1
D ô v o d o v á s p r á v a
Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vypracovalo Ministerstvo financií SR v nadväznosti na Plán legislatívnych úloh vlády SR na rok 2011 a v nadväznosti na návrh ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
Predložený návrh novely zákona dopĺňa nové a upravuje príslušné väzbové ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v súvislosti s návrhom ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti. Druhým okruhom úprav je zabezpečenie eliminácie rizika pri čerpaní prostriedkov v čase rozpočtového provizória, a to doplnením ďalšej výnimky pre možné prekročenie 1/12 výdavkov počas jednotlivých mesiacov. Návrh zákona obsahuje aj úpravy zákona, ktoré si vyžiadala aplikačná prax z dôvodu technických problémov pri realizácii rozpočtu alebo plnení úloh verejnej správy.
Najdôležitejšou zmenou vo vzťahu k ústavnému zákonu je zavedenie novej terminológie a novovymedzeného obsahu dokumentov, ktorými sa hodnotia výsledky hospodárenia verejnej správy Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku v metodike ESA 95. V nadväznosti na vypracovávanie jarnej a jesennej notifikácie Európskej komisii sa bude vypracovávať štátny záverečný účet na inej kvalitatívnej úrovni a súhrnná výročná správa. Tieto dokumenty nahradia doterajší dokument záverečný účet verejnej správy.
Ďalšie navrhované úpravy príslušných ustanovení zákona vo vzťahu k vykonávaniu verejného zdravotného poistenia vyplynuli z aplikácie metodiky ESA 95. V súčasnosti súkromné zdravotné poisťovne nie subjektami verejnej správy a súčasťou rozpočtu verenej správy len príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia.
Predložený návrh zákona navrhuje s cieľom zabezpečenia ďalšieho pozitívneho vplyvu na výšku schodku štátneho rozpočtu obmedziť možnosti vykonávania rozpočtových opatrení z titulu dosiahnutých vyšších daňových prímov štátneho rozpočtu v priebehu roka a z úspor výdavkov rozpočtovaných na splácanie štátneho dlhu.
Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou SR, zákonmi a medzinárodnými zmluvami a s právom Európskej únie.
Predložený návrh zákona nezakladá žiadne vplyvy na rozpočet verejnej správy a na podnikateľské prostredie, nevyvoláva sociálne vplyvy, ani vplyvy na životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
2
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s právom Európskej únie
1.Predkladateľ zákona:
Vláda Slovenskej republiky.
2.Názov návrhu zákona:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3.Problematika zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
Primárne právo:
čl. 126, čl. 310 až 325 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (Ú.v. EÚ C 83, 30.3. 2010),
čl. 16 a 17 Zmluvy o Európskej únii (Ú.v. EÚ C 83, 30.3. 2010),
Protokol (č.12) o postupe pri nadmernom deficite pripojený k Zmluve o fungovaní Európskej únie a Zmluve o Európskej únii (Ú.v. EÚ C 83, 30.3. 2010).
Sekundárne právo (prijaté pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii - do 30. novembra 2009):
rozhodnutie Komisie 74/55/EHS z 22. januára 1974, ktoré udeľuje právomoci na
vykonávanie kontrolných opatrení v členských štátoch, pokiaľ ide o príjmy a výdavky spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 1),
nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 2988/1995 z 18. decembra 1995 o ochrane finančných
záujmov Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 1),
nariadenie Rady (ES) č. 2223/96 z 25. júna 1996 o Európskom systéme národných
a regionálnych účtov v spoločenstve (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/ zv. 2) v platnom znení,
nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania
postupu pri nadmernom schodku (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.10/zv. 1) v platnom znení,
nariadenie Rady (ES) č. 622/1998 zo 16. marca 1998 o pomoci kandidátskym štátom
v rámci predvstupovej stratégie, a najmä o založení prístupových partnerstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.11/zv. 28),
3
nariadenie Rady (ES, Euratom) č.1150/2000 z 22. mája 2000, ktorým sa vykonáva
rozhodnutie 94/728/ES, Euratom o systéme vlastných zdrojov spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 3) v platnom znení,
nariadenie Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 z 25. júna 2002 o rozpočtových pravidlách,
ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4) v platnom znení,
nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2342/2002 z 23. decembra 2002, ktorým sa
ustanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap.1/zv. 4) v platnom znení,
nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (ES) č. 501/2004 z 10. marca 2004
o štvrťročných finančných účtoch verejnej správy (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, 10/ zv. 5),
nariadenie Rady (ES) č. 1290/2005 z 21. júna 2005 o financovaní Spoločnej
poľnohospodárskej politiky (Ú. v. EÚ L 209, 11.8.2005) v platnom znení,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 z 5. júla 2006 o Európskom
fonde regionálneho rozvoja, a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1783/1999 (Ú. v. L 210, 31.7.2006) v platnom znení,
nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006 z 5. júla 2006 o Európskom
sociálnom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1784/1999 (Ú. v. L 210, 31.7.2006) v platnom znení,
nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné
ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. L 210, 31.7.2006) v platnom znení,
nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa zriaďuje Kohézny fond
a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1164/94 (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006),
nariadenie Rady (ES) č. 1085/2006 zo 17. júla 2006, ktorým sa ustanovuje nástroj
predvstupovej pomoci (IPA) (Ú. v. EÚ L 210, 31.7.2006) v platnom znení,
nariadenie Komisie (ES) č. 1828/2006 z 8. decembra 2006, ktorým sa stanovujú
vykonávacie pravidlá nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1080/2006 o Európskom fonde regionálneho rozvoja (Ú. v. EÚ L 371, 27.12.2006) v platnom znení,
nariadenie Komisie (ES) č. 1848/2006 zo 14. decembra 2006 o nezrovnalostiach
a vymáhaní súm neoprávnene vyplatených v súvislosti s financovaním Spoločnej poľnohospodárskej politiky, o organizácii informačného systému v tejto oblasti a o zrušení nariadenia (EHS) č. 595/91 (Ú. v. EÚ L 355, 15.12.2006),
rozhodnutie Rady 2007/436/ES z 7. júna 2007 o systéme vlastných zdrojov Európskych
spoločenstiev (Ú. v. EÚ L 163, 23.6.2007),
nariadenie Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri
nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (Ú.v. EÚ L 145, 10.6. 2009) v platnom znení,
4
nariadenie Komisie (ES) č. 1177/2009 z 30. novembra 2009, ktorým sa menia a dopĺňajú
smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES, 2004/18/ES a 2009/81/ES, pokiaľ ide o uplatňovanie prahových hodnôt v oblasti postupov zadávania zákaziek ( Ú. v. L 314, 1.12. 2009),
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných
pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. L 211, 14.8.2009),
smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných
pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009).
b)je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie:
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 27/04, EK v. Rada EÚ, rok 2004,
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci C - 46/03, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska proti EK, rok 2005,
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci T - 60/03, Regione Siciliana proti EK, rok 2005,
rozhodnutie Súdneho dvora vo veci T-102/03, Centro informativo per la collaborazione tra le imprese e la promozione degli investimenti in Sicilia SpA (CIS) proti EK, rok 2005.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)Lehota na prebratie smerníc 2009/72/EÚ a 2009/73/EÚ bola určená do 3.3. 2011.
b)Lehota určená na predloženie návrhu právneho prepisu na rokovanie vlády pre smernice 2009/72/EÚ a 2009/73/EÚ podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za prebratie smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov bola stanovená do 3.3.2011.
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie:
Formálne oznámenie Komisie K(2011) 6815/26 zo dňa 30. 9. 2011:
porušenie č. 2011/1132, porušenie č. 2011/1133
d) Bezpredmetné.
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
5
Doložka vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu:
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
A.2. Vplyvy:
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3, Sociálne vplyvy
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
-sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
x
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
A.4. Alternatívne riešenia
A.5. Stanovisko gestorov
6
Osobitná časť
K čl. I
K bodu 1
Terminologicky sa upravuje predmet úpravy zákona v nadväznosti na zmenu v názve dokumentov obsahujúcich výsledky rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky.
K bodu 2
Navrhovaným doplnením tretej vety sa reaguje na skutočnosť, že okrem obcí, vyšších územných celkov a nimi zriadených rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií existujú aj iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti subjektov územnej samosprávy, ktoré subjektmi verejnej správy a zapísané v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom SR v rámci sektora verejnej správy v územnej samospráve, pretože nepatria do ústrednej správy. Z tohto dôvodu je potrebná aj úprava druhej vety.
K bodu 3
V zmysle metodiky ESA 95, ktorá nepripúšťa, aby sektor verejnej správy obsahoval údaje za subjekty so súkromným vlastníctvom, Štatistický úrad SR preradil v minulom roku súkromné zdravotné poisťovne v registri organizácií zo sektora verejnej správy do sektora finančných korporácií. Avšak všetky príjmy z poistného súkromných zdravotných poisťovní okrem súkromných zdrojov poisťovní a všetky výdavky poistenia okrem výdavkov na správu súkromných zdravotných poisťovní v súlade s § 6a zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov zostali súčasťou rozpočtu verejnej správy.
