedenie rozhodlo riskantne investovať, no výboru nevedelo vysvetliť prečo nebola suma z rezervy použitá na financovanie pôžičiek Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov (ďalej len „PFZP“), ktorému takáto výpomoc už bola v minulosti poskytnutá a ktorého výročná správa uvádza, že nedostatok prostriedkov mu neumožnil uspokojiť v riadnom termíne všetkých žiadateľov. V tejto súvislosti sa preto návrhom umožní, aby sa prostriedky jedného fondu mohli použiť aj na činnosť druhého fondu a naopak.
Podľa predloženej správy funguje ŠPF ako neefektívny nástroj správy študentských pôžičiek, pretože podľa údajov v nej predstavujú výdavky na administráciu fondu asi 5% z celkového pôžičkového portfólia. Ide o vysoké číslo, pretože ŠPF nemusí riešiť depozitnú stránku, ale spravuje len úverovú stranu. Zvýšená nákladnosť správy fondu je jedným z dôvodov neefektívnej správy oboch fondov.
Oba fondy, ŠPF aj PFPZ spravujú rady fondu (ďalej len „správne rady“), ktorých členovia sú odmeňovaní formou dohôd o vykonaní práce. Aktuálne platné a účinné zákony o oboch fondoch pritom výslovne uvádzajú, že ide o čestné funkcie. Dohody o vykonaní práce tak predstavujú nástroj obchádzania zákona. Navyše sa kompromitovala kontrolná funkcia orgánov fondu voči jeho riaditeľovi, ktorý sa stáva zamestnávateľom členov správnej rady.
Zistené skutočnosti sú natoľko závažné, že je potrebné riešiť ich novelizáciou zákonov na základe ktorých sa oba fondy zriaďujú. O zaujatie stanoviska požiadali členovia výboru ministra financií SR, ktorý odporučil zvážiť exaktné legislatívne vymedzenie použitia prostriedkov ŠPF tak, aby sa zamedzilo možnosti rizikového investovania. Ako príklad uviedol legislatívnu úpravu zákona č. 566/2001 Z. z. (zákon o cenných papieroch) pre použitie zdrojov z Garančného fondu investícií (ďalej len „GFI“). Konkrétne ide o ustanovenie § 91 ods. 4 zákona o cenných papieroch, podľa ktorého sú peňažné prostriedky GFI uložené na osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska, alebo na osobitných účtoch vedených v štátnej pokladnici.
Cieľom poslaneckého návrhu zákona je zvýšenie transparentnosti pri hospodárení s prostriedkami oboch fondov, znížiť riziká nehospodárneho a neefektívneho nakladania
s týmito prostriedkami, znížiť finančnú náročnosť správy fondov a priblížiť tak v tejto oblasti ich fungovanie bližšie k subjektom verejnej správy a v neposlednom rade aj zvýhodniť dlžníkov, ktorí sa po skončení vysokoškolského štúdia stanú začínajúcimi pedagógmi v tom zmysle, že sa na nich po predložení písomnej žiadosti bude vzťahovať ustanovenie o odpise sumy v prípade, že odpracujú v rezorte školstva určitý počet rokov.
Pri oboch fondoch sa explicitne zakazujú akékoľvek platby členom správnych rád, jej členom sa však naďalej zachová nárok na preplatenie cestovných výdavkov, ktoré im vznikli pri výkone funkcie.
Pri oboch fondoch sa ďalej navrhuje zrušiť dozorné rady, ktoré nenaplnili svoju funkciu a nedokázali zabrániť ŠPF v hazardovaní so zverenými finančnými prostriedkami. Kontrolná funkcia sa navrhuje vykonávať externe a to ustanovením priamych kontrolných právomocí pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR.
