NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
NÁVRH
Zákon
z ...2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona ć. 363/2007 Z. z. a zákona č. 462/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
3. V § 3 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „sedem“ nahrádza slovom „piatich“.
4. V § 3 ods. 2 písm. a) sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“ a za slovo „školstva“ sa vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
5. V § 3 ods. 2 písm. b) sa slovo „troch“ nahrádza slovom „dvoch“.
6. V § 3 ods. 5 sa slová „dozornej rade“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.
7. V § 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) kontrolné orgány zistili porušenie zákona.“.
8. V § 3 ods. 8 sa na konci dopĺňa pripája táto veta: „Okrem náhrady cestovných výdavkov podľa § 9 ods. 5 nesmú členovia rady fondu uzatvárať zmluvné vzťahy s fondom a Pôžičkovým fondom pre začínajúcich pedagógov a ani od nich prijímať iné plnenia.“.
9. V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo dozornej rade“.
10. V § 5 ods. 3 písmená. d) a písm. e) sa vypúšťajú slová „a dozornej rade“.
11. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a dozornej rady“.
12. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Orgány kontroly
(1) Činnosť fondu a jeho hospodárenie kontrolujú
a)Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
b)Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
c)Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.
(2) Orgány kontroly podľa odseku 1 kontrolujú hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť hospodárenia s majetkom, ako aj dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie interných predpisov fondu.
(3) Orgány kontroly vzájomne spolupracujú vrátane vykonávania spoločných kontrolných úloh a poskytujú si informácie súvisiace s kontrolnou činnosťou.“.
13. § 6 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
14. V § 8 ods. 1 sa slová „Ministerstva školstva“ nahrádzajú slovami „Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu“.
15. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) činnosť Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov.“.
16. V § 9 odsek 4 znie:
„(4) Prostriedky použité na správu fondu okrem nákladov z finančnej činnosti nesmú prekročiť 4 % celkovej sumy pôžičiek študentom vysokých škôl podľa tohto zákona spravovanej fondom k 1. januáru kalendárneho roka.“
17. V § 9 sa vypúšťa odsek 5.
18. § 9 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Členovi rady fondu v súvislosti s výkonom funkcie patrí náhrada cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.5)“
19. V § 10 ods. 3 sa slová „osobitnom účte“ nahrádzajú slovami „osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska, alebo na osobitných účtoch vedených v Štátnej pokladnici “.
20. V § 14 ods. 1 sa slová „10 rokov“ nahrádzajú slovami „15 rokov“.
21. § 14 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6) Ak je dlžník po skončení štúdia začínajúcim pedagógom, ktorý spĺňa podmienky na priznanie pôžičky z Pôžičkového fondu pre začínajúcich pedagógov,12) na základe písomnej žiadosti sa jeho veriteľom stáva Pôžičkový fond pre začínajúcich pedagógov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 znie:
„§ 11 zákona č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov.“.
22. Za § 15 sa vkladá nový § 15a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠15a
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1) Právne účinky úkonov vykonaných pri uzavretí zmlúv o pôžičkách do 29. februára 2012 zostávajú zachované.
(2) Funkčné obdobie členov rady fondu a dozornej rady, ktorí vykonávajú tieto funkcie k 1. marcu 2012, sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia ustanoveného podľa predpisov účinných k 29. februáru 2012; funkčné obdobie členov dozornej rady však skončí najneskôr 31. júla 2013.“.
Čl. II
Zákon č. 471/2002 o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov v znení zákona č. 462/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťa prvá veta.
3. V § 3 ods. 2 sa slovo „jedenástich“ nahrádza slovom „piatich“ a za slovo „školstva“ sa vkladá čiarka a slová „vedy, výskumu a športu“.
4. V § 3 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 8.
5. V § 3 ods. 5 sa slová „dozornej rade“ nahrádzajú slovami „Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky“.
6. V § 3 sa odsek 6 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) kontrolné orgány zistili porušenie zákona.“.
7. V § 3 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Okrem náhrady cestovných výdavkov podľa § 9 ods. 5 nesmú členovia rady fondu uzatvárať zmluvné vzťahy s fondom a Študentským pôžičkovým fondom a ani od nich prijímať iné plnenia.“.
8. V § 4 písm. e) sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a ministrovi,“.
9. V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo dozornej rade“.
10. V § 5 ods. 3 písm. d) a e) sa vypúšťajú slová „a dozornej rade“.
11. V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a dozornej rady“.
12. Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Orgány kontroly
(1) Činnosť fondu a jeho hospodárenie kontrolujú
a)Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
b)Ministerstvo financií Slovenskej republiky,
c)Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.
(2) Orgány kontroly podľa odseku 1 kontrolujú hospodárnosť, účelovosť a efektívnosť hospodárenia s majetkom, ako aj dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a dodržiavanie interných predpisov fondu.
(3) Orgány kontroly vzájomne spolupracujú vrátane vykonávania spoločných kontrolných úloh a poskytujú si informácie súvisiace s kontrolnou činnosťou.“.
13. § 6 sa vrátane nadpisu vypúšťa.
14. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c) činnosť Študentského pôžičkového fondu.“.
15. V § 9 odsek 4 znie:
„(4) Prostriedky použité na správu fondu vrátane miezd zamestnancom fondu okrem nákladov z finančnej činnosti nesmú prekročiť 1 % celkovej sumy pôžičiek žiadateľom podľa tohto zákona spravovanej fondom k 1. januáru kalendárneho roka.“
16. V § 9 odsek 5 znie:
„(5) Členovi rady fondu v súvislosti s výkonom funkcie patrí náhrada cestovných výdavkov podľa osobitného predpisu.5)“
17. V § 10 ods. 3 sa slová „osobitnom účte v banke“ nahrádzajú slovami „osobitných účtoch v Národnej banke Slovenska, alebo na osobitných účtoch vedených v Štátnej pokladnici “.
18. V § 13 ods. 4 sa slovo „štyroch“ nahrádza slovom „troch“.
19. Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1) Právne účinky úkonov vykonaných pri uzavretí zmlúv o pôžičkách do 29. februára 2012 zostávajú zachované.
(2) Funkčné obdobie členov rady fondu a dozornej rady, ktorí vykonávajú tieto funkcie k 1. marcu 2012, sa skončí uplynutím ich funkčného obdobia ustanoveného podľa predpisov účinných k 29. februáru 2012; funkčné obdobie členov dozornej rady však skončí najneskôr 31. marca 2012.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012 okrem čl. II 1., 2., 9., 10., 11., 13. a 16. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2012 a čl. I 1., 2., 9, 10., 11., 13. a 18. bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. augusta 2013.