1
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
V. volebné obdobie
561
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
z ... 2011,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z., zákona č. 527/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 323/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z., zákona č. 383/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 192/2009 Z. z., zákona č. 390/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 57/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 468/2010 Z. z. a zákona č. 223/2011 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „záverečného účtu verejnej správy a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a súhrnnej výročnej správy Slovenskej republiky (ďalej len „súhrnná výročná správa“)“.
2.V § 3 ods. 2 druhej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „v ústrednej správe“ a v tretej vete sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ako aj ďalšie subjekty, ktoré sú zapísané a zaradené v registri podľa odseku 1 v územnej samospráve.“.
3.V § 4 ods. 1 písm. a) až c) sa za slová „súhrn rozpočtov ostatných subjektov verejnej správy“ vkladajú slová „vrátane príjmov a výdavkov súvisiacich s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu“.
4.V § 4 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6) Súčasťou rozpočtu verejnej správy je aj schválený rozpočet verejnej správy na bežný rozpočtový rok, údaje o očakávanej skutočnosti bežného rozpočtového roka a údaje o skutočnom plnení rozpočtu verejnej správy za predchádzajúce dva rozpočtové roky.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
2
5.V § 6 ods. 4 sa za slovo „rozpočtu“ vkladajú slová „a rozpočtu verejnej správy“.
6.V § 8 ods. 6 poslednej vete sa slovo „povolí“ nahrádza slovami „môže povoliť“.
7.V § 8a odsek 6 znie:
„(6) Subjekty, ktoré vydávajú potvrdenia podľa odseku 5, povinné na požiadanie vydať tieto potvrdenia bezplatne. Na žiadateľa, ktorý je subjektom verejnej správy, sa ustanovenia odseku 4 písm. b) a c) a odseku 5 písm. b) a c) nevzťahujú. Splnenie podmienok podľa odseku 4 písm. b) a e) preukazuje len žiadateľ, ktorým je právnická osoba a fyzická osoba podnikateľ. Fyzická osoba, s výnimkou fyzickej osoby podnikateľa, preukazuje splnenie podmienky uvedenej v odseku 4 písm. a) čestným vyhlásením.“.
8.V § 8a ods. 10 sa za slová „výkon kontroly“ vkladajú slová „alebo vládneho auditu“.
9.V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenom m), ktoré znie:
„m) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.“.
10.V § 10 ods. 4 sa slová „záverečného účtu verejnej správy“ nahrádzajú slovami „štátneho záverečného účtu“.
11.V § 11 sa odsek 3 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) prostriedky Európskej únie a prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov Slovenskej republiky a Európskej únie.“.
12.V § 14 ods. 1 prvej vete sa za slová „východísk rozpočtu verejnej správy“ vkladá čiarka a slová „schválených vládou spravidla do konca apríla“ sa nahrádzajú slovami „ktoré predkladá ministerstvo financií vláde na schválenie do 15. apríla“.
13.V § 14 ods. 3 prvej vete sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a slová „ak vláda neurčí neskorší termín“ sa nahrádzajú slovami „v rozpočtovom roku, v ktorom je obdobie od schválenia programového vyhlásenia vlády a vyslovenia dôvery vláde do 15. augusta bežného roka kratšie ako 60 dní, vláda môže určiť neskorší termín“.
14.V § 14 ods. 6 sa za slová „štátneho rozpočtu“ vkladajú slová „alebo ktoré hospodária s verejnými prostriedkami“.
15. V § 14 ods. 7 druhá veta znie: „Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky je povinné vypracovať návrh súhrnného rozpočtu za vykonávanie verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu a prerokovať ho s ministerstvom financií.“.
16.§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Ministerstvo financií zverejňuje na svojom webovom sídle rozpočtové opatrenia, ktorými sa menia záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu, a to najneskôr do desiatich dní po skončení mesiaca, v ktorom boli tieto rozpočtové opatrenia vykonané.“.