V neposlednom rade sa v prechodných ustanoveniach navrhuje, aby funkčné obdobie členov rady fondu a dozornej rady Študentského pôžičkového fondu plynulo naďalej až do 31. 7. 2013, kedy im podľa doterajšej úpravy skončí a aby funkčné obdobie členov rady fondu a dozornej rady Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov plynulo taktiež naďalej až do 31. 3. 2012, kedy im podľa doterajšej úpravy skončí. Súčasné dozorné rady tak dokončia svoju činnosť a popri nich budú pôsobiť aj nové orgány kontroly.
Predložený návrh zákona bude mať pozitívny dopad na verejné financie a sociálnu situáciu a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Predložený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, s medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a jej zákonmi.
B. Osobitná časť
K čl. I
K bodom 1 a 2
Navrhovaná zmena súvisí s vypustením dozornej rady, ktorá nenaplnila svoju funkciu a nedokázala zabrániť fondu v hazardovaní so zverenými finančnými prostriedkami.
K bodom 3 až 5
Znižuje sa počet členov rady fondu zo súčasných siedmich na piatich, pričom pomer členov vymenúvaných a odvolávaných ministrom a členov vymenúvaných a odvolávaných Študentskou radou vysokých škôl sa mení zo štyroch ku trom na troch ku dvom.
K bodu 6
Navrhovaná zmena reaguje na vypustenie dozornej rady; navrhuje sa, aby bola rada fondu za svoju činnosť zodpovedná Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.
K bodu 7
Rozširuje sa možnosť odvolania člena rady fondu v prípade, že kontrolné orgány zistili porušenie zákona.
K bodu 8
Dopĺňa sa explicitné ustanovenie, podľa ktorého sa zakazujú akékoľvek platby členom rady fondu. Ustanovenie sa nedotkne náhrady cestovných výdavkov, na ktoré majú členovia rady fondu nárok podľa § 9 odseku 5.
K bodu 9 až 11
Legislatívno-technická úprava súvisí s vypustením dozornej rady; kontrolné právomoci prechádzajú na kontrolné orgány.
K bodom 12 a 13
Signifikantnou zmenou v návrhu je vypustenie dozornej rady, ktorej kontrolné právomoci by vykonávali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR. Kombináciou vnútornej a vonkajšej kontroly sa návrh snaží dosiahnuť cieľ, ktorým je precíznejší výkon kontroly činnosti fondu.
K bodu 14
Aktualizácia názvu ministerstva podľa § 3 písmena k) zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.
K bodu 15
Úpravou sa umožní použitie prostriedkov fondu pre potreby Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov kvôli situácii, ktorá by mohla nastať v budúcnosti, ak by jeden z fondov nemal dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek.
K bodom 16 až 18
Navrhuje sa, aby prostriedky použité na správu fondu nesmeli prekročiť 4 % z objemu spravovaných pôžičiek a súčasne sa v kontexte celkových zmien v zákone navrhuje vypustiť ustanovenie o dozornej rade. Ďalej sa vypúšťa ustanovenie upravujúce limity na mzdové výdavky pre zamestnancov fondu, čo umožní vedeniu fondu narábať s prostriedkami pre
mzdy zamestnancov podľa svojho uváženia; návrhom sa fond zadlžovať nebude, pretože prostriedky použité na správu fondu nesmú podľa predchádzajúcej úpravy prekročiť 4 % zo spravovaných pôžičiek.
K bodu 19
Akceptuje sa odporúčanie Ministerstva financií SR, ktoré navrhlo exaktné legislatívne vymedzenie použitia prostriedkov ŠPF tak, aby sa zamedzilo možnosti rizikového investovania.
K bodu 20
Zjednocuje sa najdlhšia lehota splatnosti pôžičky s lehotou zakotvenou v zákone o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov na 15 rokov.
K bodu 21
Ustanovením sa umožňuje „preklopenie“ pôžičky študenta, ktorý študuje vysokoškolské štúdium v učiteľských študijných odboroch do pôžičky pre začínajúceho pedagóga v prípade, že o to písomne požiada, čo študentovi v budúcnosti prinesie výhodu v podobe možného odpisu sumy zo základu pôžičky v prípade, že v rezorte školstva odpracuje určitý počet rokov.