Podľa metodiky ESA 95 rozpočet verejnej správy musí obsahovať iba údaje za vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade s vyššie uvedeným a v nadväznosti na novo zadefinovaný obsah rozpočtu verejnej správy v § 4 zákona je potrebné aplikovať ustanovenia § 14 ods. 7 zákona v procese tvorby rozpočtu verejnej správy na úrovni Ministerstva zdravotníctva SR. To znamená, že aj keď súkromné zdravotné poisťovne nie subjektmi verejnej správy, časť ich rozpočtu, konkrétne príjmy a výdavky súvisiace s výkonom verejného zdravotného poistenia, budú súčasťou rozpočtu verejnej správy a budú mať vplyv aj na vykazovanie plnenia rozpočtu verejnej správy.
K bodu 4
Rozširuje sa náplň údajov, ktoré obsahuje rozpočet verejnej správy v súlade s návrhom ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, a to o schválený rozpočet bežného roka, o údaje o očakávanej skutočnosti bežného roka, t.j. aktuálnej očakávanej skutočnosti, ktorá je v danom čase k dispozícii a o údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva roky.
K bodu 5
Návrhom sa zakotvuje povinnosť ministerstva financií uverejňovať údaje nielen za štátny rozpočet, ale aj za rozpočet verejnej správy. Lehota na zverejnenie ostáva zachovaná.
K bodu 6
Vzhľadom na ponechanie možnosti čerpania prostriedkov a prostriedkov štátneho rozpočtu na spolufinancovanie spoločných programov SR a EÚ aj v nasledujúcich rokoch sa precizuje ustanovenie vo vzťahu k vykonávaniu rozpočtových opatrení pri prenose
7
finančných prostriedkov na použitie v nasledujúcom rozpočtovom roku povolením prekročenia limitu výdavkov, ktoré sa bude uskutočňovať v nasledujúcom rozpočtovom roku v závislosti od aktuálnej potreby čerpania výdavkov príslušnej kapitoly štátneho rozpočtu.
K bodu 7
Úpravou sa zabezpečuje bezplatné vydávanie požadovaných potvrdení podľa § 8a ods. 5 nielen subjektmi verejnej správy, ako tomu bolo doteraz, ale aj súkromnými zdravotnými poisťovňami, na ktoré by sa platná právna úprava bez navrhovaného vstupu už nevzťahovala.
Navrhovanou úpravou sa ďalej zabezpečí pri poskytovaní dotácií, aby sa presne určené podmienky poskytnutia dotácie (konkrétne zákaz, aby bolo voči žiadateľovi vedené konkurzné konanie, aby bol žiadateľ v konkurze alebo reštrukturalizácii, zákaz, aby bol voči žiadateľovi zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku a zákaz, aby mal žiadateľ evidované nedoplatky na poistnom) aplikovali len vo vzťahu k žiadateľom o dotáciu, ktorými sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia.
Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ bude o dotáciu žiadať fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom, bude preukazovať len splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. a), c) a d), a to len čestným vyhlásením.
Takouto úpravou sa pre fyzické osoby, ktoré nie podnikateľmi, zjednodušuje preukazovanie podmienok pri podávaní žiadosti o poskytnutie dotácie, keďže nebude potrebné, aby predkladali potvrdenie každej zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne, že nemajú evidované nedoplatky na poistnom a taktiež nemusia predkladať potvrdenie konkurzného súdu, pričom uvedená úprava sa vzťahuje plošne na všetky fyzické osoby nepodnikateľov, bez ohľadu na výšku dotácie.
K bodu 8
Ide o legislatívno-technickú úpravu, ktorou sa terminologicky reaguje na zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a na inštitút vládneho auditu.
K bodu 9
Navrhovaným ustanovením sa mení rozpočtová príslušnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorý je v súčasnosti štátnou rozpočtovou organizáciou zapojenou na rozpočet Ministerstva hospodárstva SR. Vzhľadom na pôsobnosť úradu nielen v oblasti energetiky, s nadobudnutím účinnosti tohto zákona bude mať Úrad pre reguláciu sieťových odvetví samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu.
K bodu 10
Terminologická zmena názvov dokumentov.