17.§ 17 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Povolené prekročenie limitu výdavkov nemožno vykonať z
3
a)úspor rozpočtovaných výdavkov spojených so správou štátneho dlhu rozpočtovaných v kapitole Všeobecná pokladničná správa,
b)dôvodu dosiahnutia vyšších ako rozpočtovaných daňových príjmov.“.
18.V § 18 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f) za podmienok podľa osobitného zákona.20a) “.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20a znie:
„20a) Čl. 5 ods. 6 a čl. 12 ods. 5 ústavného zákona č. .../2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti.“.
19.V § 19 ods. 15 sa slová „na stavebné práce, ak hodnota plnenia z tejto zmluvy za stavebné práce, ktoré sa majú uskutočniť, prevyšuje sumu 100 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „podľa osobitného predpisu,24ab) ak hodnota koncesie podľa návrhu koncesnej zmluvy sa rovná alebo je vyššia ako 4 845 000 eur“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24ab znie:
„24ab) § 15 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení zákona č. 503/2009 Z. z.“.
20.V § 20 ods. 9 sa na konci pripája táto veta: „V rovnakej lehote povinné oznamovať ministerstvu financií prijatie žiadosti Európskej únie o vrátenie finančnej pomoci, alebo jej časti.“.
21.V § 21 ods. 9 písmeno g) znie:
„g) vecné a finančné vymedzenie majetku, ktorý je rozpočtovej organizácii alebo príspevkovej organizácii zverený do správy pri jej zriadení,“.
22.V § 23 ods. 4 sa za slová „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“ vkladajú čiarka a slová „Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky“.
23.Ôsma časť vrátane nadpisu znie:
„ÔSMA ČASŤ
Štátny záverečný účet
a súhrnná výročná správa
§ 29
Štátny záverečný účet
(1)Štátny záverečný účet je správou o rozpočtovom hospodárení Slovenskej republiky, ktorá obsahuje výsledky rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy za príslušný rozpočtový rok.
(2)Štátny záverečný účet obsahuje
a)údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej
4
metodike platnej pre Európsku úniu vykázané Európskej komisii do 1. apríla bežného roka,41a)
b)vyhodnotenie zamerania a opatrení rozpočtovej politiky,
c)údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia štátneho rozpočtu,
d)iné údaje o plnení rozpočtu verejnej správy.
(3)Ministerstvo financií usmerňuje práce na vypracovaní záverečných účtov kapitol a záverečných účtov štátnych fondov, určuje ich obsah a termíny predloženia.
(4)Správca kapitoly je povinný vypracovať záverečný účet kapitoly za príslušný rozpočtový rok vrátane záverečného účtu štátneho fondu, ktorý spravuje. Záverečný účet kapitoly predkladá správca kapitoly ministerstvu financií v termíne určenom ministerstvom financií a na informáciu vláde a príslušnému výboru národnej rady.
(5)Návrh štátneho záverečného účtu vrátane návrhu na použitie prebytku štátneho rozpočtu predkladá ministerstvo financií vláde do 30. apríla bežného roka.
(6)Vláda predkladá návrh štátneho záverečného účtu národnej rade a Najvyššiemu kontrolnému úradu Slovenskej republiky do 20. mája bežného roka. Národná rada rozhodne o použití prebytku štátneho rozpočtu.
(7)Štátny záverečný účet zverejňuje ministerstvo financií do desiatich dní po schválení národnou radou na svojom webovom sídle. Záverečný účet kapitoly vrátane záverečného účtu štátneho fondu, ktorý spravuje, zverejňuje správca kapitoly na svojom webovom sídle do desiatich dní po schválení štátneho záverečného účtu národnou radou.