K bodu 22
Z dôvodu právnej istoty sa určuje, podľa akej právnej úpravy sa majú finalizovať právne vzťahy, ktoré vznikli do 1. marca 2012. Súčasne sa určuje, že dozorná rada dokončí svoje funkčné obdobie a bude tak vykonávať činnosť popri orgánoch kontroly.
K čl. II
K bodom 1 a 2
Navrhovaná zmena súvisí s vypustením dozornej rady, ktorá nenaplnila svoju funkciu a nedokázala zabrániť fondu v hazardovaní so zverenými finančnými prostriedkami.
K bodom 3 a 4
Znižuje sa počet členov rady fondu zo súčasných jedenástich na piatich, pričom členov rady fondu bude vymenúvať a odvolávať Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.
K bodu 5
Navrhovaná zmena reaguje na vypustenie dozornej rady; navrhuje sa, aby bola rada fondu za svoju činnosť zodpovedná Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR.
K bodu 6
Rozširuje sa možnosť odvolania člena rady fondu v prípade, že kontrolné orgány zistili porušenie zákona.
K bodu 7
Dopĺňa sa explicitné ustanovenie, podľa ktorého sa zakazujú akékoľvek platby členom rady fondu. Ustanovenie sa nedotkne náhrady cestovných výdavkov, na ktoré majú členovia rady fondu nárok podľa § 9 odseku 5.
K bodu 8
Ustanovením sa zjednocuje okruh subjektov, ktorým sa predkladá výročná správa o hospodárení a činnosti fondu za kalendárny rok s úpravou pri zákone o Študentskom pôžičkovom fonde.
K bodom 9 až 11
Legislatívno-technická úprava súvisí s vypustením dozornej rady.
K bodom 12 a 13
Signifikantnou zmenou v návrhu je vypustenie dozornej rady, ktorej kontrolné právomoci by vykonávali Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo financií SR a Najvyšší kontrolný úrad SR. Kombináciou vnútornej a vonkajšej kontroly sa návrh snaží dosiahnuť cieľ, ktorým je precíznejší výkon kontroly činnosti fondu.
K bodu 14
Úpravou sa umožní použitie prostriedkov fondu pre potreby Študentského pôžičkového fondu kvôli situácii, ktorá by mohla nastať v budúcnosti, ak by jeden z fondov nemal dostatok prostriedkov na poskytnutie pôžičiek.
K bodom 15 a 16
Navrhuje sa, aby prostriedky použité na správu fondu nesmeli prekročiť 1 % z objemu spravovaných pôžičiek a súčasne sa v kontexte celkových zmien v zákone navrhuje vypustiť ustanovenie o dozornej rade. Vypúšťa sa aj ustanovenie upravujúce limity na mzdové výdavky pre zamestnancov fondu, čo umožní vedeniu fondu narábať s prostriedkami pre mzdy zamestnancov podľa svojho uváženia; návrhom sa fond zadlžovať nebude, pretože prostriedky použité na správu fondu nesmú podľa predchádzajúcej úpravy prekročiť 1 % zo spravovaných pôžičiek.
K bodu 17
Akceptuje sa odporúčanie Ministerstva financií SR, ktoré navrhlo exaktné legislatívne vymedzenie použitia prostriedkov ŠPF tak, aby sa zamedzilo možnosti rizikového investovania.
K bodu 18
Zjednocuje sa úroková sadzba, ktorou sa spláca pôžička so sadzbou v zákone o Študentskom pôžičkovom fonde na 3 %.
K bodu 19
Z dôvodu právnej istoty sa určuje, podľa akej právnej úpravy sa majú finalizovať právne vzťahy, ktoré vznikli do 1. marca 2012. Súčasne sa určuje, že dozorná rada dokončí svoje funkčné obdobie a bude tak vykonávať činnosť popri orgánoch kontroly.
K čl. III
Ustanovuje sa účinnosť zákona k 1. marcu 2012 okrem vybraných bodov v čl. I a čl. II, ktoré upravujú pôsobnosť dozorných rád.