K bodu 11
Návrhom na doplnenie ďalšieho okruhu výdavkov, o ktoré možno prekračovať 1/12 výdavkov v každom mesiaci rozpočtového provizória, a to výnimkou pre prostriedky na financovanie spoločných programov SR a EÚ, sa zabezpečuje eliminácia možného rizika s cieľom zabezpečiť plynulé čerpanie prostriedkov EÚ.
K bodu 12
Vo vzťahu k vypracovaniu a predloženiu východísk zostavenia rozpočtu verejnej správy do vlády sa určuje zákonný termín pre ministerstvo financií na ich predloženie do vlády, a to do
8
15. apríla bežného roka, pričom sa súčasne ponecháva na rozhodnutie vlády, v akom termíne tieto východiská prerokuje.
K bodu 13
Ustanovením sa navrhuje určiť pevný termín na predloženie rozpočtu verejnej správy do vlády, a to 15. august bežného roka, pričom vláde sa umožňuje len v roku konania volieb určiť neskorší termín na predloženie rozpočtu verejnej správy do vlády v tom prípade, ak je čas na prípravu a predloženie rozpočtu do vlády v zákonnom termíne kratší ako 60 dní. Táto lehota sa vzťahuje na obdobie od vyslovenia dôvery vláde do 15. augusta. V takomto prípade sa vláde umožňuje určiť neskorší termín ako 15. august, pričom ďalší zákonný termín na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy do parlamentu - 15. október naďalej zostáva v platnosti.
K bodom 14 a 15
V nadväznosti na preradenie súkromných zdravotných poisťovní Štatistickým úradom SR v zmysle metodiky ESA 95, ktorá nepripúšťa, aby sektor verejnej správy obsahoval údaje za subjekty so súkromným vlastníctvom, zo sektora verejnej správy do sektora finančných korporácií, je potrebné zabezpečiť, aby príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia zostali súčasťou rozpočtu verejnej správy. Pre Ministerstvo zdravotníctva SR sa ustanovuje postup pri zostavovaní rozpočtu verejnej správy za oblasť verejného zdravotného poistenia a súčasne sa navrhovaným znením zabezpečuje, aby tak ako doteraz predkladali súkromné zdravotné poisťovne údaje pre potreby zostavenia rozpočtu verejnej správy, ako aj pre účely hodnotenia jeho plnenia.
K bodu 16
Dopĺňa sa povinnosť ministerstva financií zverejňovať na svojom webe všetky rozpočtové opatrenia, ktoré boli z úrovne MF SR voči príslušným kapitolám štátneho rozpočtu vykonané.
K bodu 17
Podľa § 15 ods. 1 zákona môže vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok povoliť uskutočnenie výdavku nevyhnutného pre hospodárstvo SR a nezabezpečeného v štátnom rozpočte. Zákon o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok determinuje možnosť vlády alebo na základe jej splnomocnenia ministra financií SR upraviť v priebehu roka záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok tak, že celkové výdavky štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok sa môžu týmito úpravami prekročiť najviac do výšky ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok. Navrhovanou úpravou v § 17 sa zamedzí, aby sa z titulu dosiahnutých vyšších ako rozpočtovaných daňových príjmov alebo z titulu dosiahnutých úspor výdavkov na správu dlhu navyšovali výdavky na úkor úspor alebo vyšších príjmov, ktoré majú slúžiť na zníženie schodku.
K bodu 18
Vytvára sa legislatívny priestor na uplatnenie ustanovenia čl. 5 ods. 6 a čl. 12 ods. 5 návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti vo vzťahu k limitu dlhu verejnej správy, podľa ktorého ministerstvo financií viaže výdavky štátneho rozpočtu v určenej výške za podmienok ustanovených v návrhu ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti.
9
K bodu 19
Navrhovaná úprava nadväzuje na novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa nanovo zadefinovali pojmy koncesia na stavebné práce a koncesia na služby, a to tak, že rozširuje povinnosť postupovať podľa tohto zákona aj pri zadávaní koncesií na služby. Subjekt verejnej správy, s výnimkou subjektov územnej samosprávy, na ktoré sa vzťahuje zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bude oprávnený uzatvoriť koncesnú zmluvu, ak pôjde o koncesiu na stavebné práce alebo koncesiu na služby s hodnotou rovnou alebo vyššou ako 4 845 000 eur, len po predchádzajúcom schválení projektu vládou.