§ 29a
Súhrnná výročná správa
(1)Súhrnná výročná správa je súhrnný dokument, ktorý obsahuje
a)údaje o príjmoch, výdavkoch a výsledku rozpočtového hospodárenia subjektov verejnej správy a o stave dlhu verejnej správy k 31. decembru rozpočtového roka v jednotnej metodike platnej pre Európsku úniu vykázané Európskej komisii do 1. októbra bežného roka,41a)
b)súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy Slovenskej republiky,41b)
c)údaje ustanovené osobitným predpisom,42)
d)ďalšie údaje o hospodárení Slovenskej republiky.
(2)Návrh súhrnnej výročnej správy za príslušný rozpočtový rok predkladá ministerstvo financií na schválenie vláde do 31. októbra bežného rozpočtového roka.
(3)Vláda predkladá súhrnnú výročnú správu za príslušný rozpočtový rok na informáciu národnej rade do 20. novembra bežného rozpočtového roka.
(4)Súhrnnú výročnú správu zverejňuje ministerstvo financií na svojom webovom sídle do desiatich dní po jej prerokovaní národnou radou.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 41a, 41b a 42 znejú:
5
„41a) Čl. 1 ods. 5 nariadenia Rady (ES) č. 479/2009 z 25. mája 2009 o uplatňovaní Protokolu o postupe pri nadmernom schodku, ktorý tvorí prílohu Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 145, 10.6.2009) v platnom znení.
41b) § 22a zákona č. 431/2002 Z. z. v znení zákona č. 198/2007 Z. z.
42) Čl. 9 ods. 5 ústavného zákona č. .../2011 Z. z.“.
24.V § 31 ods. 3 sa za slovo „prostriedkov“ vkladá slovo „vrátane“.
25. V § 31 ods. 6 sa slová „5 000 Sk do 300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „200 eur do 10 000 eur“ a slová „5 000 Sk do 100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „200 eur do 3 300 eur“.
26. V § 31 ods. 12 sa na konci pripájajú tieto vety: „Na správu pohľadávky štátu vzniknutej z tohto titulu sa vzťahuje osobitný predpis.28) Ak subjekt, ktorý porušil finančnú disciplínu postupuje v súlade s dohodou uzatvorenou podľa osobitného predpisu,48a) za deň odvedenia prostriedkov na účely určenia výšky penále sa považuje deň účinnosti tejto dohody podľa osobitného predpisu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
„48a) § 6a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
27. V § 31 odsek 13 znie:
„(13) Odvod spolu s penále za porušenie finančnej disciplíny, ktoré za kontrolovaný subjekt alebo auditovanú osobu nepresiahnu sumu 40 eur, sa neukladá.“.
28. V § 32 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „40 000 eur“ a slová „§ 8 ods. 11“ sa nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 10“.
29. V § 32 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Na správu pohľadávky štátu vzniknutej z tohto titulu sa vzťahuje osobitný predpis.28)“.
30. § 37 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11) Na účely tohto zákona sa za verejné prostriedky považujú aj príjmy a výdavky súvisiace s vykonávaním verejného zdravotného poistenia v súlade s jednotnou metodikou platnou pre Európsku úniu a vzťahuje sa na ne povinnosť uplatňovať rozpočtovú klasifikáciu podľa § 4 ods. 4.“.
31. Za § 37g sa vkladá § 37h, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠37h
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. marca 2012
(1)Ustanovenia § 29 a 29a v znení účinnom od 1. marca 2012 sa prvýkrát uplatnia pri vypracovaní štátneho záverečného účtu a súhrnnej výročnej správy za rok 2011.
(2)Konanie o uložení odvodu, penále a pokuty právoplatne neukončené k 29. februáru 2012 sa ukončí podľa predpisu účinného od 1. marca 2012 a na odvod, penále a pokuty sa vzťahuje § 31 v znení účinnom od 1. marca 2012, ak je to pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu priaznivejšie.“.
6
32.Doterajší text prílohy sa označuje ako prvý bod a dopĺňa sa druhým a tretím bodom, ktoré znejú:
„2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES (Ú. v. L 211, 14.8.2009).
3. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES (Ú. v. EÚ L 211, 14.8.2009).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. marca 2012.