K bodu 20
Navrhuje sa ďalšia povinnosť pre subjekty, ktoré priamo získali finančnú pomoc zo zdrojov EÚ, a to oznamovať Ministerstvu financií SR prijatie žiadosti o vrátenie finančnej pomoci alebo jej časti. Uvedeným ustanovením sa zabezpečí informovanosť MF SR o tom, že voči prijímateľom zo strany EK vyvodzované dôsledky, ktoré môžu mať v poslednej fáze priamy dopad na členský štát.
K bodu 21
Navrhovanou zmenou sa zabezpečuje, aby súčasťou zriaďovacej listiny bolo len vymedzenie majetku, ktorý sa organizácii pri jej zriadení dáva do správy. Zmena stavu majetku, ako prevod správy majetku alebo prevod vlastníctva majetku, sa môže v prípade majetku štátu vykonávať len v súlade so zákonom o správe majetku štátu a na základe zmlúv uzatvorených podľa citovaného zákona a v tejto súvislosti nie je potrebná úprava zriaďovacej listiny organizácie.
K bodu 22
Navrhovanou zmenou v § 23 ods. 4 vo vzťahu k preddavkovým organizáciám v zahraničí sa doterajšia úprava špecifík financovania zahraničných pracovísk rozširuje o zahraničné pracoviská Ministerstva vnútra SR.
K bodu 23
Ustanovením sa nanovo vymedzuje obsah štátneho záverečného účtu a súhrnnej výročnej správy - dokumentov, ktorými sa hodnotia výsledky hospodárenia Slovenskej republiky v príslušnom rozpočtovom roku.
V prvej etape ministerstvo financií vypracuje štátny záverečný účet, ktorý predloží na prerokovanie a schválenie vláde SR do 30. apríla a vláda SR ho predloží Národnej rade SR do 20. mája bežného roku. Ťažiskom štátneho záverečného účtu je zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a údajov o dlhu verejnej správy v metodike ESA 95 predložených Európskej komisii do 1. apríla bežného roku (predbežné údaje tzv. „marcová notifikácia“), vyhodnotenie hospodárenia na hotovostnom princípe podľa zákona o štátnom rozpočte SR na príslušný rozpočtový rok a ďalšie údaje o plnení rozpočtu verejnej správy. V prípade rozpočtového prebytku štátny záverečný účet obsahuje aj návrh na jeho použitie, ktorý schvaľuje Národná rada SR.
Kapitoly štátneho rozpočtu a štátne fondy vypracúvajú záverečné účty o svojom rozpočtovom hospodárení v príslušnom rozpočtovom roku, pričom sa zachováva oprávnenie ministerstva financií usmerňovať práce na vypracúvaní týchto záverečných účtov, určiť ich obsah a termíny na predloženie vláde SR a príslušnému výboru Národnej rady SR.
10
Ustanovuje sa povinnosť po schválení štátneho záverečného účtu, záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov zverejniť ich na príslušnom webovom sídle.
V druhej etape ministerstvo financií vypracúva Súhrnnú výročnú správu a predkladá ju na schválenie vláde SR do 31. októbra a vláda SR ju predkladá na informáciu Národnej rade SR do 20. novembra bežného roka. Kapitoly štátneho rozpočtu ani štátne fondy tento dokument nevypracúvajú.
Súhrnná výročná správa obsahuje zhodnotenie výsledkov rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a údajov o dlhu verejnej správy v metodike ESA 95 predložených Európskej komisii do 1. októbra bežného roku (definitívne údaje tzv. „septembrová notifikácia“), súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy Slovenskej republiky zostavenú z konsolidovaných účtovných závierok kapitol štátneho rozpočtu, obcí a vyšších územných celkov ako aj ďalšie údaje ustanovené osobitným zákonom.
Súhrnnú výročnú správu po prerokovaní v Národnej rade SR zverejní ministerstvo financií na svojom webovom sídle.
K bodu 24
Doplnením slova „vrátane“ pri určovaní obdobia penalizácie sa zabezpečí presné určenie doby na dopočet penále, ktorým je aj deň, v ktorom boli prostriedky poukázané.
K bodu 25
Novelou sa reaguje na prechod na menu euro od 1.1.2009. Jednotlivými vstupmi sa mení výška sankcií za porušenie finančnej disciplíny.
Na prepočet hodnôt uvádzaných v slovenských korunách sa doteraz aplikoval generálny zákon - zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti hospodárenia a nakladania s verejnými prostriedkami v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na navrhovanú zmenu sa § 16 generálneho zákona v súvislosti so zaokrúhľovaním na 2 desatinné miesta na výpočet výšky sankcie nevzťahuje.
K bodom 26 a 29
Navrhovaným doplnením ustanovení § 31 ods. 12 a § 32 zákona spolu s odkazom na § 6a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov sa spresňuje a upravuje technika splácania sankcií uložených v správnom konaní za porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 a § 32 tohto zákona, a to formou splátkového kalendára alebo odkladom zaplatenia sankcie. Nakladanie s pohľadávkami štátu je v kompetencii správcu majetku štátu s tým, že správca majetku štátu je za podmienok ustanovených § 6a zákona NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov oprávnený povoliť plnenie dlhu v splátkach a taktiež povoliť odklad splatenia dlhu. Na vymáhanie sankcií uložených právoplatným rozhodnutím v správnom konaní sa súčasne vzťahujú aj ustanovenia citovaného zákona o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu a ustanovenia o zániku pohľadávky štátu. Zároveň sa explicitne určuje, že ak subjekt, ktorý porušil finančnú disciplínu plní dohodu o splátkach a dohodu o odklade splatenia dlhu, za deň odvedenia prostriedkov sa považuje deň účinnosti dohody o splátkach. Penále v takomto prípade ďalej neplynie. V prípade, že subjekt neplní svoje povinnosti vyplývajúce z dohody riadne a včas, penále sa následne dopočítava za celé predchádzajúce obdobie v závislosti od toho, k akému porušeniu finančnej disciplíny došlo.
11
K bodu 27
V nadväznosti na prechod na menu euro sa znižuje suma za porušenie finančnej disciplíny, do ktorej sa odvod spolu s penále nebudú ukladať. Zároveň sa zjednocuje princíp ukladania sankcií v súvislosti s formou finančných prostriedkov. S účinnosťou tohto zákona nebudú vo vzťahu k výške odvodu a penále, ktoré sa ukladá, výnimkované prostriedky zo zahraničia, t.j. prostriedky Európskych spoločenstiev a prostriedky Európskej únie poskytnuté Slovenskej republike na realizáciu spoločných programov Slovenskej republiky a Európskych spoločenstiev podľa medzinárodných zmlúv, spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie a prostriedky zo zahraničia prijaté na základe medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.
Navrhované ustanovenie súčasne terminologicky reaguje na novelu zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite a na zavedenie inštitútu vládneho auditu.
K bodu 28
Rovnako ako v bode 25 sa mení suma z Sk na euro pri uložení výšky pokuty za porušenie povinností ustanovených zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Súčasne sa umožňuje správam finančnej kontroly znovu ukladať pokuty za nesplnenie povinnosti v § 8a ods. 10, ktoré zistí správa finančnej kontroly.
K bodu 30
Navrhovaným znením nového odseku 11 v § 37 v spojitosti s úpravami navrhovanými v bodoch 14 a 15 a v nadväznosti na zákon č. 578/2004 Z. z. sa zakotvuje, že príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu sa považujú za verejné prostriedky. Tieto verejné prostriedky sa triedia podľa rozpočtovej klasifikácie príjmov a výdavkov, čím sa dosiahne komplexné sledovanie všetkých príjmov a výdavkov v rámci rozpočtu verejnej správy podľa rozpočtovej klasifikácie.
K bodu 31
Úpravou v odseku 1 sa ustanovuje, že štátny záverečný účet aj súhrnná výročná správa Slovenskej republiky v navrhovanom znení sa po prvýkrát zostavia za rozpočtový rok 2011.
Nakoľko novelou dochádza k zmene súm sankcií za porušenie finančnej disciplíny, k zmene sankcií za porušenie povinností ustanovených zákonom ako aj k zmene hranice, do ktorej sa nebude odvod a penále za porušenie finančnej disciplíny pri nakladaní s verejnými prostriedkami ukladať na 40 eur, v nadväznosti na zákaz retroaktivity zakotvený v čl. 2 ods. 2 a čl. 50 ods. 6 Ústavy SR sa explicitne zakotvuje, že nová právna úprava sa vzťahuje na konania o uložení odvodu, penále a pokuty právoplatne neukončené k 29.2.2012, ak je to pre fyzickú alebo právnickú osobu priaznivejšie.
K bodu 32
Dopĺňa sa transpozičná príloha zákona č. 523/2004 Z. z. o dve smernice EÚ, ktoré sa preberajú týmto návrhom zákona.
K čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. marca 2012.
12
Bratislava 9. novembra 2011
Iveta Radičová v. r.
predsedníčka vlády
Slovenskej republiky
Ivan Mikloš v. r.
podpredseda vlády a minister financií
Slovenskej republiky